Back to collection

Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 摩訶僧祇律

Scroll 12

Click on any word to see more details.

摩訶僧祇律卷第十二
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 共法

九十二之一

[0324c07] 佛住舍衛城廣說爾時眾僧一處羯磨長老不來遣使
:「長老眾僧作法。」念言:「 故作羯磨。」生畏不得 諸比丘問言:「長老僧伽
?」答言:「。」生歡喜:「梵行 懺悔不可。」眾僧 :「。」諸比丘:「比丘
多端不定出去須臾當作妄語 。」:「何故 諸比丘數數
妄語眾僧妄語 。」諸比丘 問言:「僧伽?」答言:「。」
問言:「向者何故?」答言:「眾僧向者 使是故答言有罪。」 比丘以是因緣世尊佛言:「
。」:「?」答言:「 !」佛言:「惡事無量方便 妄語實語云何妄語
非法佛教不可以長養善法。」 諸比丘:「依止舍衛城比丘十利 諸比丘制戒乃至聞者 妄語。」

[0325a01] 比丘

[0325a01] 知者

[0325a02]

[0325a02] 語者口業

[0325a02] 分別制罪

[0325a03] 賢聖不疑決定決定一向賢聖 聞言妄言不見
聞言妄言不識不識 賢聖無罪賢聖語者 不見聞言妄言不識不見
聞言妄言不識 賢聖見聞知識不見不知不識
妄言妄言妄言妄言不見不知不識妄言 見聞知識妄言
不見不知不識妄言見聞知識不疑不見不知 不疑不疑見聞知識
不疑不見不知不識不疑決定見聞知識決定不決 不見不知不識決定不決
不決見聞知識不決決定不見不知不識不決決定 一向見聞知識不見不知
不識而言妄語無言妄語 實有而言妄語
無謂而言妄語實有有想而言妄語 無想而言妄語
有無而言妄語 有想而言妄語

[0325b02] 法成妄語何等實有有想五事妄語
四法成就妄語何等 有想妄語三法成就妄語
妄語 二法成就妄語何等妄語一法成就
妄語何等口語妄語 是故

[0325b13] 佛住舍衛城廣說爾時六群比丘 年少比丘:「名字何等 何等父母名字何等?」
比丘性質:「我家如是 姓名如是。」六群比丘嫌恨 便:「下賤旃陀羅
剃髮。」年少比丘諸比丘聞已世尊佛言:「 六群比丘。」六群比丘:「
年少比丘嫌恨便乃至 ?」答言:「。」佛言:「惡事六群 云何梵行種類形相
本生經廣說。」乃至諸比丘:「畜生 毀呰!」諸比丘:「依止 衛城十利諸比丘制戒
乃至聞者比丘種類形相 。」

[0325b29] 比丘

[0325b29] 種類毀呰七事種姓相貌結使

[0325c01] 種姓 旃陀羅種姓使:「
父母旃陀羅乃至。」使 :「和上阿闍梨旃陀羅乃至。」使偷蘭遮:「
知識旃陀羅乃至。」使 毘尼名下:「汝等中間 種姓。」使偷蘭
:「父母中間種姓。」偷蘭:「 阿闍梨中間種姓。」使 :「知識中間種姓。」使
毘尼中間 :「剎利婆羅門。」使 毘尼:「父母剎利婆羅
。」使毘尼 :「和上阿闍梨剎利婆羅門。」 使毘尼:「
剎利婆羅門。」使 毘尼種姓

[0325c20] 業者 :「漁獵鳥人 。」使
父母如是:「和上 闍梨乃至。」偷蘭:「 知識乃至。」毘尼
:「 使。」使 偷蘭父母如是和上
阿闍梨毘尼知識 使毘尼 :「摩尼銅器。」
毘尼父母 阿闍梨如是知識

[0326a05] 相貌 :「瞎眼跛脚鋸齒。」 使父母
和上阿闍梨偷蘭知識毘尼 名下相貌如是大黑大白大黃 使偷蘭父母
和上阿闍梨毘尼知識 相貌:「三十二 圓光金色。」使
父母和上阿闍梨知識 毘尼上相

[0326a15] 病者無有 名下:「汝等癩病不禁黃病羸病癲狂如是種種
。」使 和上阿闍梨偷蘭 毘尼

[0326a20] 無上一切 名下:「波羅夷僧伽 提提毘尼。」使
父母和上阿闍梨偷蘭 知識毘尼

[0326a24] 無有 名下世間污穢一切惡罵使父母
和上阿闍梨偷蘭知識

[0326a28] 結使一切結使 名下:「愚癡無知猶如 白鵠。」如是種種使
父母和上阿闍梨偷蘭 知識毘尼

[0326b03] 比丘七事 毀呰種類毀呰比丘尼 偷蘭式叉摩尼沙彌沙彌尼
種類俗人毘尼是故

[0326b07] 佛住舍衛城廣說六群比丘方便 年少比丘:「某甲比丘父母種姓 ?」年少比丘性質隨事六群
比丘瞋恚:「旃陀羅 種姓。」:「 不知某甲比丘!」比丘
諸比丘以是因緣世尊佛言: 「六群比丘。」六群比丘:「 年少比丘乃至比丘?」答言:「
世尊!」佛言:「何故如是?」答言:「用以快樂。」佛言:「惡事梵行 兩舌苦事方言。」無數方便
呵責因緣本生經廣說諸比丘:「依止舍衛城十利 諸比丘制戒乃至聞者 兩舌。」

