Back to collection

Ātānātīyasūtra (Pishamen Tian Wang Jing) 毘沙門天王經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

毘沙門天王經
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏法師 不空 

[0215a09] 爾時毘沙門天王在於合掌白佛 未來有情利益安樂豐饒財寶 護持國界真言真言
寶王滿眾願世尊佛言善哉 善哉天王有情

[0215a14] 爾時毘沙門天王歡喜無量心真

[0215a16] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () () () 曩謨 () ()
() () () () () () () () ()
() () () 悉地 () () () 娜娜 () ()
() 曩莫 () () () [*] () () () ()
紇哩 () () () () () 薩嚩 () () ()
(十一) () (十二) 悉地悉地 (十三) () () (十四) ()
() () (十五) (十六) (十七) (十八) (十九)
(二十) (二十一) (二十二) () 麼麼 (二十三) [*]
() () () () (二十四) () ()
() (二十五) 馱曩 () () (二十六) () () (二十七)
() () () (二十八)

[0215b03] 爾時毘沙門天王真言白佛世尊受持真言白檀 龍腦香 薰陸香蘇合香和合
供養毘沙門天王迎請根本 指向真言頂上

[0215b08] () () 曩謨 () () (鼻音) (鼻音) ()
曩謨 () 馱曩 () () ( ) () () () ()
() () () () () () () ()
() 薩嚩 () () () () 麼麼馱曩 (鼻音) (鼻音)
() () () () (鼻音) () ()

[0215b16] 行者念誦無間乃至毘沙門天王 童子持誦請召 持誦供養三寶
童子須臾毘沙門天王 持誦財寶供養 有情毘沙門天王童子
金錢一百乃至壽終童子 金錢一百持誦安於金錢 異種香氣所得受用
一切有情 大慈殊勝香花飲食燈明 寂靜如法供養佛法僧思惟
間斷毘沙門天王眷屬恩德 吉祥天王吉慶毘沙門 天王男女眷屬內外輔弼乃至使者
營從國界有情稱讚福利悉皆 獲得所謂一者淨信二者二者四者 五者形貌
色聲香味觸富貴自在佛法 法眼證得聖果獲得甘露妙法三十七 佛道持誦每日如是發願
天王生歡喜自營眷屬汝等 持誦恭敬

[0215c09] 告子持誦希望 藥叉惡趣所思勝願滿足無量千歲獲得如意飛騰虛空
伏藏敬愛 一切禽獸語言 白月十五 澡浴淨衣
[*] 畫像彩色 不用中心釋迦牟尼佛說法右邊吉祥天女眼目顏貌寂靜天冠瓔珞臂釧莊嚴右手施願
左手蓮花畫像清淨 供養塗香花鬘燒香飲食燈明供養 吉祥天女受持以下恐怖
決定心如法念誦吉祥天女真言

[0215c23] 曩莫 () () () 曩謨 () () () ()
() () () () () () 曩莫 () () �
() () () () () () 怛囉怛囉 () ()
() (數反) () () () (數反)
( 十一) () () () () [*] () (十二) (十三)
薩嚩 (合十) () (十五) () () (十六) ()
() (十七) (十八) () (十九) () (二十)
(二十一) () 悉地 (二十二) 娜娜 () (二十三) () ()
(二十四) () (二十五) () () () ()
(二十六)

[0216a12] 爾時毘沙門天王持誦真言供養 行者現身童子居士右手如意左手顏貌寂靜
禮佛行者欲求 修羅伏藏 那囉敬愛雄黃成就
成就持明成就飛騰虛空 受命一大劫如是成就持誦 毘沙門天王一切處通達獲得
無盡名稱福德壽命無量劫飛騰虛空 種種瑜伽自在毘沙門所願爾時 毘沙門天王說偈言

假使日月 
大地傾覆 有如
 成就
不假齋戒 利益
一切恭敬 乃至壽命
毘沙門加持 遠離厄難
藥叉衛護 常隨受持
能持 成就
迅疾射箭 
獲得無盡 俱胝藥叉
衛護持誦 滿勝願
解脫惡趣 毘沙門
財施 獲得大智慧
乃至天眼通 壽命俱胝
重心 愛敬教法
應當成就 決定無有
護身 多聞天
由此加持 真言悉地
護身

[0216b14] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () (上聲) () 曩謨 () ()
() () () () () () () () ()
() [*] () [*] () () (下同) () (下文)
(數反鼻音數字上聲) () () () () ( ) ()
[*] () () () () () () ()

[0216b21] 根本二手 指頭相合迎請 發遣向外念誦結印當心
頂上然後念珠專注念誦 天女二手虛心合掌 無名指蓮華大指小指
念誦當心真言頂上

[0216b28] 毘沙門天王

[0216b29] 那謨 () 摩訶 () 娑婆 () 娑婆訶

[0216c02] 財物 所願

毘沙門天王經

[0216c05] na mo ra tna tra yā ya na mo vai śra ma ṇā ya ma hā
rā jā ya sa rva sa tva nā mā śā pa ri pū ra ṇā ya si dvi ka
rā ya su ka nda nā ya ta smai na maḥ skṛ tva i māṃ vai śra ma
ṇā hṛ da ya mā va rtta i ṣa mi sa rva sa tva su khā va haṃ
ta dya thā oṃ si dvi ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) su su ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) ca ca ca ca ca ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D9/SD-D957.gif) sa ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) ka ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) ki ri ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) ku ru ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) mu ru ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) cu ru ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) sā dha ya a rthaṃ ma ma ni tya ma tha no bhā
va svā hā vai śra ma ṇā ya svā hā dha na dā ya svā hā ma no
ra tha pa ri pū ra kā ya svā hā

[0216c16] na maḥ śrī gā ṇā ya na mo vai śra ma ṇā ya ma hā ya
kṣa rā jā dhi rā jā ya na maḥ śrī yā ye ma hā de ve ta dya
thā oṃ ta ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) tu
ru ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) su ṣṭra
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) ma ṇi ka na ka va
jra vai bhū rya mu kti nā mā luṃ kṛ ta bhūḥ sa rva sa tva hi
ta kā ma vai śra ma ṇa śrī ya de vī ma laṃ vī e hye hi gu
rṇa ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) ma sa
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) dra śa ya si dvi
dā dā hi me dra śa na kā ma sya dra śa naṃ pra hlā da ya ma
ṇaḥ svā hā

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1244 毘沙門天王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary