Back to collection

Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說出生一切如來法眼遍照 明王經卷
西天中印摩伽陀國那爛陀寺 三藏賜紫沙門法護 

[0207c08] 如是我聞一時世尊摩訶母質 大寶樓閣眾說一切稱揚 金剛手菩薩摩訶薩於是
世尊普遍蓮華座最初東邊右手安慰眾生右邊大力 左手佛頂右手左上執金剛
右上金剛 金剛手眷屬右邊三世 明王左邊甘露半月威猛
形容赤色恐怖金剛能破 煩惱堅執本心三世明王 甘露金剛金剛
忿怒金剛金剛執金剛 左邊觀自在菩薩眷屬右邊 白衣觀自在菩薩多羅菩薩俱胝菩薩
左邊馬頭明王大白大吉菩薩 菩薩摩訶薩東方日月天等提頭賴吒天王帝釋天東南
大仙南方那羅延西南 西方天龍西北方北方 東北方帝釋天那羅延天
世主大梵天王諸天如是 無量無數清淨諸天諸天 眷屬圍遶如來恭敬合掌瞻仰
時世金剛手祕密主言祕密 大教明王

[0208a05] () () () () 曩莫 () ()
() () () 藥叉 () () () ()
() () () [*] 馱曩 () () () ()
 () () () () ()  () ()
() ()  ( ) () () ()  ()
() ()  ()  () () ()  () 
() ()  ( )  ()  () () 
()  () () [*] ( ) ()  () ()
 ()  () () ()  ()  () ()
()  ()  () () () () ()
() () ()  () () ()  ()
() (無可)  () () () ()  ()
()  () () [*] ()  () ()
() ()  () () ()  () () ()
() () () () () () ()
() () ()  () () () () 
() () () ()  ( ) () ()  ()
() [*] () () ()  () () [*] ()
 () () () () ()  () () ()
() () () [*] () () ()  ()
() ()  () () ()  () ()
() () ()  () () () () ()
() () ()  () ()  ()  ()
() ()  () () () ()  () ()
()  () () 阿目佉 ()  () () ()
()  () () () ()  () () ()
()  () () () () ( ) () ()
 ()  ( ) () () [*] ()  ()
() () ()  () () [*] () ()
()  () () () ()  () () 阿婆 
()  () () ( )  ()  () ()
() () ()  () () () ()
() () () ()  () () () ()
() () () ()  () () () 
() () () () () ()  () () 
() () () () () () ()  ()
()  () () () ()  ( ) ()  ()
 () () ()  () () () () ()
() () () () 曩莫 () () () ()
() ()  () () ()  () 
() 滿滿 ()  () () [*] () ()
() () ()  () () () [*]  ()
() ()  () () () ()  () ()
()  () () ()  () () () 
() () ()  () () ()  ()
()  () () () () [*] () () [*]
() () () () ()  () () ()
(鼻音) () ()  ( ) () () ()
() () () () () () 野味 () () ()
() () () () () () ()
() ()  () () ()  () () ()
() ()  () () () () () () ()
() () 體味 () ( ) () () () ()
() () () () ()

[0209a03] 如是安置大力明王然後護持當歸頂禮一切 法僧獨覺長老舍利弗聲聞歸命
慈氏一切大菩薩頂禮正遍知覺者歸命金剛眷屬真言

[0209a08]  () () () ()  ()  ()
() () () () [*] ()
() () () () [*] () ()
()  () 麼麼 () [*] () ()
() () () () () ()
() () () () () () 虎虎 ()
() () [*] () () 麼麼 [*] ()  ()
()  ()  () ()  ()  ()
 () ()  () () () () () ()
() () () [*] () [*] [*] [*]  ()
滿  () ()  () ()  () () ()
[*] () 麼麼 滿滿滿滿 () () ()
() () () () ()  ()  ()
() () 俱胝俱胝俱胝 [*] ( ) () ()
() () () [*] () [*] ()
() () 滿滿  () ()
() () () () () () () () [*] [*]
[*] [*] () () ()
() () () () () () () ()
麼麼 [*] ()  () ()  ()  ()
[*] ()  () () [*] 馱曩 () [*]
() () [*] () ()  () () ()
() () () [*] () 滿 ()
[*] [*] [*] [*]
()  () () ()  () () ()
() () () () () ()
 () () ()  () () () ()
[*] () () () () () () ()
() () () () () () [*]
(切身) 滿 () ()  () () () () ()
() ()  () () () () [*] ()
()

[0209c06] 明王威德護持一切悉皆 成就爾時釋迦如來正等覺於是 清淨光明遍照三千大千世界
魔王一切宮殿周匝 魔王業力不肯魔王 轉生毒害忿怒利劍
輪種金剛手祕密 過於東方二十一恒河沙世界一切 降伏外出顰眉
大威德右手左手金剛莊嚴如是南西北方亦復 十一恒河沙世界現身降伏
無數俱胝那庾多千萬毒害魔王 () 大力明王攝伏恐怖戰慄心慌 四肢無力覺知身命不顧魔王
繫縛金剛手祕密即時 魔天兜率天化樂天他化自在天 種種塗香燒香
釋迦如來供養退一面 金剛手菩薩諸如稱揚讚歎如來 大智大教演出一切隨意
自在無量威德勇猛大力真言利益 樂天上人一切眾生

[0209c29] () () () ()
() () () () () [*] ()
() ()

[0210a04] 金剛手菩薩摩訶薩白佛世尊 善男子善女人正法受持讀誦 慇懃精進尊重供養彼得一切曼拏攞
灌頂真言攝伏破壞一切爾時金剛手祕密白佛世尊佛說 大力明王陀羅尼有人受持 藥叉 ()
()  () [-+] [-+]
誓願護持復有龍王乾闥婆 () [*] (切身) ()
如是 惡名恐怖眷屬不能爾時 世尊金剛手菩薩祕密主言善哉善哉 大悲諸眾生廣興佛事金剛手祕密
白佛世尊受持讀誦經典 遠離 歡喜供養禮拜金剛手無量勇猛

[0210a22] () () () () () [*] [*] [*] [*]
 ( ) () () () () () [*] [*] [*]
[*] () () () () () () () ()
() () () () [*] [*] [*] [*] () ()
()  () () () ()  () [*]
()  () ()  ()  () ()  ()
() 麼麼 [*] ()  () ()  ()  ()
() () () 阿難 () () () () [*] 
() () () () () () () [*]  ()
()  ()      () [*]
() () [*] () () () () 曩莫 ()
()  () [*] () () () ()
() () () [*] [*] [*] [*] ()
( ) () () () [*] () () ()
() 曩莫 () () () () () 藥叉 ()
() () (