Back to collection

Vaisravana Sutra as Spoken by the Buddha (Fo Shuo Pishamen Tian Wang Jing) 佛說毘沙門天王經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說毘沙門天王經
西天譯經三藏大夫 傳教大師法天 

[0217a07] 如是我聞一時舍衛國祇樹給孤獨園爾時毘沙門天王無數藥叉眷屬 初夜放大光明祇陀一切
境界五體投地世尊一面合掌 偈讚

歸命大無畏 正覺
諸天天眼 所見
過現未來 三世慈悲
一一正遍知 歸命

[0217a16] 爾時毘沙門天王白佛世尊 聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷 經行藥叉非人之類
信佛有無 不信佛言惱亂有情不安善哉世尊 所有苾芻苾芻
優婆塞優婆夷諸天受持讀誦禮敬 供養為人衛護作吉祥爾時 中有正信藥叉合掌白言天王
經典我等毘沙門天王默然 頭面禮威神藥叉經典有所宣布流通眾生 煩惱是故歸依頂禮

[0217a29] 東方世界乾闥婆名曰持國大威德 放光譬如日出普照世間統領眷屬 恭敬圍繞歌舞快樂
十一同名帝釋大勢勇猛見佛 世尊歸依頂禮尊重恭敬非人 持國天王守護東方如是
是故稽首歸命正遍知明行足無上 寂靜

[0217b08] 南方世界 光明日照大海深廣無邊凡夫不可測度統領眷屬
圍繞歌舞快樂九十一 帝釋大勢勇猛見佛世尊歸依 頂禮尊重恭敬非人禮敬
守護南方如是護世是故 稽首歸命正遍知明行足無上寂靜

[0217b16] 西方世界大威德 光明統領眷屬龍眾恭敬圍繞 快樂九十一同名帝釋
大勢勇猛見佛世尊歸命頂禮尊重 恭敬非人禮敬守護西 如是護世是故稽首歸命 正遍知明行足無上寂靜

[0217b23] 北方世界藥叉大威德身光 熾盛大火統領眷屬藥叉恭敬 歌舞快樂九十一同名
大勢勇猛見佛世尊歸依頂禮 尊重恭敬非人禮敬藥叉 北方如是護世是故稽首 歸命正遍知明行足無上寂靜

[0217c01] 復次北方世界千歲 飲食自然具足 身體光潤處處果樹流泉池沼
遊戲天樂如是東方持國南方 西方北方威德 四大

[0217c07] 復次乾闥婆藥叉女 水牛 飛禽童男童女
虛空種種變化 自在守護不可藥叉形容 醜惡種種差異飛禽虛空自在
名曰 藥叉女北方大城大城
宮殿四邊九十九甚深名曰 泉源降雨多種果樹 所謂
愛樂頻伽孔雀種種妙音天子名曰勇猛眷屬 護國毘沙門天王次第宣說 真言

[0217c23] () () () ()
() ()

[0217c26] 爾時毘沙門天王真言白佛世尊 乾闥婆兄弟名曰 多麼
吉祥青蓮白蓮華 尼羅俱枳羅妙色 () () 帝王
如是乾闥婆迷惑惱亂一切眾生惱亂有情不捨真言 阿梨樹枝真言

[0218a06] () () () () ()
滿 () ()

[0218a09] 世尊聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦禮敬供養為人 乾闥婆父母兄弟男女眷屬不能
親近侍奉衛護惱害 不得乾闥婆三昧阿梨樹 不得大城

[0218a15] 世尊聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦禮敬供養為人 父母兄弟男女眷屬不能
親近侍奉衛護惱害 不得三昧阿梨樹 不得大城真言

[0218a22] () () () () () ()
() ()

[0218a24] 世尊名曰 () () 那囉 ()
 () () 阿婆嚩囉拏 () 阿里 ()
 () () 末羅 ()  () 怛囉
() 如是迷惑 一切有情惱亂真言 阿梨樹枝真言

[0218b05] () () () () ()
() ()

[0218b08] 世尊聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦禮敬供養為人 父母兄弟男女眷屬不能
親近侍奉衛護惱害 威力不能三昧 樹枝不得大城

[0218b14] 世尊聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦禮敬供養為人 父母兄弟男女眷屬不能
親近侍奉供養惱害 威力不得三昧 樹枝不得大城真言

[0218b21] () () () ()

[0218b23] 世尊龍眾名曰難努 () () ()
() () () () 多羅怛囉
() 多羅 () [*] 怛囉 () () [*] ()
 () 乞叉 ()  ( ) ()
() 乃至世間行者 惱亂有情真言 阿梨樹枝真言

[0218c05] () () () () ()

[0218c07] 世尊聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦禮敬供養為人 龍眾父母兄弟男女眷屬不能
親近侍奉衛護惱害 威力不得三昧阿梨樹 不得大城

[0218c13] 世尊聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦禮敬供養為人 父母兄弟男女眷屬
不能親近侍奉供養惱害 威力不得三昧 阿梨樹枝不能大城 真言

[0218c20] () () () () () ()

[0218c22] 世尊藥叉大將名曰 () 嚩嚕拏 () 婆羅  ()
  摩尼摩尼摩尼 ()   波羅野叉
[*] 那里怛囉 ()  () () ()
() 野叉眷屬 () () 乃至世間行者眷屬
惱亂有情不捨真言 阿梨樹枝真言

[0219a05] () () 吉里 () 吉里 () ()
() () () () () ( ) ()
() ()

[0219a09] 世尊聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦禮敬供養為人 藥叉父母兄弟男女眷屬不能
惱亂威力不能藥叉 阿梨樹枝不能 大城

[0219a15] 世尊聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦禮敬供養為人 羅剎父母兄弟男女眷屬不能
親近侍奉供養惱亂 威力不能羅剎三昧 樹枝不能大城真言

[0219a22] () () () ()

[0219a23] 毘沙門天王 世尊一面

[0219a25] 爾時釋迦牟尼佛苾芻眾 威力毘沙門天王 無數藥叉眷屬放大光明祇陀
一切境界伽他

歸命大無畏 正覺
諸天天眼 所見
過去未來 三世慈悲
一一正遍知 歸命

[0219b04] 白佛聲聞苾芻苾芻尼 優婆塞優婆夷曠野經行藥叉非人之類信佛
不信惱亂有情不安 利樂眾生苾芻諦聽諦聽真實 威力救護乃至天人
受持宣流天龍藥叉 皆大歡喜信受奉行

佛說毘沙門天王經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1245 佛說毘沙門天王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary