Back to collection

Sutra of the Great Vajra Fragrance Dharani (Fo Shuo Da Jingang Xiang Tuoluoni Jing) 佛說大金剛香陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說大金剛香陀羅尼經
西天譯經三藏大夫 傳法大師施護 

[0917b07] 爾時世尊大明降伏諸天宿 大力最勝金剛大利能破 最上星曜降伏金剛
真言天等星曜驚怖降伏 樹枝隨風陀羅尼

[0917b12] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () 曩莫 () 嚩日囉 ()
() () 乞叉 () () () () () 曩謨 () 婆誐嚩帝
() () 嚩日囉 () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () 波羅 () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () () 怛囉 ()
() () () () 怛囉 () () ()
() () 嚩日囉 () () 怛囉 () () ()
() () () () () () 茶末 () ()
() () () () () ()
() () () () () () 嚩庾
() 馱曩 () () () () ()
() () () 娑度
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () 嚩日囉 () () 商佉 ()
阿迦 () () () () () () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () 三摩 () () () () ()
() () () () () () ()
() () () ()
馱摩馱摩 摩羅 () () ()
() () () () () () 曩謨 ()
() () () 嚩日囉 () () () 悉馱 () 嚩日囉
() () () () () () () ()
() () () () [*] () () 曩謨 ()
() () () () () () ()
() () () 滿 () 悉馱 () 嚩日囉 ()
() () () () () () () () ()
() () [*] [*] () ()
() () () () () () () ()
() () () () () [*] () ()
() (去聲) () () () () () ()
() () () () () ()
() () () 璨璨 () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () 阿吒吒 () () ()
() () () () () ()
() () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () ()

[0918b06] 陀羅尼如來降伏三界護持佛法 大吉

大金剛香陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1401 佛說大金剛香陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary