Back to collection

Mūlasarvāstīvādapratimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Jie Jing) 根本說一切有部戒經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

根本說一切有部戒經
三藏法師義淨 

別解脫難得, 無量俱胝
讀誦受持如是, 行者
諸佛出現, 演說微妙正法
僧伽一心, 和合
聖人, 
不見愚癡, 名為
尸羅, 多聞
阿羅漢, 由於不生
河津, 戰勝
, 我慢
決定, 多聞
, 寂靜閑居蘭若

[0500c02] 「大德老死 命根大師教法不久大德 放逸不放逸必當如來
正等覺何況善法大德僧伽 聲聞近圓苾芻說欲清淨。」 (對比) 「
請教?」

合十恭敬, 釋迦師子
別解脫調伏, 
正行, 大仙
, 勇猛
制止, 勇決相續
別解脫, 
軌則, 便
大士良馬, 煩惱
, 不曾喜樂
煩惱, 生死

[0500c19] 「大德僧伽僧伽黑月十四 (白月十五) 僧伽聽者僧伽應許僧伽
褒灑陀波羅木叉戒經如是。」「 褒灑陀波羅木叉戒經 諦聽善思發露
默然大德清淨即如 苾芻乃至 苾芻發露妄語
大德佛說妄語障礙是故苾芻 欲求清淨發露發露安樂發露 不安大德說戒大德清淨?」
(如是) 「大德清淨默然 如是。」

[0501a03] 「大德四波羅市迦法半月半月戒經 。」

[0501a05]

不淨, 不與取
妄說上人, 不共

[0501a08] 「苾芻苾芻學處不捨學處 不淨交會乃至傍生苾芻波羅

[0501a10] 「 聚落空閑處如是大臣
呵責:『男子所知 如是。』如是苾芻波羅

[0501a15] 「苾芻 持刀授與自持持刀 語言:『男子
不淨。』自心 言說死者苾芻

[0501a20] 「苾芻無知 遍知自知不得上人寂靜聖者殊勝證悟 安樂而言我見異時
不問自清淨如是說:『具壽 不知不見虛誑妄語。』增上慢苾芻波羅

[0501a25] 「大德 四他勝法苾芻一一 苾芻如是 大德清淨?」
(如是)

[0501a29] 「大德清淨默然如是。」

[0501b01] 「大德十三僧伽半月半月 中說。」

[0501b03]

, 
非分破僧, 隨從

[0501b06] 「苾芻夢中僧伽

[0501b07] 「苾芻女人一一身分僧伽

[0501b09] 「苾芻 不軌婬欲相應夫妻僧伽

[0501b11] 「苾芻女人 :『姊妹苾芻我相具足尸羅善法梵行婬欲供養
。』苾芻如是語僧伽

[0501b14] 「 苾芻私通乃至須臾僧伽

[0501b17] 「苾芻為己十二張手 苾芻苾芻處所苾芻
應觀處所應法無諍進趣苾芻應法不淨 為己苾芻
處所如是過量作者僧伽

[0501b24] 「苾芻住處苾芻 苾芻處所苾芻應觀處所應法無諍進趣苾芻
應法不淨進趣 住處苾芻處所如是住處僧伽

[0501c01] 「苾芻不捨清淨苾芻 波羅淨行異時 不問苾芻瞋恚
語者僧伽

[0501c04] 「苾芻 不捨清淨苾芻非分波羅 淨行異時不問
非分相似毀謗 瞋恚故作語者僧伽

[0501c08] 「 苾芻方便和合僧破僧堅執 不捨苾芻苾芻:『具壽
堅執具壽眾僧和合 無諍一心一說水乳大師教法 安樂具壽破僧。』苾芻
如是不捨再三殷勤 不捨 僧伽

[0501c16] 「苾芻若一 苾芻隨順苾芻苾芻:『大德苾芻
論說何以苾芻法律依法語言虛妄愛樂愛樂。』 苾芻苾芻:『具壽:「
法律依法語言虛妄愛樂愛樂。」何以苾芻法律不依 語言虛妄破僧和合僧
和合歡喜無諍一心一說水乳大師教法安樂具壽 破僧惡見堅執。』
苾芻如是不捨 殷勤 不捨僧伽

[0502a01] 「眾多 苾芻村落城邑行惡 見聞行惡見聞
苾芻:『具壽汝等行惡 見聞行惡見聞 汝等。』苾芻苾芻
大德有如同罪苾芻。』苾芻苾芻:『具壽 :「大德有如同罪苾芻
。」何以苾芻汝等行惡見聞行惡見聞具壽汝等
。』苾芻如是不捨 再三殷勤不捨僧伽

[0502a15] 「苾芻惡性 不受苾芻說戒如法 不受:『大德
少許大德 大德論說。』苾芻 苾芻:『具壽莫不苾芻
如法具壽 苾芻苾芻如法具壽如是 正等覺聲聞便增長共相
具壽。』苾芻如是不捨再三慇懃 不捨僧伽。」

[0502a27] 「大德十三僧伽便 苾芻一一犯不樂波利婆娑波利
夜摩 [*] 。 [*] 出罪二十苾芻 不滿二十苾芻不得苾芻
出罪大德清淨 ?」 (如是) 「大德清淨默然如是。」

[0502b06] 「大德不定半月半月戒經中說。」

[0502b07]

屏障, 行婬
, 無有第三

[0502b10] 「苾芻女人在於屏障行婬 正信鄔波斯迦三法隨一 波羅僧伽
苾芻自言其事三法隨一一法波羅僧伽 鄔波斯迦苾芻不定

[0502b16] 「苾芻女人屏障不堪行婬 正信鄔波斯迦二法隨一 僧伽苾芻
其事二法隨一一法 鄔波斯迦 苾芻不定。」

[0502b21] 「大德 不定 清淨?」 (如是) 「 大德清淨默然如是。」

[0502b24] 「大德三十半月 戒經中說。」

[0502b26]

浣衣, 
, 遣使

[0502b29] 「苾芻復出長衣 不分

[0502c02] 「苾芻 三衣一一衣界外宿 作法

[0502c04] 「苾芻 復出非時成衣有望滿足不足
一月

[0502c08] 「苾芻使苾芻尼

[0502c09] 「苾芻苾芻尼 貿易

[0502c10] 「 苾芻居士居士 苾芻

[0502c13] 「苾芻 居士居士苾芻上下


[0502c16] 「苾芻 居士居士如是清淨 某甲苾芻及時應用苾芻不受
告知便如是語:『善哉仁者 如是清淨及時 。』

[0502c21] 「 居士居士如是 清淨某甲苾芻苾芻不受
告知便如是語:『善哉仁者我所 如是清淨及時 。』

[0502c26] 「 大臣婆羅門居士遣使苾芻 使苾芻白言:『大德
某甲大臣婆羅門居士大德哀愍。』苾芻使:『 順時淨衣。』使白言:『
執事?』苾芻:『淨人 鄔波索迦苾芻執事。』使執事 語言:『可以順時
淨衣某甲苾芻。』使執事 苾芻白言:『大德執事 清淨。』苾芻
憶念:『。』 不得乃至 隨處不得
苾芻 可信:『某甲苾芻
不得。』」

[0503a16] 第二

, 尼師
金銀, 

[0503a19] 「苾芻絲綿敷具

[0503a20] 「苾芻羊毛 敷具

[0503a22] 「苾芻羊毛敷具應用二分 三分第四苾芻不用二分 三分第四敷具


[0503a25] 「苾芻敷具不樂 不捨

[0503a27] 「苾芻 張手 壞色苾芻尼師但那不以
壞色

[0503b02] 「苾芻行路羊毛無人自持踰繕那

[0503b04] 「苾芻使苾芻尼 羊毛

[0503b05] 「 苾芻金銀

[0503b07] 「苾芻種種出納

[0503b08] 「苾芻種種。」

[0503b10] 第三

, 
阿蘭若雨衣, 

[0503b13] 「苾芻長鉢不分

[0503b14] 「苾芻 苾芻
苾芻:『應分 徐徐受用乃至護持。』

[0503b19] 「苾芻使

[0503b21] 「苾芻居士居士 苾芻使苾芻不受便如是:『
善哉簡擇 。』苾芻如是
求得

[0503b27] 「苾芻苾芻罵詈 :『
。』受用

[0503c02] 「苾芻三月雨安居滿 苾芻乃至

[0503c04] 「眾多 在阿蘭若處安居驚怖 苾芻三衣村舍苾芻有緣阿蘭若
宿

[0503c08] 「 苾芻一月求雨浴衣後半 持用苾芻一月求雨浴衣 後半持用

[0503c11] 「 苾芻利物

[0503c13] 「苾芻世尊 所有隨意服食糖蜜 日中自守宿苾芻
。」

[0503c16] 「大德 大德 ?」 (如是) 「大德清淨默然如是
。」

[0503c20] 「大德九十半月半月戒經 中說。」

[0503c22]

種子, 不差
, 傍生

[0503c25]

離間, 
上人, 

[0503c28] 「苾芻妄語

[0503c28] 「