Back to collection

Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 根本說一切有部苾芻尼戒經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

根本說一切有部苾芻尼戒經
三藏法師義淨 

別解脫難得, 無量俱胝
讀誦受持如是, 行者
諸佛出現, 演說微妙正法
僧伽一心, 和合
聖人, 
不見愚癡, 名為
尸羅, 多聞
阿羅漢, 由於不生
河津, 戰勝
, 我慢
決定, 多聞
, 寂靜閑居蘭若

[0508b04] 「大德老死 命根大師教法不久大德 放逸不放逸必當如來
正等覺何況善法大德僧伽 聲聞近圓 苾芻尼說欲清淨 (對比) 。」

合十恭敬, 釋迦師子
別解脫調伏, 
正行, 大仙
, 勇猛
制止, 勇決相續
別解脫, 
軌則, 便
大士良馬, 煩惱
, 不曾
煩惱, 生死

[0508b20] 「大德僧伽僧伽黑月十四 (:『白月十五。』) 褒灑陀苾芻尼僧伽聽者苾芻尼
僧伽應許苾芻尼僧伽褒灑陀 木叉戒經如是。」

[0508b23] 「大德 褒灑陀波羅木叉戒經諦聽善思 發露默然默然
大德清淨即如 苾芻尼乃至如實苾芻尼發露妄語
大德佛說妄語障礙是故苾芻尼 欲求清淨發露發露安樂發露 安樂。」

[0508c02] 「大德說戒 大德清淨?」 (如是) 「大德清淨 如是。」

[0508c05] 「大德波羅半月半月戒經 。」

[0508c07]

不淨不與取, 人稱
, 不共

[0508c10] 「苾芻尼苾芻尼學處不捨 不淨交會乃至 傍生苾芻尼波羅

[0508c13] 「苾芻尼聚落空閑處 如是大臣
呵責:『女子所知如是。』如是苾芻尼 波羅

[0508c17] 「苾芻尼 持刀授與 持刀持刀語言:『
不淨 。』自心言說 苾芻尼波羅

[0508c23] 「苾芻尼無知遍知自知不得上人 寂靜聖者殊勝證悟安樂而言 我見異時不問自清淨
如是說:『具壽不知不見 妄語。』增上慢苾芻尼波羅

[0508c28] 「苾芻尼自有染心 男子下膝 如是苾芻尼


[0509a02] 「苾芻尼自有 染心男子掉舉處所定時 現相丈夫許可可行縱身
於是共相領受苾芻尼如是 波羅

[0509a06] 「 先知苾芻尼不曾 死後歸俗出去:『
先知苾芻尼如是。』 苾芻尼波羅

[0509a10] 「 苾芻尼苾芻和合僧羯磨苾芻尼亦復禮敬苾芻 恭敬希求拔濟界內
苾芻尼苾芻:『聖者 恭敬希求拔濟界內 聖者供給衣鉢資具
安心讀誦作意。』苾芻尼 :『豈不知羯磨 禮敬苾芻
界內便供給衣鉢 隨從。』苾芻尼如是 不捨再三慇懃
不捨苾芻尼波羅。」

[0509a24] 「 大德勝法苾芻尼 不得苾芻尼如是
大德清淨 ?」 (如是) 「大德清淨默然如是 。」

[0509b01] 「大德二十僧伽半月半月 中說。」

[0509b03]

, 
, 
破僧隨伴, 惡性
二十, 

[0509b08] 「苾芻尼 私通乃至須臾僧伽

[0509b10] 「苾芻尼不捨 苾芻尼波羅 異時不問
苾芻尼瞋恚故作語者僧伽

[0509b14] 「苾芻尼不捨清淨苾芻 非分波羅淨行 異時不問非分
相似毀謗苾芻尼瞋恚故作 語者僧伽

[0509b18] 「苾芻尼有染染心男子共相領受僧伽

[0509b20] 「苾芻尼苾芻尼如是語:『 無染染心男子?』僧伽

[0509b22] 「苾芻尼尼寺宿 僧伽

[0509b23] 「苾芻尼尼寺 俗家僧伽

[0509b24] 「苾芻尼道行僧伽

[0509b25] 「苾芻尼渡河僧伽

[0509b26] 「苾芻尼 婦女非法眾人 白王出家僧伽

[0509b28] 「 苾芻尼為己亡人僧伽

[0509c01] 「苾芻尼苾芻尼苾芻尼 羯磨便出界解法

[0509c03] 「苾芻尼苾芻尼 紛擾如是語:『佛法僧非但沙門 具戒善法沙門具戒
善法修習梵行。』 苾芻尼語言:『罪惡。』如是 不捨再三慇懃
不捨僧伽

[0509c10] 「苾芻尼苾芻尼 苾芻尼苾芻尼:『姊妹 。』苾芻尼如是語:『
諍人。』苾芻尼語言:『大德 :「諍人 。」姊妹!』苾芻尼如是
不捨再三慇懃 不捨僧伽

[0509c18] 「苾芻尼苾芻尼雜亂掉舉 苾芻尼苾芻尼:『姊妹雜亂 掉舉雜亂善法不得
增益時令善法增益不復 。』苾芻尼如是不捨再三慇懃
不捨僧伽

[0509c24] 「苾芻 苾芻尼苾芻尼 :『大德時令善法
不得增益姊妹善法增益不復。』苾芻尼:『大德 善法大德惡見。』
不捨再三慇懃 不捨

[0510a03] 「苾芻尼方便 僧伽破僧堅執不捨苾芻尼 苾芻尼:『姊妹和合僧堅執
姊妹僧伽和合歡喜無諍一心 一說水乳大師教法安樂 具壽破僧。』苾芻尼如是
不捨再三慇懃 不捨僧伽

[0510a11] 「苾芻尼若一 苾芻尼隨順 苾芻尼苾芻尼:『大德苾芻尼
有所論說何以苾芻尼 法律依法語言虛妄愛樂 。』苾芻尼苾芻尼:『具壽
:「苾芻尼法律依法語言虛妄愛樂愛樂。」何以苾芻尼 法律不依法律語言虛妄破僧
和合僧和合歡喜無諍一心 一說水乳大師教法安樂 具壽破僧惡見
堅執。』苾芻尼如是 不捨再三慇懃 不捨僧伽

[0510a25] 「 眾多苾芻尼村落城邑行惡 見聞行惡見聞
苾芻尼苾芻尼:『具壽汝等 行惡見聞行惡 見聞汝等。』苾芻尼
苾芻尼:『大德有如同罪 。』苾芻尼 :『具壽:「大德
有如同罪苾芻尼。」 苾芻尼汝等 惡行見聞行惡見聞
具壽汝等。』苾芻尼如是 不捨再三慇懃不捨僧伽

[0510b11] 「苾芻尼惡性不受 苾芻尼說戒如法 不受:『大德少許
大德大德 論說。』苾芻尼苾芻尼 :『具壽莫不苾芻尼
戒經如法 如法苾芻尼苾芻尼如法 如是如來正等覺聲聞便增長
共相具壽汝等。』苾芻尼 不捨再三慇懃 不捨僧伽。」

[0510b23] 「大德二十僧伽 十二初犯苾芻尼 一一犯二部僧半月 [*]
[*] 出罪二部 僧伽二部僧二十四十 苾芻尼不滿四十
苾芻尼不得二部僧得罪 大德清淨?」 (如是) 「 大德清淨默然如是。」
(無二不定)

[0510c03] 「大德三十三半月 半月戒經中說。」

[0510c05]

浣衣, 
, 遣使

[0510c08] 「苾芻尼復出 不分

[0510c10] 「苾芻尼 復出五衣一一衣界外宿

[0510c12] 「 苾芻尼復出非時 成衣有望 滿足不足一月


[0510c16] 「苾芻尼苾芻

[0510c17] 「 苾芻尼苾芻貿易

[0510c19] 「苾芻尼居士居士 苾芻尼

[0510c22] 「苾芻尼 居士居士苾芻尼
上下受者

[0510c25] 「苾芻尼居士居士如是清淨某甲苾芻尼及時應用苾芻尼不受告知便
如是語:『善哉仁者我所 清淨及時。』

[0511a01] 「苾芻尼居士 如是清淨某甲 苾芻尼不受告知便
如是語:『善哉仁者我所 如是清淨及時。』

[0511a06] 「苾芻尼 婆羅門居士遣使苾芻尼 使苾芻尼白言:『聖者
大臣婆羅門居士聖者 。』苾芻尼使:『 順時淨衣。』使白言:『聖者
執事?』苾芻尼:『僧伽淨人 波斯苾芻尼執事。』使執事 語言:『可以
清淨某甲苾芻尼。』使 執事苾芻尼白言:『聖者 執事清淨。』苾芻尼
執事憶念 :『。』不得乃至 默然隨處
不得求得 不得苾芻尼可信:『人為某甲苾芻
苾芻尼不得 。』」

[0511a26] 第二

金銀出納, 
, 長鉢

[0511a29] 「苾芻尼金銀

[0511b01] 「苾芻尼種種出納

[0511b02] 「苾芻尼種種

[0511b03] 「 受用 苾芻尼 苾芻
:『應分 徐徐受用乃至 。』

[0511b09] 「苾芻尼使

[0511b11] 「苾芻尼居士居士 苾芻尼使苾芻尼 便如是:『
善哉 揀擇 。』苾芻尼如是
求得

[0511b18] 「苾芻尼苾芻尼 :『 。』受用


[0511b21] 「苾芻尼

[0511b22] 「世尊:『 苾芻尼所有隨意服食糖蜜日中自守宿。』


[0511b25] 「 苾芻尼長鉢一宿 。」

[0511b28] 第三

不著不捨, 金銀
, 二價

[0511c02] 「苾芻尼半月不著五衣

[0511c03] 「苾芻尼非時

[0511c04] 「苾芻尼 不捨

[0511c05] 「 苾芻尼乞求金銀

[0511c07] 「