NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》

Scroll 5

十誦律卷第五 ()
後秦印度三藏弗若多羅

三十之一

[0029c27] 王舍城爾時六群比丘衣服 聚落食時 那時
初夜中夜 後夜 大便大便
便小便浴室浴室如是種種 不用中有比丘知足頭陀
種種因緣六群比丘:「 比丘衣服聚落聚落 食時那時
初夜中夜後夜 大便
大便小便 便浴室浴室如是種種不用?」種種
廣說以是比丘 六群比丘:「?」答言:「 !」種種因緣呵責六群比丘:「云何
衣服聚落聚落食時那時
初夜中夜後夜 大便 便小便小便
浴室浴室如是 不用?」如是種種因緣 比丘:「十利比丘結戒
如是比丘 。」

[0030b01]
比丘 比丘
比丘 比丘


[0030b11] 僧伽梨多羅 名為

[0030b12] 悔過

[0030b13] 比丘初一
比丘受持
受持十一

[0030b20] 比丘一日

受持 受持十一

[0030b29] 比丘一日

比丘 受持受持十一

[0030c08] 比丘一日

比丘 受持 十一

[0030c17] 一日不得不得比丘
受持受持十一

[0030c21] 比丘一日 比丘
受持十一

[0030c25] 比丘 僧伽梨成分若干若干 受持:「
僧伽梨作持。」僧伽梨 受持

[0030c29] 比丘 多羅成分若干若干 受持:「
多羅作持。」多羅 受持

[0031a04] 比丘 成分若干若干 受持:「
作持。」受持

[0031a08] 比丘僧伽 多羅 尼師壇三重僧伽梨三重尼師壇
比丘突吉羅

[0031a12] 比丘四重僧伽梨多羅四重尼師壇比丘
突吉羅

[0031a15] 比丘僧伽梨尼師壇三重僧伽梨三重尼師壇
:「受持。」

[0031a19] 比丘 四重僧伽梨多羅 四重尼師壇:「
受持。」突吉羅

[0031a23] 比丘 尼師壇三重僧伽梨三重 :「
。」突吉羅

[0031a26] 比丘四重僧伽梨多羅 四重尼師壇:「。」
突吉羅

[0031b01] 比丘捨墮悔過 因緣

[0031b03] 復次 捨墮悔過 因緣

[0031b06] 復次比丘捨墮悔過 因緣

[0031b08] 比丘捨墮悔過。 ()

[0031b10] 王舍城爾時六群比丘處處 上下遊行無有威儀 比丘六群比丘
抖擻以是因緣 坐禪行道中有比丘知足 種種因緣呵責六群
:「云何比丘處處上下遊行 無有威儀比丘 抖擻
以是因緣坐禪行道?」比丘 廣說以是比丘 六群比丘:「?」答言
世尊!」種種因緣呵責六群比丘:「 比丘處處上下遊行 無有威儀比丘
抖擻以是 坐禪行道?」以是種種因緣 比丘:「十利比丘結戒
如是比丘 三衣乃至宿 僧羯磨。」

[0031c01] 日沒

[0031c02] 三衣僧伽梨 多羅

[0031c03] 僧羯磨 羯磨大迦葉因緣僧伽梨 崛山上下竹園天雨不得
耆闍崛山僧伽梨宿大迦葉 比丘:「因緣僧伽梨耆闍崛山天雨不得僧伽梨宿云何?」
比丘以是白佛以是比丘 大迦葉:「僧伽梨山中 竹園天雨不得
比丘:『僧伽梨耆闍崛山上下 竹園天雨不得云何?』 ?」答言:「世尊!」種種因緣
持戒持戒比丘:「今日 布薩住處羯磨羯磨 一心和合僧比丘:『大德
布薩住處僧先布薩聚落聚落空地住處 布薩住處
如是。』『大德布薩住處 布薩聚落聚落 空地住處羯磨長老
布薩住處羯磨默然 長老。』『布薩住處 羯磨默然如是!』 僧羯磨。」

[0031c27] 復有僧羯磨長老舍利弗 一月遊行僧伽梨舍利弗 :「一月遊行僧伽梨
云何?」比丘以是白佛以是因緣 比丘舍利弗:「實語比丘:『 一月遊行僧伽梨
?』?」答言:「世尊!」種種 持戒持戒比丘:「 比丘比丘一月僧伽梨宿
羯磨羯磨老病比丘和合 胡跪合掌:『長老憶念 比丘老病一月遊行僧伽梨
一月僧伽梨宿羯磨憐愍 一月僧伽梨宿羯磨。』如是 若是比丘:『老病。』
:『僧伽梨 。』一心和合比丘:『大德
比丘老病一月遊行僧伽梨 比丘老病一月 僧伽梨宿羯磨如是。』如是羯磨。『
比丘老病一月僧伽梨宿羯磨 默然如是!』乃至九月 僧伽梨多羅如是。」

[0032a21] 比丘聚落 聚落比丘比丘聚落 練若比丘比丘阿蘭若
聚落比丘比丘 在阿蘭若處比丘 比丘聚落聚落
比丘聚落在阿蘭若處比丘聚落比丘在阿蘭若處 聚落比丘比丘在阿蘭若處 在阿蘭若處

[0032b02] 聚落一家 居士妻子奴婢人民 聚落聚落一界有別一家 有別

[0032b05] 相接聚落所及所及慚愧大便 所及比丘聚落聚落
比丘

[0032b10] 相接聚落 十二聚落牆壁 圍遶名為
聚落圍遶名為 所及比丘 聚落聚落比丘


[0032b17] 同族 一界有別同族 比丘 比丘


[0032b22] 一界有別 處中 比丘一家


[0032b26] 一界
比丘 比丘
若是

[0032c04] 外道一界有別外道 毘尼弟子梵志五眾 家人外道外道食堂
比丘外道 外道
外道

[0032c11] 行人一界有別行人 歌舞 財物妻子遊行
住宿處中 [-+(-+)] 比丘一家
若是行人

[0032c18] 有別處中 比丘


[0032c23] 一界有別 處中比丘


[0032c27] 一界有別 處中比丘


[0033a02] 一界 有別處中 比丘


[0033a07] 車行一界有別 所及向前 所及比丘


[0033a12] 有別比丘
如是

[0033a17] 一界有別 相接日中 不及比丘


[0033a22] 相接若是樹枝 乃至

[0033a24] 四十比丘 道中在前四十 四十

[0033a27] 比丘 比丘

[0033a29] 比丘 乃至突吉羅 。 (二事)

[0033b03] 王舍城爾時六群比丘非時 :「相似相似當作 。」六群比丘青衣
:「相似 婆羅。」:「相似
相似當作。」中有比丘 頭陀種種因緣呵責 比丘:「云何比丘非時
相似當作 :『相似 白衣
婆羅。』 :『相似相似當作。』」 比丘種種因緣呵責白佛
比丘六群比丘:「 ?」答言:「世尊!」種種因緣 六群比丘:「云何比丘非時
相似相似當作 青衣:『相似 白衣
婆羅。』 :『相似相似當作 。』」如是種種因緣比丘:「十利
比丘結戒如是 非時比丘
具足乃至一月。」

[0033c02] 非時 安居非時

[0033c04] 受持僧伽梨 多羅

[0033c05] :「兄弟姊妹 第二 () 、婆婆
() 、二月一月集成。」

[0033c09] 不足僧伽梨多羅具足

[0033c10] 比丘具足 比丘:「
。」應作 受持受持 十一

[0033c15] 比丘 具足:「 不能。」應作
受持受持十一

[0033c19] 比丘具足 :「不能。」
受持 受持十一

[0033c24] 比丘具足 :「不能。」 應作受持
受持十一

[0033c28] 比丘具足 :「 不能。」應作
受持受持 一日

[0034a03] 比丘 具足:「 不能。」應作
受持 受持十一

[0034a07] 比丘具足 :「不能。」應作
受持受持十一

[0034a12] 比丘具足:「不能。」 應作受持
受持十一

[0034a16] 比丘具足 :「 。」應作
受持十一

[0034a20] 比丘 :「一日 不能。」一日應作
受持 十一

[0034a24] 具足十一 :「十一不能。」十一
應作受持受持十二

[0034a29] 比丘具足 十二:「十二 不能。」十二應作
受持受持十三

[0034b04] 比丘 具足十三 :「十三不能。」十三
受持 受持十四

[0034b09] 比丘具足 十四:「十四 不能。」十四應作
受持 受持十五

[0034b13] 比丘具足十五:「十五不能。」
應作受持 受持十六

[0034b18] 比丘具足 十六:「十六 不能。」十六應作
受持 十七

[0034b22] 具足十七 :「十七不能。」十七
應作受持受持十八

[0034b27] 比丘具足 十八:「十八 不能。」十八應作
受持受持十九

[0034c02] 比丘 具足十九 :「十九不能。」十九
應作受持 受持二十

[0034c07] 比丘具足 二十:「二十 不能。」二十應作
受持受持二十一日

[0034c11] 具足二十一日:「二十一日不能。」
二十一日應作受持 受持二十

[0034c16] 比丘具足 二十:「 二十不能。」二十
應作受持 受持二十

[0034c21] 比丘具足 二十:「二十 不能。」二十應作
受持 受持二十

[0034c26] 比丘具足二十 :「二十不能。」 二十應作
受持二十

[0035a01] 比丘 二十五: 「二十五不能。」二十五
應作受持受持二十

[0035a06] 比丘具足 二十:「二十 不能。」二十應作
受持 受持二十

[0035a11] 比丘具足 十七:「二十不能 。」二十應作
受持受持 十八

[0035a15] 比丘 具足二十 :「二十不能。」
十八應作受持 受持二十

[0035a20] 比丘具足二十:「 十九不能。」二十應作
受持受持三十

[0035a25] 比丘具足三十:「三十不能 。」三十應作
受持三十 一日

[0035a29] 比丘 具足不得應作
受持受持 十一

[0035b04] 比丘 具足不得 應作
受持受持十一

[0035b08] 比丘 具足乃至不得 應作
受持受持十一

[0035b12] 比丘 具足乃至不得 一日
受持 十一

[0035b16] 具足十一 十一應作
受持受持十二

[0035b21] 比丘具足十二 不得十二應作受持
受持十三

[0035b25] 比丘具足 不得十三應作 受持
受持十四

[0035b29] 比丘具足 十四不得十四 受持
受持十五

[0035c04] 比丘具足 十五不得十五 應作受持
受持十六

[0035c08] 比丘具足 十六不得 應作受持
受持十七

[0035c12] 比丘具足 十七不得 十七應作受持
受持十八

[0035c16] 比丘具足 十八不得 十八應作受持
受持十九

[0035c20] 比丘具足 十九不得十九應作受持
受持二十

[0035c24] 比丘具足二十不得 二十應作
受持二十 一日

[0035c28] 比丘 二十一日不得二十一日應作
受持 二十

[0036a03] 具足二十 不得二十應作
受持 受持二十

[0036a08] 比丘具足 二十不得二十 應作受持
受持二十

[0036a12] 比丘具足 二十不得 二十應作受持
受持二十五

[0036a16] 比丘具足 二十五不得 二十五應作
受持受持二十

[0036a20] 比丘 具足二十 二十應作
受持 受持二十

[0036a25] 比丘具足 十七不得二十 應作受持
受持二十

[0036a29] 比丘具足 二十不得 二十應作受持
受持二十

[0036b04] 比丘具足二十不得 二十應作
受持受持 三十

[0036b08] 比丘 具足三十不得三十應作
受持受持三十一日

[0036b12] 具足 應作
受持 受持十一

[0036b16] 具足 應作
受持 十一

[0036b20] 比丘 具足 應作
受持受持十一

[0036b24] 比丘 具足乃至 應作
受持受持十一

[0036b28] 比丘 具足應作
受持受持 十一

[0036c03] 比丘 具足十一 十一應作
受持 十二

[0036c07] 具足十二 十二應作
受持受持十三

[0036c11] 比丘具足十三 十三應作
受持 受持十四

[0036c16] 比丘具足十四 十四應作受持
受持十五

[0036c20] 比丘具足 十五應作 受持
受持十六

[0036c24] 比丘具足 十六十六 受持
受持十七

[0036c28] 比丘具足十七十七 應作受持
受持十八

[0037a03] 比丘具足 十八 應作受持
受持十九

[0037a07] 比丘具足 十九 十九應作受持
受持二十

[0037a11] 比丘具足 二十 二十應作受持
受持二十一日

[0037a15] 比丘具足二十一日 二十一日應作
受持受持 二十

[0037a19] 比丘 具足二十 二十應作
受持 受持二十

[0037a24] 比丘具足 十三二十 應作受持
受持二十

[0037a28] 比丘具足 二十 二十應作受持
受持二十五

[0037b03] 比丘具足二十五 二十五應作
受持受持 二十

[0037b07] 比丘 具足二十 二十應作
受持 受持二十

[0037b11] 比丘具足二十 二十應作
受持受持二十

[0037b16] 比丘具足二十二十 應作受持
受持二十

[0037b20] 比丘具足 二十二十應作
受持三十

[0037b24] 比丘具足 三十 三十應作
受持受持 十一

[0037b28] 比丘 具足不得不斷應作
受持 受持十一

[0037c04] 比丘具足 不得不斷 應作受持
受持十一

[0037c08] 比丘具足 不得不斷 應作受持
受持十一

[0037c12] 比丘具足 乃至不得不斷 應作
受持 受持十一

[0037c16] 比丘具足 不斷一日 受持
受持十一

[0037c21] 比丘具足 十一不得不斷 十一應作
受持十二

[0037c25] 比丘 十二不得 十二應作
受持受持十三

[0037c29] 比丘具足十三 不得不斷十三
應作受持 受持十四

[0038a05] 比丘具足 十四不得不斷十四應作受持
受持十五

[0038a09] 比丘具足十五不得不斷 十五應作
受持 十六

[0038a13] 具足十六 不斷十六
應作受持 受持十七

[0038a18] 比丘具足 十七不得不斷 十七應作
受持十八

[0038a22] 比丘具足 十八不得不斷 十八應作
受持受持十九

[0038a26] 比丘具足十九 不得不斷十九
應作受持 受持二十

[0038b02] 比丘具足 二十不得不斷 二十應作
受持二十 一日

[0038b06] 比丘 二十一日不得不斷二十一日應作
受持 受持二十

[0038b11] 比丘具足 二十不得不斷 二十應作受持
受持二十

[0038b15] 比丘具足 二十不得 二十應作
受持 受持二十

[0038b20] 比丘具足 二十不得不斷 二十應作受持
受持二十五

[0038b24] 比丘具足 二十五不得 二十五應作
受持 受持二十

[0038b29] 比丘具足 二十不得不斷 二十應作受持
受持二十

[0038c04] 比丘具足 二十不得 二十應作
受持 受持二十

[0038c09] 比丘具足 二十不得不斷 二十應作受持
受持二十

[0038c13] 比丘具足 二十不得 二十應作
受持 受持三十

[0038c18] 比丘具足三十 不得不斷三十 應作受持
受持三十一日

[0038c22] 比丘具足 :「三十 不能。」應作
受持受持十一

[0038c26] 比丘 具足: 「二十不能。」
受持 受持十一

[0039a02] 比丘具足 :「二十不能 。」應作受持
受持十一

[0039a06] 比丘具足 乃至:「二十 不能。」應作
受持受持十一

[0039a11] 比丘具足 :「二十一日不能。」 應作受持
受持十一

[0039a15] 比丘具足 十一:「二十 不能。」十一應作
受持受持 十二

[0039a19] 比丘 具足十二:「 十九不能。」十二應作
受持 受持十三

[0039a24] 比丘具足 :「十八不能。」 十三應作受持
受持十四

[0039a28] 比丘具足 十四:「十七 不能。」十四應作
受持 十五

[0039b03] 具足十五 :「十六不能。」十五
應作受持 受持十六

[0039b08] 比丘具足 十六:「十五不能 。」十六應作
受持十七

[0039b12] 比丘具足 十七:「 不能。」十七應作
受持 受持十八

[0039b17] 比丘具足十八 :「十三不能。」 應作受持
受持十九

[0039b21] 比丘具足 十九:「十二 不能。」十九應作
受持受持 二十

[0039b25] 比丘 具足二十: 「十一不能。」二十應作
受持受持二十一日

[0039c01] 比丘具足二十一日:「不能。」 二十一日應作
受持二十

[0039c05] 比丘 二十:「 不能。」二十應作
受持 受持二十

[0039c10] 比丘具足 二十:「不能。」 二十應作受持
受持二十

[0039c14] 比丘具足 二十:「 不能。」二十應作
受持 受持二十五

[0039c19] 比丘具足 二十五:「不能。」 二十五應作受持
受持二十

[0039c23] 比丘具足 二十:「 不能。」二十應作
受持 受持二十

[0039c28] 比丘具足 二十:「不能。」 二十應作受持
受持二十

[0040a03] 比丘具足 二十:「 不能。」二十應作
受持 受持二十

[0040a08] 比丘具足 二十:「不能。」 二十應作受持
受持三十

[0040a12] 比丘具足三十:「一日 不能。」三十應作
受持 三十一日

[0040a16] 比丘具足 不得不斷勤求 應作
不足

[0040a20] 比丘具足 不得 勤求
應作不足

[0040a24] 比丘具足 不得不斷 勤求
應作不足

[0040a27] 比丘 具足不得 不斷勤求
應作

[0040b02] 比丘具足十一不得不斷 勤求十一
應作不足

[0040b05] 比丘 具足十二不得不斷勤求
十二應作 不足

[0040b09] 比丘具足 十三不得不斷 勤求
十三應作不足

[0040b12] 比丘具足十四 不得不斷勤求 十四應作
不足

[0040b16] 比丘具足 十五不得 勤求
十五應作

[0040b20] 比丘具足十六不得不斷 勤求十六
應作不足

[0040b23] 比丘 具足十七不得 不斷勤求
十七應作 不足

[0040b27] 比丘具足 十八不得不斷 勤求
十八應作不足

[0040c01] 比丘具足十九 不得不斷勤求 十九應作
不足

[0040c05] 比丘具足 二十不得 勤求
二十應作不足

[0040c09] 比丘具足 二十一日不得不斷 勤求二十
一日應作不足

[0040c12] 比丘 具足二十 不斷勤求
二十應作不足

[0040c16] 比丘具足 二十不得不斷 勤求
二十應作不足

[0040c20] 比丘具足 二十不得不斷 勤求二十
應作不足

[0040c23] 比丘 具足二十五不得 不斷勤求
二十五應作 不足

[0040c27] 比丘具足 二十不得不斷 勤求
二十應作

[0041a02] 比丘具足二十不得不斷勤求
十七應作不足

[0041a05] 具足二十 不得不斷勤求 二十
不足

[0041a09] 比丘 二十不得不斷勤求
二十應作 不足

[0041a13] 比丘具足 三十不得不斷 勤求
三十應作不足

[0041a16] 比丘捨墮悔過不斷 因緣

[0041a18] 比丘 捨墮悔過不斷因緣

[0041a20] 比丘 悔過不斷 因緣

[0041a22] 比丘捨墮 悔過

[0041a24] 舍衛國大比丘安居爾時比丘 布施比丘 安居比丘:「比丘安居
比丘四月燕坐比丘不得 比丘布薩。」安居比丘 佛教如是比丘
布薩 默然爾時長老波斯 比丘五百