Back to collection

Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》

Scroll 7

Click on any word to see more details.

佛說大摩里支菩薩經卷第七
西天譯經三藏大夫 明教大師天息災 

[0282a20] 復次四角菩薩

[0282a21] 東南 () () 菩薩

[0282a22] 西南 () 羅摩 () ()

[0282a24] 西北 () () 菩薩

[0282a25] 東北角 () () 菩薩

[0282a26] 如是菩薩 莊嚴幖幟無有

[0282a28] 四門菩薩 菩薩真言

[0282b01] () () () ()

[0282b02] 東門菩薩身白色

[0282b03] () () () ()

[0282b04] 南門菩薩身黃色

[0282b05] () () () ()

[0282b06] 西門菩薩身赤色

[0282b07] () () 三摩 () ()

[0282b08] 北門菩薩身綠色守護 四角菩薩東南金剛 菩薩真言

[0282b11] () () ()

[0282b12] 菩薩童女紅色一切莊嚴 針線西南金剛菩薩 真言

[0282b15] () () ()

[0282b16] 菩薩童女金色一切莊嚴左手 無憂樹右手針線一切西北金剛菩薩真言

[0282b19] () () ()

[0282b20] 菩薩童女白色一切莊嚴右手 無憂樹左手成就一切東北 金剛菩薩真言

[0282b23] () () ()

[0282b24] 菩薩童女紅色一切莊嚴 一切眾生敬愛菩薩而立舞蹈
四方菩薩守護 東方菩薩真言

[0282b29] () ()

[0282c01] 如是菩薩童女 右手金剛左手 金剛恐怖東南菩薩


[0282c05] ()

[0282c06] 如是菩薩色相幖幟東方菩薩南方 真言

[0282c08] () () () ()

[0282c09] 如是菩薩童女黃色一切莊嚴 左手金剛杵右手 無憂樹西南菩薩真言

[0282c12] () ()

[0282c13] 如是菩薩身幖幟南方菩薩西方 真言

[0282c15] () () ()

[0282c16] 如是菩薩童女黃色 弓箭西北方菩薩真言

[0282c18] () ()

[0282c19] 如是菩薩身幖幟西方菩薩北方 真言

[0282c21] () () ()

[0282c22] 如是菩薩童女綠色一切莊嚴 青天針線東北方菩薩真言

[0282c24] () () ()

[0282c25] 如是菩薩身幖幟北方菩薩八大 菩薩圍繞相似 勢力擁護成就持誦
圓滿 一切光明微妙金剛杵變成 菩薩閻浮金色放大光明青天
頂戴寶塔正面金色 端嚴微笑左面黑色醜惡 顰眉忿怒怕怖右面白色
秋月左手無憂樹右手 如是中一賢聖 得便安住眾生快樂
即時阿闍梨金剛真言請召賢聖小指 真言

[0283a11] [*] () () ()

[0283a12] 請召賢聖閼伽

[0283a14] () () () 阿里 () () ()

[0283a16] 真言

[0283a17] () () () () () ()

[0283a19] 真言

[0283a20] () () () () 悉多 () ()
() () ()

[0283a22] 真言三昧印二手 指頭大指中指 趺坐真言

[0283a25] () () () () () ()
() () () () () () ()
()

[0283a29] 真言以前安心 即時灌頂大指 指頭相對中指
合掌頂上觀想毘盧遮那佛身 毘盧印頂上真言

[0283b05] () 阿鼻 [*] ()

[0283b06] 二手金剛中指相合 金剛波羅蜜真言

[0283b08] () () ()

[0283b09] 中指波羅蜜真言

[0283b11] () () () ()

[0283b12] 中指蓮華波羅蜜 真言

[0283b14] () () () ()

[0283b15] 中指大指羯磨 真言

[0283b17] () () ()

[0283b18] 真言阿闍梨灌頂如是 真言 觸地印寶生佛真言願印無量光佛
入定不空成就佛真言無畏 忿怒真言

[0283b23] () ()

[0283b24] 二手金剛拳安心 華鬘以為擁護 兩邊彈指指掌歡喜歡喜

[0283b28] () () ()

[0283b29] 阿字變成月輪變成羯磨 羯磨真言

[0283c02] () () () () () ()
() () () ()

[0283c06] 二手金剛拳金剛嬉戲真言

[0283c07] () () () () () () ()

[0283c09] () () () () () ()

[0283c11] () () () () ()

[0283c13] () () () () ()

[0283c15] 內外供養真言

[0283c16] () () () () () () ()
() () ()

[0283c18] 觀想自心一月真言 華鬘光明然燈 一切賢聖光明如是作持
閼伽閼伽真言飲食供養 真言如是訖已左手真言

[0283c23] () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () ()

[0283c28] 真言右手金剛杵

[0284a01] () () () 悉地 () 三摩 () ()
() ()

[0284a04] 讚歎如來真言

[0284a05] () () () () () ()
() () () () () () ()
()

[0284a09] () () () () ()
() () () () () () ()
() () () ( ) () () (
) () () () ( ) () ()

[0284a16] () () () () () 日里 ()
() () () () () 婆沙 () ()
()

[0284a20] 阿目佉 () () () () ()
三部 () () () ()

[0284a23] 讚佛阿闍梨勇猛本尊 飲食洗浴坐具臥具經行一切本尊祕密修習日中日沒如是
三時持誦結印供養觀想 第四如是供養以此功德 實際眾生界隨意無不成就 發遣真言

[0284b01] () () () () () () 悉地
() () () () () () ()

[0284b05] 發遣頂上真言

[0284b06] () () ()

[0284b07] 真言擁護真言

[0284b08] () () () 三摩 () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () 悉地
() () () () () ()
() () () () () 日里 () () 三摩
()

[0284b18] 如是持誦依法一切成就

[0284b19] 復有成就 一一觀想 自心之上一月第十二微妙 字頭日月種種光明
變成天人師獻供一切 無有真言

[0284b24] () () ()

[0284b25] 真言三昧唯有清淨實性真空 心境冥合分別變成 甘露 [*]
菩薩觀想自身 菩薩黃色閻浮金色 頂戴寶塔天衣耳環腕釧
種種莊嚴 放大光明寶塔毘盧遮那 華鬘左手無憂樹花枝
右手金剛杵正面微笑 金色修長勇猛 左面忿怒醜惡現出顰眉
令人怕怖右面深紅蓮華最上 慈顏和悅童女毘盧印 舞蹈菩薩復有
變成羅睺日月觀想 對日毘盧菩薩四方 東方菩薩真言

[0284c14] () () () () () () ()
() () [*] ( )

[0284c17] 如是菩薩紅色天衣 左手無憂樹右手 金剛降伏成就南方菩薩真言

[0284c21] () () () () () () ()
() () () 滿滿 ()

[0284c24] 如是菩薩身黃色天衣左手 金剛杵右手無憂樹 西方菩薩真言

[0284c27] () () () () () ()
() () () () ()

[0285a01] 如是菩薩衣服右手 左手無憂樹 一切北方菩薩真言

[0285a04] () () () () () () ()
() () () () () ()

[0285a07] 如是菩薩如初右手 金剛杵左手無憂樹敬愛 一切眾生阿闍梨如是觀四大
智慧神力度量請召 金剛真言持誦 成就法行精進修習勇猛
退無缺如是眾生菩薩清淨大智

佛說大摩里支菩薩經卷第七

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1257 佛說大摩里支菩薩經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary