Moxishouluo Dazizaitian Wang Shentong Huasheng Ji Yi Tiannu Niansong Fa 摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法

Colophon

第 21 冊 No. 1280 摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法 共 1 卷 Volume 21, No. 1280 Moxishouluo Dazizaitian Wang Shentong Huasheng Ji Yi Tiannu Niansong Fa

Notes

English translations: None

Primary Source

《摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法》 'Moxishouluo Dazizaitian Wang Shentong Huasheng Ji Yi Tiannu Niansong Fa,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1280, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1280.

Collection vocabulary analysis