Back to collection

Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 阿毘達磨識身足論

Scroll 7

Click on any word to see more details.

阿毘達磨識身足論卷第七
提婆設摩阿羅漢

三藏法師玄奘 

所緣緣第四

[0563c23] 諸色界繫善心了別色界繫 了別 惱害無常
無我 如理 了別了別欲界繫了別
惱害無常無我
如理了別了別無色界 了別 惱害無常
無我 了別了別了別
無常無我如理
了別了別欲界繫色界繫了別 惱害無常無我
如理了別 了別欲界繫無色界了別
惱害無常無我
如理了別了別欲界繫 了別無常
了別了別色界繫無色界 了別 惱害無常
無我 如理了別了別色界繫
了別無常無我 如理 了別了別無色界
了別無常無我如理 了別欲界繫色界繫無色界
了別 惱害無常無我
如理了別 欲界繫色界繫了別 無常無我
如理了別 欲界繫無色界了別 無常無我
如理了別 了別色界繫無色界了別無常無我
如理了別 了別欲界繫色界繫無色界了別無常無我
如理

[0564b24] 諸色界繫無記了別色界繫 了別我所
清淨解脫出離 猶豫不如
了別了別無色界了別 第一清淨
解脫出離猶豫 愚癡不如了別了別 了別
猶豫了別愚癡不如了別 了別色界繫無色界了別
第一清淨 解脫出離猶豫 愚癡不如了別如是
不了諸色界繫無記 色界繫了別如理 不如了別了別欲界繫
了別如理不如 如是了別不了

[0564c18] 無色界善心了別無色界了別惱害無常
無我如理 了別了別色界繫了別
如理了別 了別
無我 如理了別了別 色界繫了別無常
無我 如理了別如是了別不了

[0565a04] 無色界無記了別無色界 了別我所
清淨解脫出離 猶豫不如
了別了別 猶豫了別愚癡不如 了別如是了別不了

[0565a13] 無色界無記了別無色界 了別如理不如 了別如是了別不了

[0565a16] 了別了別
如理了別了別欲界繫 了別無常無我
如理了別了別 界繫了別無常 無我
如理了別了別無色界了別 無我
如理了別了別色界繫無色界 了別無常無我
如理了別如是 不了無學

[0565b05] 十二欲界繫善心不善心無記 無記色界繫善心無記 無記無色界善心無記
無記無學欲界繫善心 欲界繫中有隨眠 了別諸法中有隨眠
乃至無學了別中有 隨眠了別諸法中有 隨眠

[0565b14] 欲界繫善心了別欲界繫中有 遍行隨眠隨眠 了別諸法遍行隨眠
隨眠不善心 欲界繫中有有漏隨眠 了別色界繫中有二部
隨眠了別無色界 二部隨眠了別 中有二部隨眠遍行隨眠
了別色界繫無色界中有 二部隨眠欲界繫 了別欲界繫中有 一切隨眠遍行隨眠
欲界繫無記了別 欲界繫中有遍行隨眠 隨眠諸色界繫善心了別 界繫中有遍行隨眠
了別諸法中有 遍行隨眠隨眠諸色 界繫無記了別色界繫
有色有漏隨眠了別 色界繫中有二部隨眠了別中有二部隨眠
遍行隨眠了別色界繫無色 界繫中有二部隨眠諸色界繫無記了別色界繫中有遍行隨眠隨眠
了別諸法中有遍行 隨眠隨眠無色界 善心了別無色界中有無色
遍行隨眠隨眠 諸法中有無色遍行隨眠 隨眠無色界無記 了別無色界中有無色
隨眠了別 有無二部隨眠遍行隨眠無色界無記了別無色界 中有無色遍行隨眠
了別 無有隨眠了別諸法 無有隨眠無學

[0565c27] 欲界繫善心不善心無記 無記色界繫善心無記 無記無色界善心無記
無記欲界繫善心 乃至無色界 無記

[0566a05] 欲界善心 不可
心所 具縛補特伽羅欲界繫善心 界繫色界繫無色界欲界繫色界
欲界繫無色界色界繫無色界 欲界繫色界繫無色界未離欲 苦智集智欲界繫善心
滅道集智滅智 界繫善心滅道滅智道智欲界繫善心見道
圓滿世尊弟子未離欲欲界繫 善心 未離欲苦智
集智欲界繫善心集智 滅智欲界繫善心苦集 滅智道智欲界繫善心
苦集圓滿世尊弟子未離欲 欲界繫善心
未離欲苦智集智 欲界繫善心苦集滅道集智 滅智欲界繫善心苦集
滅智道智欲界繫 善心苦集滅道圓滿 弟子未離欲欲界繫善心見修
不可分別心所 具縛補特伽羅欲界繫善心
未離欲苦智集智欲界 善心集智滅智 界繫心緣滅智道智
欲界繫善心圓滿世尊弟子未離欲欲界繫善心 不可分別心所

具縛 補特伽羅欲界繫善心欲界繫色界 無色界欲界繫色界繫欲界
無色界色界繫無色界欲界繫 色界繫無色界未離欲苦智 欲界繫善心滅道
集智滅智欲界繫善心 滅道滅智道智 界繫善心見道圓滿世尊
弟子未離欲欲界繫善心 離欲色界類智