[0326b22] 比丘

[0326b22] 兩舌七事何等相貌結使

[0326b23] 旃陀羅乃至:「誰知某甲。」:「
。」:「父母 旃陀羅乃至。」:「誰知某甲 。」:「別離。」
:「和上阿闍梨 乃至。」知識如是 名下:「長老中間
。」:「不知某甲!」:「 。」 和上阿闍梨知識
:「長老剎利婆羅門。」:「 不知某甲。」:「別離 。」:「父母和上
阿闍梨知識。」

[0326c10] 業者乃至:「不知某甲!」:「 。」
和上阿闍梨知識名下上人乃至使: 「不知某甲!」:「別離
。」父母和上阿闍梨知識 金銀乃至上人:「不知
某甲!」:「別離。」 父母和上阿闍梨 知識

[0326c21] 相貌 :「瞎眼乃至鋸齒。」:「 某甲!」:「別離
。」父母和上 知識名下:「 大黑大白大黃。」:「不知某甲
!」:「別離。」 父母和上阿闍梨知識:「三十二相
圓光金色」。:「不知某甲!」 :「別離。」父母和上阿闍梨知識

[0327a04] 病者一切名下:「 乃至癲狂。」:「不知某甲
!」:「別離。」 父母和上阿闍梨知識

[0327a08] 無有一切 名下:「波羅夷乃至毘尼。」 :「不知某甲!」:「別離
。」父母 阿闍梨知識

[0327a12] 一切名下世間惡罵醜惡 如是乃至
父母和上阿闍梨知識

[0327a16] 結使無有一切結使名下。「 愚癡無知猶如牛羊 白鵠。」如是種種:「不知
某甲!」:「別離。」 父母和上阿闍梨 結使

[0327a21] 比丘兩舌 比丘尼兩舌偷蘭式叉摩尼沙彌沙彌尼毘尼俗人毘尼

[0327a25] 佛住舍衛城廣說六群比丘知眾 如法:「不了 。」六群比丘不和
諸比丘以是世尊佛言:「六群比丘 。」六群比丘:「知眾如法 發起?」答言:「。」佛言:「何故
如是?」答言:「如是方便以為。」佛言:「 惱亂梵行惡事云何?」佛語 比丘:「無數方便
行人常行心行恭敬 云何惡事非法不如佛教不可以長養善法。」諸比丘:「依止舍衛
十利諸比丘制戒 聞者比丘如法 發起:『羯磨不了
。』如是因緣不異。」

[0327b11] 比丘

[0327b12] 知者自知

[0327b12]

[0327b13] 誹謗 所行

[0327b14] 如法七滅諍一一如法

[0327b15] 如是因緣不異

[0327b16]

[0327b16] 誹謗所行 毘尼一一何等現前毘尼毘尼 毘尼

[0327b19] 現前毘尼佛住舍衛城 拘睒彌比丘不和合法 法律罪重輕罪不可
治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和羯磨應作應作爾時中一比丘:「 非法修多羅相應毘尼
提舍相應修多羅毘尼 相違我所 修多羅毘尼提舍相應不生。」
比丘:「大德不能舍衛 世尊。」比丘 禮佛一面白佛:「世尊拘睒彌
比丘不和所謂非法 不能世尊 世尊諸比丘。」爾時世尊
優波離:「往詣拘睒彌國如法 所謂現前毘尼優波離 若一眾多
優波離往詣拘睒彌比丘如法 所謂現前毘尼。」尊者 白佛:「世尊比丘成就。」
優波離:「比丘成就五法何等 不實利益不利 不得平等不得平等
不得優波離若非斷事破僧離散不分 五法成就比丘
行者愛念稱讚拘睒彌比丘如法佛教斷事所謂現前毘尼。」 尊者優波離世尊拘睒彌比丘
:「長老 間斷何以此間眾僧和合歡喜 擾亂。」爾時拘睒彌比丘尊者
優波離:「大德不來 尊者。」優波離 :「應作羯磨羯磨
應作折伏羯磨不語羯磨 擯出羯磨羯磨羯磨摩那埵 阿浮呵那羯磨如是如是當作
羯磨汝等爾時莫不。」使比丘 尊者優波離:「我等有如如是 無不。」尊者優波離白佛
:「世尊比丘云何用心?」 優波離:「籌量福德 辯才無畏知事緣起比丘思量
有如起來人心調