Back to collection

Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 佛說大摩里支菩薩經

Scroll 5

Click on any word to see more details.

佛說大摩里支菩薩經卷第五
西天譯經三藏大夫 明教大師天息災 

一切持誦  志心歸命
摩里支菩薩  分別如意輪
祕密  煩惱
依法  一切皆成

[0276a20] 成就法 微妙梵字即為八方第五菩薩第六菩薩
西第十二菩薩第三菩薩 第四菩薩西南第九菩薩西北 第八菩薩東北第十菩薩
上書本尊真言一切成就真言 真言次於周圍嚩囉菩薩根本 真言菩薩真言摩里支菩薩真言
菩薩真言一切成就如意 作法清淨地位隨意結跏趺坐福德智慧圓滿安坐
安心頂上 [*] 三字真言真言出外 安置地位香水真言灑淨
觀想自心中有二字 阿字月輪其日日輪 (去聲) 二字其二日月
金色復出種種光明光明變成 人師如是作禮真言 真言

[0276b12] () () () () ()

[0276b13] 獻食真言

[0276b14] () () () () ()

[0276b15] 供養真言

[0276b16] () () () ()

[0276b17] 供養真言

[0276b18] () () () ()

[0276b19] 供養真言

[0276b20] () () () ()

[0276b21] 塗香供養真言

[0276b22] () () () ()

[0276b23] 真言閼伽安置左邊有力 供養無力觀想供養供養 歸命三寶歸依佛歸依法歸所有
功德隨喜所有一切悉皆 最上菩提心自利利他 廣度一切眾生如是大願
觀想一切諸法無我性空無我真言

[0276c01] () () () 嚩日囉 () () ()
() ()

[0276c03] 觀想真言如鏡中像 乃至三界三業

[0276c06] () () () () () ()
() () ()

[0276c08] 如是月輪之內變成 毘盧遮那佛金剛蓮華師子座 跏趺坐毘盧印入三摩地
寶冠一切莊嚴圓滿佛心 月輪微妙梵字黃色變成 月輪 [*] 放大
擁護所居作法地位

[0276c15] 復次成就法去除冤家十方 東方起首真言

[0276c17] () 阿里 () [*] ()

[0276c18] 真言觀想十方菩薩惡相 種種 右手執金剛鉤針左手執金剛
一切菩薩手臂色相幖幟具足 一切魔王隱沒東方真言菩薩

[0276c23] () () ()

[0276c24] 南方真言菩薩

[0276c25] () () ()

[0276c26] 西方真言菩薩

[0276c27] () () () ()

[0276c28] 北方真言菩薩

[0276c29] () () () ()

[0277a01] 東南真言菩薩

[0277a02] () ()

[0277a03] 西南真言菩薩

[0277a04] () ()

[0277a05] 西北方真言菩薩

[0277a06] () 嚩囉 ()

[0277a07] 東北方真言菩薩

[0277a08] () 嚩囉 ()

[0277a09] 上方真言菩薩

[0277a10] () () () ()

[0277a11] 下方真言菩薩

[0277a12] () () () () () [*]

[0277a14] 下方下方真言觀想 地面水輪所有 頂生其日變成火焰相如
火光照曜俱胝十方自心一月光照月輪自身摩里支菩薩閻浮檀金
頂戴寶塔天衣腕釧耳環 瓔珞種種莊嚴眼光 照曜頂上寶塔中有
盧遮那無憂樹花鬘左手 樹枝右手執金剛正面 微笑黃色勇猛自在
醜惡忿怒 光明十二顰眉見者驚怖右面 深紅色蓮華大光摩里支
殿毘盧遮那佛 寶冠金色圓滿毘盧大印 端正童女
菩薩有風變成羅睺 月蝕觀想對日 修習一切無不成就

[0277b06] 復次曼拏羅中有菩薩圍繞東方菩薩

[0277b08] () () () () () 嚩囉 () 阿母悉地
() () [*] ( )

[0277b11] 如是菩薩身紅色左手 右手金剛杵天衣隨意 降伏無不成就南方菩薩真言

[0277b14] () () () () () 嚩囉 ()
() () () 滿滿 ()

[0277b17] 如是菩薩身黃色天衣左手 金剛杵右手樹枝 西方菩薩真言

[0277b20] () () () () () 嚩囉 () 嚩囉 ()
() () () () ()

[0277b23] 如是菩薩亦作黃色天衣右手執金剛 左手樹枝禁止一切 北方菩薩真言

[0277b26] () () () () () () 嚩囉 ()
() () () () () ()

[0277b29] 如是菩薩衣服莊嚴色相身光照曜 右手金剛杵左手樹枝 愛敬一切眾生持誦
金剛真言請召 小指交臂真言

[0277c05] [*] () () ()

[0277c06] 請召觀智三昧惡魔

[0277c07] 閼伽供養真言

[0277c08] () () () 阿里 () () ()

[0277c10] 音樂真言

[0277c11] () () () () () () ()

[0277c13] 請召菩薩眷屬摩里支真言

[0277c14] () () () () 悉多 () ()
() ()

[0277c16] 摩里支二手合掌指頭 大指中指結跏趺坐 請召一切通用
中有 [*] 變成金剛杵法印 真言

[0277c21] () () () 怛囉 () () ()
() () () ( ) () () () (
) [*] (切身) () ()

[0277c25] 真言安心 頂上灌頂大印金剛合掌 大指安在頭上心想毘盧遮那
佛身金色毘盧印真言

[0277c29] ()

[0278a01] 真言大印中指金剛 波羅蜜安在心想阿閦佛 真言

[0278a04] () 嚩日囉 () ()

[0278a05] 真言中指波羅蜜 心想寶生如來淺黃色 施願真言

[0278a08] () 嚩日囉 () 囉怛曩 () ()

[0278a09] 真言以前中指蓮華波羅 心想無量光佛紅色入定 真言

[0278a12] () 嚩日囉 () () ()

[0278a13] 真言二手合掌 指頭相對羯摩波羅蜜心想 不空成就佛綠色無畏真言

[0278a16] () 嚩日囉 () () 阿鼻 [*]

[0278a17] 真言忿怒金剛拳如同 被甲擁護金剛拳二手安心 花鬘
二手左右彈指歡喜真言

[0278a21] () 嚩日囉 ()

[0278a22] 真言阿字變成月輪 羯摩金剛杵羯摩 真言

[0278a25] () 嚩日囉 () () () () 囉怛曩 ()
嚩日囉 () () () () 嚩日囉 () ()

[0278a29] 真言二手金剛拳金剛嬉戲 菩薩真言

[0278b02] () 嚩日囉 () () ()

[0278b03] 金剛真言

[0278b04] () 嚩日囉 () () ()

[0278b05] 金剛真言

[0278b06] () 嚩日囉 () () ()

[0278b07] 金剛真言

[0278b08] () 嚩日囉 () () ()

[0278b09] 金剛真言

[0278b10] () 嚩日囉 () ()

[0278b11] 金剛真言

[0278b12] () 嚩日囉 () ()

[0278b13] 金剛真言

[0278b14] () 嚩日囉 () ()

[0278b15] 金剛塗香真言

[0278b16] () 嚩日囉 ()

[0278b17] 內外供養真言

[0278b18] () 阿迦 () () () () () ()
() ()

[0278b20] 如是一切供養歡喜隨心 觀想身心困倦未成持誦 文字分明
一切賢聖成就疑惑

[0278b24] 閼伽飲食供養 真言

[0278b26] () 嚩日囉 () () () () 沒馱
() 怛囉 () () () () () () ()
() () () () () () 沙尼

[0278c02] 真言金剛杵真言

[0278c03] () () () 悉地嚩日囉 () 三摩 ()
() () (入聲)

[0278c06] 真言讚歎真言

[0278c07] () () 嚩日囉 () () () 嚩日囉 ()
() 沒馱 () 曼拏羅 () 嚩日囉 () () () 嚩日囉 () 曩謨
() ()

[0278c11] () () () 嚩日囉 () () ()
() () () () () () [*] () ()
嚩日囉 () () ()

[0278c15] 囉怛曩 () () () () ()
() () () () () 曩謨 ()

[0278c19] 嚩日囉 () () () () () 嚩日囉 ()
() () () () () () 嚩日囉 () 曩謨
() ()

[0278c23] () 嚩日囉 () 沒馱 () () ()
三部 () () 曩謨 () ()

[0278c26] 如是傳法阿闍梨乃至 洗浴經行一切本尊 成就降伏息災一日三時真言
供養觀想敬愛 作善隨意迴向決定成就

佛說大摩里支菩薩經卷第五

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1257 佛說大摩里支菩薩經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary