Back to collection

Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 阿毘達磨識身足論

Scroll 4

Click on any word to see more details.

阿毘達磨識身足論卷第四
提婆設摩阿羅漢

三藏法師玄奘 

因緣第三之一

過去,  
十五,  結縛隨眠相應

[0547c15] 六識眼識意識如是六識 過去未來現在過去眼識頗有 未來現在頗有
過去現在頗有 現在過去未來頗有 過去現在未來頗有未來
過去頗有過去未來現在頗有過去未來現在過去眼識未來現在眼識眼識 意識

[0547c25] 過去眼識一切過去 不可得未來眼識過去未來 何等未來相應
過去過去眼識同類 異熟現在眼識同類 異熟過去未來現在何等
相應何等過去現在過去現在眼識同類異熟 現在眼識一切過去現在
不可得何等現在 相應諸法何等過去過去 同類異熟眼識身識
過去意識一切過去 不可得未來意識有未來 現在證入正性離生補特伽羅
未來最初無漏意識何等未來 相應諸法有未來現在過去 苦法智現在所有未來無漏
意識何等未來相應諸法何等 現在苦法智相應 過去未來現在何等未來
相應何等過去過去 意識同類異熟現在 意識同類異熟過去未來
現在何等未來相應何等過去現在過去現在意識 同類異熟現在意識現在
過去未來苦法智 在前相應意識何等現在 相應諸法過去現在
何等現在相應諸法 過去過去意識同類 異熟

[0548a29] 六識眼識意識如是六識 不善善眼頗有不善記為頗有不善
記為頗有記為 不善頗有記為 不善頗有不善記為
頗有不善記為頗有 不善記為善眼不善眼識 眼識意識

[0548b09] 善眼一切不可 不善眼識一切不善記為 不可得眼識有無記為
不善威儀工巧 梵世染污眼識記為不善異熟生眼識何等
相應何等善因善法 眼識異熟不善記為 不善異熟生眼識何等
相應何等不善不善 眼識異熟眼識身識差別鼻識舌識梵世
善意一切不可 不善意識一切不善記為 不可得意識有無記為
不善威儀工巧意識無色染污意識記為不善異熟生意識何等
相應何等善因善法 意識異熟不善記為 有身見邊執見相應意識
相應何等不善隨眠 遍行隨眠

[0548c04] 六識眼識意識如是六識 不善善眼隨眠不善
眼識隨眠 眼識意識

[0548c09] 善眼遍行隨眠 隨眠不善眼識遍行 隨眠
有色遍行隨眠隨眠 眼識遍行隨眠 隨眠眼識身識
差別鼻識舌識 善意三界遍行隨眠 隨眠不善意識一切
意識有色無色 一切隨眠一切隨眠 遍行隨眠意識
三界遍行隨眠隨眠

[0548c22] 六識眼識意識如是六識 不善善眼隨眠
隨眠不為不善 眼識隨眠 隨眠不為眼識意識

[0548c29] 善眼一切隨眠不為 不善眼識十五隨眠 隨眠不為
眼識十四隨眠 隨眠不為 隨眠異熟眼識眼識
一切隨眠不為隨眠異熟 眼識三十四隨眠隨眠不為一心
邪見隨眠異熟眼識 隨眠隨眠 不為邪見見取
不共無明 異熟眼識隨眠隨眠不為
邪見隨眠異熟眼識隨眠隨眠不為 邪見見取
不共無明隨眠異熟眼識隨眠 隨眠 不為邪見隨眠異熟眼識
隨眠隨眠 不為邪見見取不共無明隨眠異熟
眼識隨眠 不為見道邪見 隨眠異熟眼識隨眠
隨眠不為見道 邪見見取戒禁取 不共無明隨眠異熟眼識隨眠
隨眠 不為隨眠異熟眼識 隨眠隨眠
不為 不共無明隨眠異熟眼識隨眠 隨眠
眼識身識差別鼻識舌識善意一切 隨眠不為不善意識
十六隨眠隨眠 不為一心 不善意識十四隨眠
隨眠不為 不善意識十四隨眠 隨眠不為
不善意識十八隨眠 隨眠不為 不善意識十九隨眠
隨眠不為不善意識十五隨眠隨眠不為
意識七十六隨眠 隨眠不為 意識
隨眠隨眠 不為 意識十三隨眠
隨眠不為 意識十三隨眠隨眠不為
意識十七 隨眠 不為見道
十八隨眠 不為 意識十四隨眠
隨眠不為無色意識一切隨眠不為

[0549c11] 六識眼識意識如是六識 過去未來現在不善 過去善眼所有
過去善眼 現在善眼善眼不善
眼識眼識

[0549c19] 過去善眼所有隨眠 不為即非 過去善眼未來現在善眼
過去不善眼識所有隨眠 不能不能
隨眠在此 同類遍行隨眠 相應隨眠不能
隨眠在此同類遍行 隨眠在此同類遍行隨眠
相應隨眠不能 隨眠在此同類遍行
不同遍行隨眠過去不善眼識 不善眼識現在不善眼識所有
不能不能 在此同類遍行隨眠
不能 在此同類遍行隨眠 隨眠在此
同類遍行隨眠 所有隨眠不能 在此同類遍行隨眠
隨眠不同 隨眠不善眼識眼識 過去眼識所有隨眠
隨眠異熟眼識 過去眼識所有隨眠 不能
隨眠隨眠異熟眼識所有 隨眠 不能不能
隨眠異熟隨眠 不能
隨眠不為異熟隨眠 隨眠 異熟隨眠不能
隨眠不為異熟隨眠不能隨眠不同遍行隨眠過去
眼識未來現在眼識 眼識意識差別鼻識 舌識隨眠 異熟意識

[0550b10] 六識眼識意識如是六識 過去未來現在不善 過去善眼所有
不為 不為過去善眼未來現在善眼善眼不善
眼識眼識 意識

[0550b18] 過去善眼所有隨眠 不為不為隨眠 過去善眼未來現在善眼
過去不善眼識所有隨眠 不為不為 不為不為
不為隨眠在此 遍行隨眠 隨眠在此同類遍行
隨眠相應隨眠 不能隨眠 同類遍行隨眠
隨眠不同遍行 不為隨眠在此 同類遍行隨眠相應
隨眠過去不善眼識未來不善眼識 現在不善眼識所有隨眠 不為不為
不為