Back to collection

Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 阿毘達磨識身足論

Scroll 16

Click on any word to see more details.

阿毘達磨識身足論卷第十六
提婆設摩阿羅漢

三藏法師玄奘 

成就第六

[0608b08] 十二欲界繫善心不善心無記 無記色界繫善心無記 無記無色界善心無記
無記無學欲界繫善心 成就成就不善心不善心 成就成就欲界繫善心欲界繫
善心不成成就乃至無學無學不成成就欲界繫善心 乃至不成成就無學
無學不成成就

[0608b19] 欲界繫善心不成成就不善心 欲界繫善心不成成就 善心廣說四句欲界繫善心不成
不善心善根不善心不成 成就欲界繫善心離欲離欲退欲界繫善心不成
成就不善心無色界欲界 欲界善心不成成就不善 欲界繫善心不成
成就欲界繫無記欲界 善心不成成就欲界繫 廣說四句欲界善心不成成就
欲界繫無記善根欲界 無記不成成就欲界繫 善心離欲異生離欲
退欲界繫善心不成成就欲界 無記無色界欲界欲界繫善心不成成就欲界 無記欲界繫
善心不成成就欲界繫無記 欲界繫善心不成成就 欲界繫無記廣說四句欲界繫 不成成就欲界繫無記
善根色界欲界欲界繫 無記不成成就欲界繫 無色界色界欲界繫善心
不成成就欲界繫無記 無色界欲界欲界繫善心不成 成就欲界繫無記
欲界繫善心不成成就 色界繫善心色界繫善心不成 成就欲界繫善心欲界繫善心
成就成就色界繫無記 欲界繫善心不成成就色界繫 無記廣說四句欲界繫善心不成
成就色界繫無記善根 色界欲界色界繫無記 不成成就欲界繫善心
色界色貪退無色界 色界欲界繫善心不成成就 色界繫無記無色界 欲界繫善心不成成就
色界繫無記 界繫善心不成成就色界繫 無記色界繫無記不成
成就欲界繫善心從此以後 不善心不成成就欲界繫 無記欲界繫無記
成就成就不善心不善心不成 成就欲界繫無記離欲 聖者離欲退不善心
不成成就欲界繫無記不善心不成成就欲界繫 無記廣說四句不善心不成成就
欲界繫無記離欲 離欲退色界欲界欲界 無記不成成就不善心
無色界色界不善心不成 成就欲界繫無記無色界 欲界不善心不成成就
欲界繫無記不善 不成成就色界繫善心 界繫善心不成成就不善心
不善心不成成就色界繫無記 不善心不成成就 界繫無記廣說四句不善心不成
成就色界繫無記 欲界色界離欲退 色界欲界色界繫無記
成就成就不善心色界 色界退無色界色界不善心不成成就色界繫 色界欲界退
無色界欲界不善心 成就成就色界繫無記 不善心不成成就 色界繫無記無色界善心
色界繫無記無色界善心 成就成就不善心不善心不成 成就無色界無記 不善心不成成就無色界
無記廣說四句不善心不成成就 無色界無記離欲 異生離欲退無色界
欲界無色界無記不成 成就不善心阿羅漢起色無色 退不善心不成成就 無色界無記阿羅漢欲界
退不善心不成成就 無色界無記不善心不成成就無色界 無記無學無色界
無學不成成就不善 不善心不成成就不善心不成成就廣說
不善心不成成就 離欲異生離欲退 無色界欲界不成
不善心阿羅漢起色無色界 退加行入見道不善心不成 成就阿羅漢欲界
退不善心不成成就 欲界繫無記 不成成就欲界繫無記
欲界繫無記不成成就 欲界繫無記廣說四句欲界繫 無記不成成就欲界繫 離欲異生離欲
退色界欲界欲界繫 不成成就欲界繫無記 無色界色界欲界繫 不成成就欲界繫無記
無色界欲界欲界繫 無記不成成就欲界繫 無記欲界繫
不成成就色界繫善心 色界繫善心不成成就欲界繫 無記欲界繫無記不成
成就色界繫無記 界繫無記不成成就色界 無記廣說四句欲界繫無記 不成成就色界繫無記
離欲異生色界 欲貪退色界欲界色界繫 無記不成成就欲界繫
無記色界起色 退無色界色界欲界繫 不成成就色界繫無記
色界異生欲界退 無色界欲界欲界繫 不成成就色界繫
欲界繫無記 不成成就色界繫無記色界繫無記不成成就
欲界繫無記從此以後無所有欲界繫無記不成成就 界繫善心欲界繫無記
不成成就色界繫善心廣說四句 界繫無記不成成就色界 善心無色界欲界色界繫 不成成就欲界繫無記
加行色界善心現前欲界繫 無記不成成就欲界繫善心 無色界色界欲界繫 無記不成成就色界繫善心
欲界繫無記 成就成就色界繫無記 界繫無記不成成就欲界
無記色界色貪 退欲界繫無記不成 成就色界繫無記欲界 無記不成成就色界繫
無記廣說四句欲界繫無記 不成成就色界繫無記無色界欲界色界繫無記
不成成就欲界繫無記欲界離欲欲界繫無記 不成成就色界繫無記 無色界色界欲界繫無記
不成成就色界繫無記 欲界繫無記 成就成就無色界善心無色界
善心不成成就欲界繫 無記從此以後無所有色界繫善心 不成成就色界繫無記
色界繫善心不成成就色界 無記廣說四句色界繫善心 成就成就色界繫無記
加行色界善心現前色界繫無記 不成成就色界繫善心 色界色貪退無色界
欲界色界繫善心不成成就 色界繫無記無色界色界 色界繫善心不成成就
色界繫無記色界 善心不成成就色界繫無記 色界繫善心不成成就
色界繫無記廣說四句色界繫 不成成就色界繫無記 加行色界善心現前色界繫
無記不成成就色界繫善心 欲界離欲色界繫善心不成 成就色界繫無記無色 色界色界繫善心不成
成就色界繫無記 色界繫善心不成成就 色界繫善心無色界善心不成
成就色界繫善心從此以後 色界繫無記不成 色界繫無記色界繫 無記不成成就色界繫
無記廣說四句色界繫無記 不成成就色界繫無記色界色界退 無色界欲界色界繫無記
不成成就色界繫無記 欲界離欲色界繫無記 成就成就色界繫無記 無色界色界色界繫無記
不成成就色界繫無記 色界繫無記 不成成就無色界善心 無色界善心不成成就
界繫無記色界繫無記 不成成就無色界無記 色界繫無記不成成就
無色界無記廣說四句色界繫 無記不成成就無色界 無記色界異生色貪退無色界欲界
無色界無記不成 色界繫無記阿羅漢 色界退色界繫無記 成就成就無色界無記
阿羅漢欲界色界退色界繫 無記不成成就無色界 無記色界繫 無記不成成就無色界
無記無學無色界 無學不成成就 界繫無記色界繫無記 不成成就色界繫
無記不成成就廣說 色界繫無記不成成就 色界異生
退無色界欲界色界 不成成就色界繫無記 阿羅漢無色界退
行入見道無色界無記不成 成就阿羅漢欲界 色界退色界繫無記 不成成就
色界繫無記不成成就 無色界善心無色界善心不成 成就色界繫無記從此
無所有無色界善心不成 成就無色界無記無色界 無記不成成就無色
界繫善心從此以後無所有無色界 無記不成成就無色界 無記無學無色界
無記無學不成成就 色界繫無記無色界無記 不成成就
成就成就無色界無記 加行入見道無色界無記 不成成就無學
無學不成成就無色界 無記不成成就 無學無學不成成就

[0611b11]