Back to collection

Esoteric Group of Eight Dharani Sutra (Fo Shuo Mimi Ba Ming Tuoluoni Jing) 佛說祕密八名陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說祕密八名陀羅尼經
西天譯經三藏大夫祿 明教大師法賢 

[0884b07] 如是我聞一時舍衛國祇樹給孤獨園大比丘眾千二百五十人俱諸菩薩 摩訶薩金剛手上首

[0884b10] 爾時世尊金剛手菩薩祕密主 本部金剛部持明最上甚深祕密 眾生根器祕密難信
難信解法不依聖人得名不善調金剛手金剛 祕密陀羅尼陀羅
持誦成就 陀羅尼經誠心受持讀誦所有 無間罪業悉皆消滅威力
四千俱胝那由他惡魔退 十方世界陀羅尼歡喜持戒完具梵行
寂靜寂靜乃至諸佛菩薩 歡喜安慰成就

[0884b24] 爾時金剛手菩薩頭面作禮白言 世尊誠如聖旨世尊不捨 現在未來一切眾生宣說 祕密
陀羅尼諸眾生大利

[0884b29] 金剛手諦聽諦聽最勝持明 金剛部祕密 莊嚴功德真實
可愛色相妙色 即是祕密陀羅尼

[0884c05] 那謨 () 沒馱 () () 那謨 () () () () 僧伽
() () 那謨 () 嚩日囉 () () () [*] () ()
() () () () () () () ()
() (十一) (十二) 殿滿怛囉 () () () (十三)

[0884c11] 金剛手菩薩如是祕密 有人受持讀誦俱胝 地獄命終諸佛菩薩
面前安慰說法命終之後兜率陀天

[0884c15] 佛說金剛手菩薩諸菩薩一切 世間天阿脩羅乾闥婆人非人 皆大歡喜信受奉行

佛說祕密八名陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1366 佛說祕密八名陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary