Back to collection

Bhedalakṣaṇa Vajra Dhāraṇī Sutra (Fo Shuo Huai Xiang Jingang Tuoluoni Jing) 佛說壞相金剛陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說壞相金剛陀羅尼經
光祿大夫司徒三藏法師 沙囉巴 

[0932a20] 如是我聞一時婆伽梵金剛爾時如來 神力金剛手金剛即日金剛 三摩地金剛手佛神力一切如來
諸菩薩加持金剛忿怒 陀羅尼堅固無有 退一切眾生怕怖眾生
煩惱能破 摧折一切部多 一切未成成就
既成唐捐所有使如意 護一切眾生息災增益禁止 有情皆是陀羅尼神呪金剛手 佛神力

[0932b03] 那謨 () 嚩日囉 () 摩訶 () 怛囉 ()
怛囉 () () ()  婆吒 婆吒 ()
()  ()  ( ) 薩埵 ()  () ()
 ()  () ()  ()  () ()
  () ()  () () 
() () 嚩日囉 () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () 嚩日囉 () 嚩日囉
() () 嚩日囉 () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () 薩尼嚩日囉
( ) 嚩日囉 () () ()  ()
 () () ()
嚩日囉 () ()  () () () ()
()  () () () () ()
  怛囉 () 怛囉 ()  ()  ()
嚩日囉 () ()  () ()  () 嚩日囉 () ()
 () 帝室 () 嚩日囉 () 帝室 () 嚩日囉 () () 帝室
() 嚩日囉 () () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () ()
() 嚩日囉 () () 嚩日囉 ()  () 
() 嚩日囉 () () () () 阿母 () (半音)
三滿多 ()  () ()  () 嚩日囉 ( ) ()
  () 嚩日囉 ()  () 
() () ()  ()  () ()
() 嚩日囉 () ()  那謨 那謨嚩日囉 ()
嚩日囉 () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () 嚩日囉 () 嚩日囉
() () 嚩日囉 () () () 嚩日囉 () ()
() 嚩日囉 () () ( ) 嚩日囉 () () () 嚩日囉
() 發吒 (半音) 那謨 嚩日囉 () () () 呼嚕呼嚕 () 
() ()  () 發吒 (半音)

罪業清淨 一切苦
根本 莊嚴妙德
有情 
值遇豐饒 諸天棄背
親友 婆羅門
不和 
憂慼逼迫 貧困
星曜 侵害
憂慼 夢見不吉
沐浴清淨 最勝
善心 淨潔
甚深 受持
由是威神 有情
所有病苦 消滅
福壽增益 遠離
蔓草 無瑕栴檀
金剛杵 淨水
 盈滿
數念二十一 滿百八
壞相金剛 國王沐浴

佛說壞相金剛陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1417 佛說壞相金剛陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary