Back to collection

Hariti Mantra Sutra (He Li Di Mu Zhenyan Jing) 訶利帝母真言經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

訶利帝母真言經
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0289b25] 爾時藥叉女眾會 投地禮雙足白佛我有心真言摩尼寶滿一切意願利益
閻浮提善男子善女人世尊 哀愍

[0289c01] 真言

[0289c02] () () () ()

[0289c03] 女人不宜男女墮落 四大不能調適鬼神 或是宿業因緣不宜男女 [*]
隨意大小 天女純金身著天衣頭冠 臺上垂下兩邊
孩子 孩子右手吉祥畫師 八戒彩色不用畫像
一方 種種飲食 閼伽香水沈水香
供養面向西持誦念誦每日 三時一千起首 十萬然後念誦一切 圓滿

[0289c19] 女人男女月經澡浴 母子銀器右手 無名指真言加持一千八十然後
日內

[0289c23] 他人歡喜敬愛飲食 加持一百八真言 歡喜愛敬

[0290a03] 有人留難口舌人形 真言一千八十得無

[0290a05] 一切歡喜牛黃銀器 無名指真言加持一百八一切人見歡喜

[0290a08] 衣服加持一百八 取著一切人見歡喜敬愛

[0290a10] 惡夢真言一百八惡夢 消除

[0290a12] 月蝕 間斷念誦加持乃至圓滿 然後供養訶利帝母餘者
所生男女聰慧福德 牛膝 齒木加持一百八出言 令人他人隨意
壽命長遠嫩苗護摩真言一千一遍長壽

[0290a21] 得所隨意成就每月 二十道場散華種種飲食乳糜 閼伽香水沈香薰陸
供養供養一切如來文殊師利菩薩普賢 一切菩薩然後供養訶利帝母何以藥叉女如來授與三歸五戒菩提心
律儀戒十地菩薩供養諸佛 供養事業 滿足

[0290b01] 訶利帝母念誦

[0290b02] 愛子心真言

[0290b03] () () [*] ()

[0290b04] 合掌大拇指心真言供養 頂上大拇指請召發遣 白檀童子
兩手頭上角子 安置真言現身問言 隨心黃牛方寸加持
三時滿得大自在隨意

[0290b11] 牛肉三時念誦夜半大光 大神加持三時
一千調伏一切

[0290b15] 百草一一加持身上衣食

[0290b16] 真言蘇合香見地金藏種種飲食供養日日如是 財寶

[0290b19] 法安加持三時 一千現身

[0290b21] 解脫治病加持 加持一切

訶利帝母

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1261 訶利帝母真言經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary