Back to collection

Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 佛說大摩里支菩薩經

Scroll 7

Click on any word to see more details.

佛說大摩里支菩薩經卷第七
西天譯經三藏大夫 明教大師天息災 

[0282a20] 復次曼拏羅四角菩薩

[0282a21] 東南 () () 菩薩

[0282a22] 西南 () 羅摩 () ()

[0282a24] 西北 () () 菩薩

[0282a25] 東北角 () 嚩囉 () 菩薩

[0282a26] 如是菩薩 莊嚴幖幟無有

[0282a28] 曼拏羅四門菩薩 菩薩真言

[0282b01] () () () ()

[0282b02] 東門菩薩身白色

[0282b03] () () () ()

[0282b04] 南門菩薩身黃色

[0282b05] () () () ()

[0282b06] 西門菩薩身赤色

[0282b07] () () 三摩 () ()

[0282b08] 北門菩薩身綠色守護 四角菩薩東南金剛 菩薩真言

[0282b11] () () ()

[0282b12] 菩薩童女紅色一切莊嚴 針線西南金剛菩薩 真言

[0282b15] () () ()

[0282b16] 菩薩童女金色一切莊嚴左手 無憂樹右手針線一切西北金剛鎖菩薩真言

[0282b19] () 嚩囉 () ()

[0282b20] 菩薩童女白色一切莊嚴右手 無憂樹左手成就一切東北 金剛鈴菩薩真言

[0282b23] () 嚩囉 () ()

[0282b24] 菩薩童女紅色一切莊嚴 一切眾生敬愛菩薩而立舞蹈
曼拏羅四方菩薩守護 東方菩薩真言

[0282b29] () 嚩囉 ()

[0282c01] 如是菩薩童女 右手持金剛左手 持金剛見者恐怖東南菩薩


[0282c05] () 嚩囉

[0282c06] 如是菩薩色相幖幟東方菩薩南方 真言

[0282c08] () () () ()

[0282c09] 如是菩薩童女黃色一切莊嚴 左手持金剛右手 無憂樹西南菩薩真言

[0282c12] () 嚩囉 ()

[0282c13] 如是菩薩身幖幟南方菩薩西方 真言

[0282c15] () () ()

[0282c16] 如是菩薩童女黃色 弓箭西北方菩薩真言

[0282c18] () 那羅 ()

[0282c19] 如是菩薩身幖幟西方菩薩北方 真言

[0282c21] () () ()

[0282c22] 如是菩薩童女綠色一切莊嚴 青天針線東北方菩薩真言

[0282c24] () 嚩囉 () ()

[0282c25] 如是菩薩身幖幟北方菩薩八大 菩薩圍繞相似 勢力擁護曼拏羅成就法持誦
圓滿曼拏羅 一切光明微妙金剛杵變成 菩薩閻浮檀金放大光明青天
頂戴寶塔正面金色 端嚴微笑左面黑色醜惡 顰眉大忿怒見者怕怖右面白色
秋月左手無憂樹右手 如是曼拏羅中一賢聖 得便安住眾生快樂
即時阿闍梨金剛真言請召賢聖小指 真言

[0283a11] [*] () () ()

[0283a12] 請召賢聖閼伽

[0283a14] () () () 阿里 () () ()

[0283a16] 真言

[0283a17] () () () () () ()

[0283a19] 摩里支真言

[0283a20] () () () () 悉多 () ()
() () ()

[0283a22] 真言曼拏羅三昧印二手 指頭大指中指 趺坐真言

[0283a25] () () () 怛囉 () () ()
() () () () () () ()
()

[0283a29] 真言以前安心 即時灌頂大指 指頭相對中指
合掌頂上觀想毘盧遮那佛 毘盧印頂上真言

[0283b05] () 阿鼻 [*] ()

[0283b06] 二手金剛中指相合 金剛波羅蜜真言

[0283b08] () 嚩日囉 () ()

[0283b09] 中指波羅蜜真言

[0283b11] () 嚩日囉 () 囉怛曩 () ()

[0283b12] 中指蓮華波羅蜜 真言

[0283b14] () 嚩日囉 () () ()

[0283b15] 中指大指羯磨 真言

[0283b17] () 嚩日囉 () ()

[0283b18] 真言阿闍梨灌頂如是 真言 觸地印寶生佛真言施願印無量光佛
入定不空成就佛真言無畏 忿怒真言

[0283b23] () ()

[0283b24] 二手金剛拳安心 華鬘以為擁護 兩邊彈指指掌歡喜歡喜

[0283b28] () 嚩日囉 () ()

[0283b29] 阿字變成月輪變成羯磨 羯磨真言

[0283c02] () 嚩日囉 () () () () 囉怛曩 ()
嚩日囉 () () 嚩日囉 () ()

[0283c06] 二手金剛拳金剛嬉戲真言

[0283c07] () 嚩日囉 () () () () 嚩日囉 () ()

[0283c09] () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () () ()

[0283c11] () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () ()

[0283c13] () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () ()

[0283c15] 內外供養真言

[0283c16] () 阿迦 () () () () () ()
() () ()

[0283c18] 觀想自心一月真言 華鬘光明然燈曼拏羅 一切賢聖光明如是作持
閼伽閼伽真言飲食供養 真言如是訖已左手真言

[0283c23] () 嚩日囉 () () () 沒馱怛囉 ()
() () () () () () () ()
() () 嚩日囉 () () () ()

[0283c28] 真言右手金剛杵

[0284a01] () () () 悉地嚩日囉 () 三摩 () ()
() ()

[0284a04] 讚歎如來真言

[0284a05] () 嚩日囉 () () () 嚩日囉 () ()
沒馱 () 曼拏羅 () 嚩日囉 () () () 嚩日囉 () 曩謨 ()
()

[0284a09] () 嚩日囉 () () () ()
() () () () () () 嚩日囉 () 曩謨
() 囉怛曩 () () ( ) 嚩日囉 () () (
) () () () ( ) 曩謨 () ()

[0284a16] 嚩日囉 () () () () () 日里 ()
() () () () () 婆沙嚩日囉 () 曩謨 ()
()

[0284a20] 阿目佉嚩日囉 () 沒馱 () () () ()
三部 () () 曩謨 () ()

[0284a23] 讚佛阿闍梨勇猛本尊 飲食洗浴坐具臥具及於經行一切本尊祕密修習日中日沒如是
三時持誦結印供養觀想 第四如是供養以此功德 實際眾生界隨意無不成就 發遣真言

[0284b01] () () () () () () 悉地
() () () () 沒馱 () () ()

[0284b05] 發遣頂上真言

[0284b06] () () ()

[0284b07] 真言擁護真言

[0284b08] () 嚩日囉 () () 三摩 () 嚩日囉 () ()
() () () () () () ()
() () () () () () 悉地
() () () () () ()
() () 嚩日囉 () () () 日里 () () 三摩
()

[0284b18] 如是持誦依法一切成就

[0284b19] 成就法 一一觀想 自心之上一月第十二微妙 梵字字頭日月種種光明
變成天人師獻供一切 無有真言

[0284b24] () () ()

[0284b25] 真言三昧唯有清淨實性真空 心境冥合分別梵字變成 甘露 [*]
菩薩觀想自身摩里支 菩薩黃色閻浮檀金 頂戴寶塔天衣耳環腕釧
種種莊嚴 放大光明寶塔毘盧遮那佛 華鬘左手無憂樹花枝
右手持金剛正面微笑 金色修長勇猛 左面忿怒醜惡現出顰眉
令人怕怖右面深紅蓮華最上 慈顏和悅童女毘盧印 舞蹈菩薩有風
變成羅睺日月觀想 對日毘盧菩薩四方 東方菩薩真言

[0284c14] () () () () () 嚩囉 () 嚩囉 ()
() 阿迦 () [*] ( )

[0284c17] 如是菩薩紅色天衣 左手無憂樹右手 金剛欲降成就南方菩薩真言

[0284c21] () () () () () 嚩囉 () 嚩囉 ()
() () () 滿滿 ()

[0284c24] 如是菩薩身黃色天衣左手 金剛杵右手無憂樹 西方菩薩真言

[0284c27] () () () () () 嚩囉 ()
() () () () ()

[0285a01] 如是菩薩衣服不異右手 左手無憂樹 一切北方菩薩真言

[0285a04] () () () () () 嚩囉 () 嚩囉 ()
() () () () () ()

[0285a07] 如是菩薩如初右手 金剛杵左手無憂樹敬愛 一切眾生阿闍梨如是觀四大
智慧神力度量曼拏羅請召 金剛真言持誦 摩里支成就法精進修習勇猛
退無缺如是眾生菩薩清淨大智

佛說大摩里支菩薩經卷第七

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1257 佛說大摩里支菩薩經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary