Back to collection

Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律

Scroll 41

Click on any word to see more details.

十誦律卷第四十一 (第六)
後秦北印度三藏弗若多羅羅什[0295b08] 舍衛國爾時比丘男根女根諸比丘不知云何白佛佛言:「。」

[0295b10] 舍衛國爾時比丘尼女根 諸比丘尼不知云何白佛佛言:「 。」

[0295b13] 舍衛國爾時迦尸國有婆羅門端正姝好迦尸婆羅 不久婿有人所謂大臣
大官居士女人出家: 「出家比丘尼不樂。」 比丘尼弊惡迦尸出家:「我等
劫奪。」:「諸比丘尼 出家受具 當道。」諸比丘尼不知云何
白佛佛言:「迦尸遣使受具 有如端正遣使受具使 受戒一心和合僧使偏袒
胡跪合掌:『大德 迦尸和上某甲迦尸 受具濟度受具和上
某甲憐愍。』第二:『大德 和上某甲迦尸 受具濟度受具和上某甲
憐愍。』第三: 『大德某甲迦尸和上某甲 迦尸受具濟度 受具和上某甲憐愍。』爾時比丘
唱言:『大德迦尸和上 某甲迦尸遣使受具和上 某甲時到忍聽
使六法。』應作:『 使實語 不實不實。』使:『迦尸
清淨六法比丘尼本事比丘尼僧一心和合和上尼羯磨 衣鉢迦尸何等和上
?』『和上某甲迦尸某甲。』 問事語言:『默然。』『大德 某甲和上某甲迦尸遣使
受具和上某甲使:「迦尸 清淨六法諸比丘尼本事 和合比丘尼僧和上尼羯磨五衣
迦尸某甲和上某甲。」 時到忍聽使迦尸受具 和上某甲。』『大德迦尸
某甲和上某甲迦尸遣使 受具和上某甲使:「迦尸 六法諸比丘尼本事一心
比丘尼僧和上尼羯磨五衣。」 迦尸某甲受具和上某甲長老迦尸受具默然
忍者羯磨。』第二:『大德 迦尸某甲和上某甲迦尸遣使受具使:「迦尸
六法諸比丘尼本事一心 比丘尼僧和上尼羯磨五衣迦尸某甲和上某甲。」迦尸
受具和上某甲長老 迦尸某甲受具和上某甲默然 不忍第二羯磨。』第三:『
迦尸某甲和上某甲 遣使受具和上某甲使 :「迦尸清淨六法諸比丘
本事一心和合比丘尼僧和上 尼羯磨五衣迦尸某甲和上 某甲。」迦尸受具和上某甲
長老迦尸某甲受具和上 某甲默然不忍第三羯磨 。』『迦尸某甲受具和上某甲
默然如是!』使 僧坊迦尸羯磨 依止戒法
和上阿闍梨漸漸廣說。」

[0296a23] 舍衛國爾時比丘尼迦留陀夷 過失迦留陀夷比丘尼 諸比丘尼比丘尼:「何不
悔過?」答言:「云何悔過?」 不知云何白佛佛言:「比丘 比丘尼。」

[0296a28] 舍衛 爾時諸比丘尼比丘過失諸比丘 不喜白佛佛言:「比丘尼比丘
過失比丘比丘尼說戒自恣 教誡。」如是比丘比丘尼 自恣受教比丘便以是事故
諸比丘不知云何白佛佛言:「 比丘。」

[0296b07] 舍衛國爾時諸比丘比丘尼所有 諸比丘尼不喜:「我等比丘尼 過失比丘我等說戒自恣受教
我等過失?」白佛 :「比丘比丘尼過失比丘 比丘尼悔過。」如是比丘悔過
比丘尼比丘尼不受白佛佛言:「比丘 比丘尼比丘尼。」

[0296b15] 舍衛國爾時比丘尼迦留陀夷 過失迦留陀夷受教出界 比丘尼:「何不悔過迦留陀夷?」比丘
:「教誡出界悔過?」 比丘尼不知云何白佛佛言:「比丘 比丘尼出界出界突吉羅。」

[0296b20] 舍衛國爾時比丘尼精舍剃髮 比丘尼剃髮式叉摩尼出家如是第二第三以是事故減少
諸比丘尼不知云何白佛佛言:「 比丘尼。」

[0296b26] 王舍城爾時提婆達多比丘尼 苦惱居士呵責:「汝等 出家何以?」白佛佛言:「諸比丘
不得突吉羅。」

[0296c01] 王舍城爾時提婆達多比丘尼 居士呵責:「諸比丘尼自言:『 功德。』王夫人大臣
。」白佛佛言:「諸比丘尼 突吉羅。」比丘尼便 自治白佛佛言:「
以是自治突吉羅。」佛言:「 一切突吉羅。」

[0296c09] 舍衛國爾時自恣兩部和合爾時 式叉摩尼沙彌沙彌尼自相謂言:「汝等 何故我等今夜一處
共和。」諸比丘不喜白佛佛言:「比丘尼來自諸比丘尼早起比丘自恣。」

[0296c15] 爾時諸比丘尼五百一一自恣食時 白佛佛言:「諸比丘尼 比丘僧自恣比丘尼一切比丘尼
比丘僧自恣自恣自恣 胡跪合掌:『比丘尼 和合大德問訊起居
?』問訊:『大德憶念我等三月 安居我等大德見聞疑憐愍 大德我等增長善法。』第二
:『大德憶念和合比丘尼僧稽首 大德問訊起居?』問訊 :『我等三月安居自恣
見聞疑憐愍大德我等 增長善法。』第三:『大德憶念和合 比丘尼僧稽首大德問訊
起居?』問訊:『我等三月安居自恣見聞疑憐愍大德 我等增長善法。』」

[0297a04] 舍衛國爾時居士二部僧 明日默然居士頭面禮 右遶通夜種種飲食
遣使白佛:「時到食具聖知 。」二部僧諸比丘尼智慧 居士見佛二部僧
飲食提婆達多比丘尼居士: 「比丘尼第一上座第二上座 持律阿毘曇。」居士:「我等不知
第一上座第二上座持律阿毘曇飯食一切散亂不止汝等起行我等。」比丘尼
居士呵責以是事故比丘僧 諸比丘:「諸比丘尼上座次第。」

[0297a18] 舍衛國爾時居士二部僧 日食默然居士頭面禮 通夜種種飲食早起
遣使白佛:「時到食具聖知。」 二部僧比丘尼比丘尼: 「幾歲?」答言:「和上阿闍梨
。」和上阿闍梨: 「幾歲?」和上答言:「我等。」諸比丘尼 不知云何白佛佛言:「上座
次第憶念。」

[0297a28] 舍衛國爾時比丘尼上山阿練若 受教諸比丘尼 不知云何白佛佛言:「諸比丘尼
比丘。」比丘尼聚落比丘 乞食山阿練若諸比丘尼斷食白佛佛言:「
。」不知 彩畫比丘問言:「汝等受教?」 :「如是。」白佛佛言:「知法了了
比丘尼受教。」知法了了比丘尼比丘尼一切比丘僧和合我等 受教白佛佛言:「不須一切和合
所見比丘受教。」時到比丘 教誡便 比丘尼即便居士僧坊
比丘尼行婬比丘。」 不知云何白佛佛言:「比丘:『不能教誡比丘尼。』」

[0297b17] 舍衛國諸比丘尼受教說戒 明日僧坊不知白佛佛言: 「受教比丘還報。」比丘尼
問言:「中有?」答言:「?」比丘 :「如此。」「。」諸比丘尼不知 白佛佛言:「比丘尼教誡
名字種姓憶持問言:『比丘和上比丘阿闍梨比丘弟子。』」

[0297b25] 舍衛國爾時比丘尼僧 布施 比丘尼不受:「我等 。」
白佛佛言:「比丘尼僧 。」

[0297b29] 舍衛國爾時比丘尼乞食 有毒比丘尼 垂死白佛佛言:「應作
食器。」

[0297c04] 王舍城爾時提婆達多比丘尼 畜生白佛佛言:「 突吉羅。」

[0297c07] 王舍城爾時提婆達多比丘尼 華鬘受苦居士呵責 :「汝等出家華鬘?」白佛
:「比丘尼華鬘作者 吉羅。」

[0297c12] 王舍城爾時提婆達多比丘尼 大便居士呵責:「
比丘尼自言:『。』如是王夫人大臣。」白佛佛言:「比丘尼 盛大便器
澡罐。」

[0297c18] 舍衛國比丘尼居士:「汝等 家人何以?」少欲知足比丘尼 不喜以是白佛以是比丘僧
諸比丘:「比丘尼不得 突吉羅。」

[0297c23] 舍衛國爾時婦人不久 婦人出家比丘尼比丘尼索價
居士呵責:「汝等出家?」 白佛佛言:「比丘尼 他者突吉羅。」

[0297c29] 舍衛國爾時難陀比丘尼 多人居士:「 ?」答言:「。」居士呵責
:「諸比丘尼自言:『。』云何王夫人大臣。」白佛佛言:「 比丘尼突吉羅。」

[0298a06] 王舍城爾時有助提婆達多比丘尼 女人居士呵責:「諸比丘尼自言
。』女人王夫人大臣。」 白佛佛言:「諸比丘尼女人 突吉羅。」

[0298a11] 舍衛國爾時難陀比丘尼 身入女根白佛佛言:「 突吉羅。」

[0298a14] 舍衛國爾時難陀比丘尼 諸比丘尼問言:「何以逆水?」答言:「
。」白佛佛言:「比丘尼 逆行逆水突吉羅。」

[0298a18] 王舍城爾時提婆達多比丘尼 莊嚴居士呵責:「諸比丘尼自言: 『。』雜色王夫人大臣。」
白佛佛言:「比丘尼雜色 突吉羅。」

[0298a23] 舍衛國爾時比丘尼僧水精布施諸比丘尼不受:「?」白佛佛言: 「比丘尼水精水器。」

[0298a26] 二十

[0298a27] 舍衛國乞食比丘著衣持鉢 舍衛城乞食乞食內門出門
女人仰臥女人夢中不淨比丘 慚愧女人 不淨:「比丘
梵行。」便比丘:「比丘 不淨。」比丘答言:「。」:「何以 ?」答言:「出門。」比丘:「云何
出門?」手脚 比丘便比丘女人:「 ?」答言:「比丘。」「何以?」「。」
:「比丘夢中不淨。」 :「不淨云何?」 手脚比丘比丘受苦
以是諸比丘諸比丘以是 廣說以是比丘僧 :「乞食二種一者二者不受
僧物乞食僧物 不捨乞食僧物突吉羅 僧物僧物:『乞食。』妄語
不受僧物 乞食僧物不捨 乞食僧物突吉羅
僧物:『乞食。』妄語 。」佛言:「汝等乞食比丘乞食
第二左右 泥洹
左右 多羅左右
僧伽梨徐徐錫杖
開戶 兩邊左手右手 右手左手
堅牢堅牢 堅牢 右遶佛塔聲聞徐徐
使使 僧坊 開門出門出門兩邊
一處 道行 一處僧伽梨
看齊正應 不得上下
乞食內門彈指無所得第二 彈指不得彈指彈指
兩手身受乞食 時節 便上下直視前行
聚落一處僧伽梨抖擻
塗地和上阿闍梨 和上阿闍梨
在後應舉床座 床座徐徐
結加趺坐思惟法行。」

[0299a07] 舍衛國爾時長者長者 默然 還家種種飲食晨朝
:「時到自知。」