Back to collection

Mūlasarvāstīvādapratimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Jie Jing) 根本說一切有部戒經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

根本說一切有部戒經
三藏法師義淨 

別解脫難得, 無量俱胝
讀誦受持如是, 行者
諸佛出現, 演說微妙正法
僧伽一心, 和合
聖人, 
不見愚癡, 名為
尸羅, 多聞
阿羅漢, 由於不生
河津, 戰勝
證得, 我慢
決定, 多聞
, 寂靜閑居蘭若

[0500c02] 「大德老死 命根漸減大師教法不久大德 放逸不放逸必當證得如來
正等覺何況善法大德僧伽 聲聞近圓不來苾芻說欲清淨。」 (對比) 「
請教?」

合十恭敬, 釋迦師子
別解脫調伏, 
正行, 大仙
, 勇猛
制止, 勇決相續
別解脫, 
軌則, 便
大士良馬, 煩惱
, 不曾喜樂
煩惱, 生死

[0500c19] 「大德僧伽僧伽黑月十四 (白月十五) 僧伽聽者僧伽應許僧伽
褒灑陀波羅木叉戒經如是。」「 褒灑陀波羅木叉戒經 諦聽善思發露
默然大德清淨即如 苾芻眾乃至 苾芻發露妄語
大德佛說妄語障礙是故苾芻 欲求清淨發露發露安樂發露 不安大德說戒大德清淨?」
(如是) 「大德清淨默然 如是。」

[0501a03] 「大德四波羅市迦法半月半月戒經 。」

[0501a05]

不淨, 不與取
妄說上人, 不共

[0501a08] 「苾芻苾芻學處不捨學處 不淨交會乃至傍生苾芻波羅

[0501a10] 「 聚落空閑處如是大臣
呵責:『男子所知 如是。』如是苾芻波羅

[0501a15] 「苾芻 持刀授與自持持刀 語言:『男子
不淨。』自心 言說死者苾芻

[0501a20] 「苾芻無知 遍知自知不得上人寂靜聖者殊勝證悟 安樂而言我見異時
不問自清淨如是說:『具壽 不知不見虛誑妄語。』增上慢苾芻波羅

[0501a25] 「大德 四他勝法苾芻一一 苾芻如是 大德清淨?」
(如是)

[0501a29] 「大德清淨默然如是。」

[0501b01] 「大德十三僧伽半月半月 中說。」

[0501b03]

, 
非分破僧, 隨從

[0501b06] 「苾芻夢中僧伽

[0501b07] 「苾芻女人一一身分僧伽

[0501b09] 「苾芻 不軌婬欲相應夫妻僧伽

[0501b11] 「苾芻女人 :『姊妹苾芻我相具足尸羅善法梵行婬欲供養
。』苾芻如是語僧伽

[0501b14] 「 苾芻私通乃至須臾僧伽

[0501b17] 「苾芻為己十二張手 苾芻苾芻眾處所苾芻眾
應觀處所應法無諍進趣苾芻應法不淨 為己苾芻
處所如是過量作者僧伽

[0501b24] 「苾芻住處苾芻 苾芻眾處所苾芻眾應觀處所應法無諍進趣苾芻
應法不淨進趣 住處苾芻處所如是住處僧伽

[0501c01] 「苾芻不捨清淨苾芻 波羅淨行異時 不問苾芻瞋恚
語者僧伽

[0501c04] 「苾芻 不捨清淨苾芻非分波羅 淨行異時不問
非分相似毀謗 瞋恚故作語者僧伽

[0501c08] 「 苾芻方便和合僧破僧堅執 不捨苾芻苾芻:『具壽
堅執具壽眾僧和合 無諍一心一說水乳大師教法 安樂具壽破僧。』苾芻
如是不捨再三殷勤 不捨 僧伽

[0501c16] 「苾芻若一 苾芻隨順苾芻苾芻:『大德苾芻
論說何以苾芻法律依法語言虛妄愛樂愛樂。』 苾芻苾芻:『具壽:「
法律依法語言虛妄愛樂愛樂。」何以苾芻法律不依 語言虛妄破僧和合僧
和合歡喜無諍一心一說水乳大師教法安樂具壽 破僧惡見堅執。』
苾芻如是不捨 殷勤 不捨僧伽

[0502a01] 「眾多 苾芻村落城邑行惡 見聞行惡見聞
苾芻:『具壽汝等行惡 見聞行惡見聞 汝等。』苾芻苾芻
大德有如同罪苾芻。』苾芻苾芻:『具壽 :「大德有如同罪苾芻
。」何以苾芻汝等行惡見聞行惡見聞具壽汝等
。』苾芻如是不捨 再三殷勤不捨僧伽

[0502a15] 「苾芻惡性 不受苾芻說戒如法 不受:『大德
少許大德 大德論說。』苾芻 苾芻:『具壽莫不苾芻
如法具壽 苾芻苾芻如法具壽如是 正等覺聲聞便增長共相
具壽。』苾芻如是不捨再三慇懃 不捨僧伽。」

[0502a27] 「大德十三僧伽便 苾芻一一犯不樂波利婆娑波利
夜摩 [*] 。 [*] 出罪二十苾芻 不滿二十苾芻不得苾芻
出罪大德清淨 ?」 (如是) 「大德清淨默然如是。」

[0502b06] 「大德不定半月半月戒經中說。」

[0502b07]

屏障, 行婬
, 無有第三

[0502b10] 「苾芻女人在於屏障行婬 正信鄔波斯迦三法隨一 波羅僧伽
苾芻自言其事三法隨一一法波羅僧伽 鄔波斯迦苾芻不定

[0502b16] 「苾芻女人屏障不堪行婬 正信鄔波斯迦二法隨一 僧伽苾芻
其事二法隨一一法 鄔波斯迦 苾芻不定。」

[0502b21] 「大德 不定 清淨?」 (如是) 「 大德清淨默然如是。」

[0502b24] 「大德三十半月 戒經中說。」

[0502b26]

浣衣, 
, 遣使

[0502b29] 「苾芻復出長衣 不分

[0502c02] 「苾芻 三衣一一衣界外宿 作法

[0502c04] 「苾芻 復出非時成衣有望滿足不足
一月

[0502c08] 「苾芻使苾芻尼

[0502c09] 「苾芻苾芻尼 貿易

[0502c10] 「 苾芻居士居士 苾芻

[0502c13] 「苾芻 居士居士苾芻上下


[0502c16] 「苾芻 居士居士如是清淨 某甲苾芻及時應用苾芻不受
告知便如是語:『善哉仁者 如是清淨及時 。』

[0502c21] 「 居士居士如是 清淨某甲苾芻苾芻不受
告知便如是語:『善哉仁者我所 如是清淨及時 。』

[0502c26] 「 大臣婆羅門居士遣使苾芻 使苾芻白言:『大德
某甲大臣婆羅門居士大德哀愍。』苾芻使:『 順時淨衣。』使白言:『
執事?』苾芻:『淨人 鄔波索迦苾芻執事。』使執事 語言:『可以順時
淨衣某甲苾芻。』使執事 苾芻白言:『大德執事 清淨。』苾芻
憶念:『。』 不得乃至 隨處不得
苾芻 可信:『某甲苾芻
不得。』」

[0503a16] 第二

, 尼師
金銀, 

[0503a19] 「苾芻絲綿敷具

[0503a20] 「苾芻羊毛 敷具

[0503a22] 「苾芻羊毛敷具應用二分 三分第四苾芻不用二分 三分第四敷具


[0503a25] 「苾芻敷具不樂 不捨

[0503a27] 「苾芻 張手 壞色苾芻尼師但那不以
壞色

[0503b02] 「苾芻行路羊毛無人自持踰繕那

[0503b04] 「苾芻使苾芻尼 羊毛

[0503b05] 「 苾芻金銀

[0503b07] 「苾芻種種出納

[0503b08] 「苾芻種種。」

[0503b10] 第三

, 
阿蘭若雨衣, 

[0503b13] 「苾芻長鉢不分

[0503b14] 「苾芻 苾芻
苾芻:『應分 徐徐受用乃至護持。』

[0503b19] 「苾芻使

[0503b21] 「苾芻居士居士 苾芻使苾芻不受便如是:『
善哉簡擇 。』苾芻如是
求得

[0503b27] 「苾芻苾芻罵詈 :『
。』受用

[0503c02] 「苾芻三月雨安居滿 苾芻乃至

[0503c04] 「眾多 在阿蘭若處安居驚怖 苾芻三衣村舍苾芻有緣阿蘭若
宿

[0503c08] 「 苾芻一月求雨浴衣後半 持用苾芻一月求雨浴衣 後半持用

[0503c11] 「 苾芻利物

[0503c13] 「苾芻世尊 所有隨意服食糖蜜 日中自守宿苾芻
。」

[0503c16] 「大德 大德 ?」 (如是) 「大德清淨默然如是
。」

[0503c20] 「大德九十半月半月戒經 中說。」

[0503c22]

種子, 不差
, 傍生

[0503c25]

離間, 
上人, 

[0503c28] 「苾芻妄語

[0503c28] 「