Back to collection

Luo Fu Na Shuo Jiu Liao Xiao Er Jibing Jing 囉嚩拏說救療小兒疾病經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

囉嚩拏說救療小兒疾病經
西天譯經三藏大夫祿 明教大師法賢 

[0491c12] 爾時世間一切小兒初生 十二幼稚神氣 得便十二遊行世間晝夜
便獨行之際 種種差異驚怖小兒失常 精氣疾病我見
十二小兒年月 分所大明乃至作法 出生祭祀有人我所
持明我法至誠 [-(-+)+(-)] 安樂吉祥十二所謂 ()
() () () () () () ()
() () (十一) ( ) 。

[0491c27] 如是十二小兒祭祀 小兒初生 初生月初
小兒寒熱身體瘦弱漸漸 心神荒亂啼哭持明 河岸小兒四方
西安小兒種種香華白色飲食乃至 白芥子
如是藥用黃牛 麻油 如是沐浴小兒
大明加持種種 大明

[0492a12] () () () () () ( )
() () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () ()

[0492a18] 如是大明加持出於城外日中 所有香華 隨處棄擲小兒

[0492a21] 復次小兒初生第二第二第二 患者小兒 荒亂合眼手足疼痛
喘息持明米粉 西安曼種種 妙香飲食白色
蛇皮白芥子 小兒藥水 沐浴小兒大明加持 種種大明

[0492b02] () () () () () ( )
() () () () () () () [*(-+)]
() () () () () () ()
() () () () () (十一)
() () (十二)

[0492b09] 如是大明加持出於城外 西所有香華隨處 小兒

[0492b12] 復次小兒初生第三第三第三 患者小兒忽然 啼哭身體疼痛寒熱頭面顫動
自身漸漸羸弱飲食以至持明種種肉食生肉 紅色樹葉
安息香蛇皮白芥子 小兒沐浴小兒 大明加持種種大明

[0492b22] () () () () () () ()
() () () () [*(-+)] () ()
() () () () () () () [*]
() () ()

[0492b27] 如是大明加持出於城外 面向 所有種種隨處 小兒

[0492c01] 復次小兒初生第四第四第四 患者小兒 寒熱垂頭啼哭
飲食大小便持明 兩岸小兒西安 種種香華肉食
紅色蛇皮 牛角白芥子 小兒藥水沐浴小兒大明
加持種種

[0492c12] () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () () () ()
婆誐嚩帝 () () () (十一)

[0492c18] 如是大明加持出於城外 面向 所有種種 隨處小兒

[0492c21] 復次小兒初生第五第五第五 患者 [*(-+)] 小兒
恍惚瞋怒寒熱 水泡虛空飲食漸漸 羸瘦持明白色飲食
白色種種 香華安息香蛇皮白芥子 小兒
沐浴小兒大明加持 種種大明

[0493a02] () () () () () 路迦 () ()
() () () [*(-+)] () () [*(-+)] ()
() () () () () () () ()
() () [*(-+)] () () ()

[0493a07] 如是大明加持城外日中西 [*(-+)] 所有種種隨處 小兒

[0493a10] 復次小兒初生第六第六第六 患者小兒寒熱 身體顫動飲食
羸瘦持明米粉小兒西安種種香華飲食 白色
安息香蛇皮白芥子 小兒藥水沐浴小兒 大明加持種種 大明

[0493a20] () 婆誐嚩帝 () () () () () ()
() () () () () ()
() () () ()

[0493a24] 如是大明加持出於城外 面向 所有種種隨處 小兒

[0493a27] 復次小兒初生第七第七第七 患者小兒寒熱 身體疼痛多大小便二手飲食
羸瘦持明吉祥草小兒 西安種種紅色紅色 飲食白色 安息香蛇皮
[*] 樹葉 芥子小兒 沐浴小兒大明加持 種種大明

[0493b08] () 婆誐嚩帝 () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()

[0493b13] 如是大明加持出於城外 面向 西方所有種種 小兒

[0493b16] 復次小兒初生第八第八第八 患者小兒寒熱荒亂身體疼痛不見垂頭無力
飲食持明米粉一頭向西安曼 香華飲食白色
安息香蛇皮 白芥子小兒藥水沐浴小兒大明加持
種種大明

[0493b26] () () () () () 路迦 () ()
() () () () () () () ()
() () () (半音) () ()

[0493c01] 如是大明加持出於城外 面向 南方所有種種 小兒

[0493c04] 復次小兒初生第九第九第九 患者小兒 啼哭遍身疼痛涎沫不止
垂頭飲食持明 米粉白色一頭白色 向西安曼種種香華
飲食白色蛇皮小兒藥水 沐浴小兒大明加持 種種大明

[0493c14] () () () () () () ()
() () ( ) () ()

[0493c17] 如是大明加持出於城外 面向 北方所有種種 隨處小兒

[0493c20] 復次小兒初生第十第十第十 患者小兒寒熱作惡不止多大小便眼目
牙齒飲食持明兩岸 小兒牛黃西安 種種香華飲食安息
牛角蛇皮白芥子 小兒藥水沐浴 大明加持 大明

[0494a01] () 婆誐嚩帝 () () () 毘摩 () ()
(半音) () ()

[0494a04] 如是大明加持出於城外 面向 南方所有種種 小兒

[0494a07] 復次小兒初生第十一第十一第十 患者小兒 寒熱身體顫動疼痛啼哭
飲食仰視虛空漸漸羸瘦持明 小兒檀香 西安種種香華飲食
二十五二十五二十五鴿鴿白芥子 小兒藥水
沐浴小兒大明加持 種種大明

[0494a18] () 婆誐嚩帝 () () () ( ) () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() ()

[0494a23] 如是大明加持出於城外 面向 西方所有種種 小兒

[0494a26] 復次小兒初生第十二第十二第十 患者小兒 寒熱瞋目如期人相手足
漸漸羸瘦飲食持明 用大小兒西安 種種香華飲食紅色
牛角白芥子安息香 蛇皮小兒 藥水沐浴小兒大明加持
種種大明

[0494b07] () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() () (十一) () (十二) (十三) (十四) (十五)
(半音) (半音) () (十六)

[0494b14] 如是大明加持出於城外戌時 東方旋轉四方所有 種種隨處小兒

[0494b17] 爾時小兒疾病歡喜 退

囉嚩拏說救療小兒疾病經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1330 [*]小兒疾病
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary