Back to collection

Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 阿毘達磨識身足論

Scroll 5

Click on any word to see more details.

阿毘達磨識身足論卷第五
提婆設摩阿羅漢

三藏法師玄奘 

因緣第三

[0553b14] 欲界繫善心不善心 色界繫善心 無色界善心
欲界繫善心 乃至無色界
欲界繫善心如是 如是不善心
欲界集智滅智苦集
善心滅智道智苦集 善心圓滿世尊弟子未離欲 不善心離欲色界不善
色界無色界不善心無色界不善心
未離欲苦智集智 不善心何等相應何等欲界繫遍行隨眠
相應
未離欲集智 滅智苦集斷諸不善滅智
道智苦集斷諸不善 圓滿世尊弟子未離欲斷諸不善 離欲色界不善心
色界無色界不善心無色 不善心 未離欲
苦智集智斷諸不善 何等相應何等 欲界繫遍行隨眠
離欲苦智集智滅道
斷諸不善何等 何等欲界繫 隨眠相應集智滅智
滅道斷諸不善何等 相應何等欲界繫遍行 隨眠相應滅智道智
斷諸不善何等 相應何等欲界繫遍行隨眠 相應圓滿世尊弟子未離欲
斷諸不善何等 相應何等欲界繫遍行 相應
欲界繫
未離欲集智滅智欲界繫滅智道智欲界繫圓滿世尊弟子
未離欲欲界繫離欲 色界欲界繫色界無色界欲界繫
無色界欲界繫 未離欲苦智
集智欲界繫 何等相應何等 欲界繫遍行隨眠
相應 如是 界繫
如是隨眠 異熟欲界繫 如是隨眠異熟
欲界色界隨眠異熟
色界無色界隨眠異熟 無色界隨眠異熟
未離欲苦智集智 隨眠異熟何等 相應何等
隨眠如是異熟 滅智苦集隨眠 異熟何等相應
苦集隨眠 異熟滅智道智苦集 隨眠異熟何等
相應何等苦集 隨眠如是異熟圓滿 世尊弟子未離欲諸見隨眠
異熟何等相應何等隨眠如是 異熟
諸色界繫善心如是如是諸色界繫
色界類智類智諸色界繫
苦集類智 諸色界繫苦集 圓滿世尊弟子色界諸色
界繫色界 無色界諸色界繫無色 諸色界繫
色界類智類智諸色界繫何等
相應何等色界 遍行隨眠相應

色界類智類智諸色界繫苦集類智 道類智諸色界繫苦集
圓滿世尊弟子色界 諸色界繫色界 無色界諸色界繫
無色界諸色界繫 色界類智
類智諸色界繫 何等相應何等 色界繫遍行隨眠
相應 色界類智類智
諸色界繫滅道何等相應何等 色界繫遍行隨眠
類智類智諸色界繫 滅道何等 相應何等色界繫
隨眠相應類智 諸色界繫見道何等相應何等
色界繫遍行隨眠相應圓滿世尊弟子色界諸色界繫 何等
相應何等色界繫遍行隨眠 相應 諸色界繫
如是 如是無色界善心 如是
如是無色界
類智類智無色界 苦集類智道類智 無色界苦集
圓滿世尊弟子無色界 色界繫無色界無色界
類智類智無色界 何等
何等無色界 遍行隨眠相應

類智無色界苦集 類智道類智無色界苦集
圓滿世尊弟子無色界無色界 無色界 色界繫
類智類智無色界 何等
何等無色界 遍行隨眠相應
類智類智無色界滅道 何等相應何等
無色界遍行隨眠 相應類智類智 色界繫滅道何等
相應何等 色界繫遍行隨眠相應類智 道類智無色界見道
何等相應何等無色界遍行隨眠 圓滿世尊弟子無色界
無色界何等 相應何等無色 界繫遍行隨眠相應
無色界 如是 如是

[0555c06] 十五欲界繫五心色界繫五心無色界五心如是十五過去 現在云何欲界繫五心欲界繫
滅道欲界繫色界繫無色界過去欲界繫 所有隨眠
乃至過去無色 界繫所有隨眠

[0555c15] 過去欲界繫所有隨眠 不能
不能 隨眠在此同類遍行 相應隨眠
不能隨眠在此 同類遍行隨眠 隨眠在此同類
隨眠相應隨眠 不能隨眠在此 同類遍行隨眠
隨眠不同遍行隨眠過去欲界繫未來欲界繫 現在欲界繫
所有隨眠不能 不能
隨眠在此 同類遍行隨眠不能隨眠在此
同類遍行隨眠 隨眠在此同類遍行 隨眠