Fa Hua Shi Luocha Fa 法華十羅剎法

Colophon

第 21 冊 No. 1292 法華十羅剎法 共 1 卷 Volume 21, No. 1292 Fa Hua Shi Luocha Fa

Notes

English translations: None

Primary Source

《法華十羅剎法》 'Fa Hua Shi Luocha Fa,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1292, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1292.

Collection vocabulary analysis