Back to collection

Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 眾事分阿毘曇論

Scroll 8

Click on any word to see more details.

眾事分阿毘曇論卷第八
尊者世友

天竺三藏求那跋陀羅 菩薩耶舍

品第之一

[0663a08] 如意足

[0663a09] 優婆塞五戒云何優婆塞 受盡形壽不殺生優婆塞形壽 偷盜不邪婬不妄語不飲酒優婆塞
優婆塞五戒可見 不可有對有漏無漏 有為無為因緣生
因緣生 外入 不斷
非有有果非有 不受四大四大
無上因相 相應

[0663a23] 六處受想善處五戒五戒善處五處不善 不善不善受想不善
五戒五戒不善

[0663a27] 無記無記無記受想 虛空無記五戒五戒 無記

[0663b01] 欲漏有漏無明漏 五戒五戒

[0663b03] 五處有漏有漏有漏受想有漏五戒五戒有漏

[0663b05] 六處無漏無漏無漏受想 無漏五戒五戒無漏

[0663b08] 五戒過去未來現在過去 未來現在不善無記幾欲
色界繫無色界 無學無學見諦 心法非心非心
隨轉相應相應 非心隨轉隨轉相應非心隨轉 相應隨轉行相
相應非心隨轉隨轉行相 隨轉行相隨轉相應相應隨轉隨轉相應
隨轉相應見處見處 見處見處身見 非身身見非身身見
非身非身業報 業報業報 隨轉隨轉隨轉
隨轉可見 可見 可見非有
有對 非有甚深甚深

[0663c01] 善因善因善因 善因不善不善不善 不善不善不善不善不善
無記無記無記無記 無記無記無記因緣 非有因緣因緣
因緣非有幾次緣緣 幾次次第緣幾次緣緣次第次第緣次第緣緣非有
有緣緣緣緣緣有緣 緣緣非有增上緣增上增上 增上緣增上增上緣增上
緣緣增上 如是一切 羅廣

[0663c16] 優婆塞五戒 一切不可四分可見 不可一切有對一切
有漏一切有為一切一切因緣 一切一切外入一切一切一切一切
一切一切有果一切 不受一切四大一切一切 一切相應

[0663c25] 一處五戒五戒一處不善處所無記處所處所有漏一處五戒五戒有漏一處
無漏處所一切過去未來 現在一切一切欲界繫一切是非 無學一切一切是非非心
相應一切是非隨轉相應一切 非心隨轉行相一切是非隨轉 相應一切見處一切非身
身見一切業報一切 隨轉可見四分 可見
可見一切色有 非有一切甚深 甚深一切善因一切不善不善
一切無記無記一切因緣 一切次第次第緣一切 緣緣非有一切增上緣增上

[0664a16] 四不壞淨云何

[0664a18] 四不壞淨 一切不可一切一切無漏 有為一切一切因緣生
一切外入 一切一切一切不斷一切一切一切有果
一切不受四大四大 一切是非相應因相 四不壞淨四不壞淨
不善處所無記處所處所有漏處所無漏一處 四不壞淨四不壞淨無漏
一處一切過去未來現在一切一切

[0664b03] 無學無學 應分無學云何意思相應云何無學
意思相應 如是無學云何 口業云何無學無學口業一切不斷
非心非心非心相應三心相應 隨轉相應三心隨轉相應一心 隨轉行相三心隨轉行相 自性

[0664b14] 隨轉相應一切應分 云何意思
相應云何 意思相應云何 意思相應如是
隨轉相應 相應云何隨轉相應 隨轉口業隨轉相應一切
見處一切非身身見 業報業報 隨轉三業隨轉
可見可見 非有非有一切 甚深甚深一切善因一切不善不善
一切無記無記一切因緣

[0664c04] 幾次次第緣次第 次第緣三分次第 次第緣三句次第次第緣
現前次第次第緣過去現在次第次第緣 未來現前未來


[0664c12] 緣緣非有緣緣有緣 增上緣增上一切

[0664c15] 沙門果云何須陀洹果 乃至阿羅漢果

[0664c17] 沙門果沙門果 口業一切不可一切 一切無漏

[0664c20] 沙門果有為無為一切應分 須陀洹果有為無為云何有為 有為五陰云何無為須陀洹果
須陀洹果乃至阿羅漢果如是

[0664c24] 一切沙門果有為因緣生 無為因緣生沙門果 口業沙門果
心意識外入一切 一切不斷有為無為一切有為
有果無為非有一切不受 口業四大四大 有為無為無上一切是非
口業相應 相應因相

[0665a06] 六處沙門果沙門果 六處不善處所無記處所 處所有漏處所無漏六處
沙門果沙門果無漏六處 有為過去未來現在無為過去 未來現在一切一切

[0665a12] 沙門果無學無學 應分須陀洹果無學
云何須陀洹有為云何無學須陀洹無為須陀洹果斯陀含果 那含如是阿羅漢果無學無學云何無學
阿羅漢有為云何無學 無為一切不斷沙門果口業 相應非心非心非心相應
沙門果攝受相應行陰心法 相應心意識

[0665a23] 須陀洹果隨轉相應四句隨轉相應隨轉口業 相應相應非心隨轉
心意識隨轉相應相應 行陰非心隨轉相應隨轉 相應相應
乃至阿羅漢果如是 如是自性

[0665b02] 須陀洹果隨轉相應四句隨轉相應隨轉口業 相應相應相應
隨轉相應覺觀相應 心心隨轉相應 相應相應
須陀洹果斯陀含果如是阿那含果 隨轉相應四句隨轉相應隨轉口業隨轉相應
相應相應隨轉 應觀相應心心法隨轉相應 相應心心法隨轉相應
隨轉口業口業隨轉 相應相應相應覺觀相應心心法阿那含果阿羅漢果如是

[0665b18] 須陀洹果見處 見處須陀洹果斯陀含果阿那含果

[0665b21] 阿羅漢果盡智無生智無漏見處見處一切非身 身見沙門果口業
業報業報

[0665b25] 須陀洹果隨轉四句 隨轉隨轉業者 識陰隨轉行陰
隨轉口業隨轉 除業隨轉相應相應 須陀洹果乃至阿羅漢果
沙門果口業可見可見沙門果 非有非有
一切甚深甚深

[0665c06] 沙門果有為善因無為 善因一切不善不善一切無記 無記沙門果有為因緣
無為因緣

[0665c10] 沙門果幾次次第緣一切應分 沙門果有為次第次第緣 次第次第緣未來現前
心法次第次第緣過去現在心心 次第次第緣未來現前 心心未來心心口業
相應沙門果有為 口業相應緣緣非有餘者緣緣有緣沙門果有為
增上緣增上無為增上緣 增上一切

[0665c21] 云何 云何 未來中間無色鈍根云何
未來中間無色利根 云何根本四禪鈍根云何 根本四禪利根

[0665c27] 口業 一切不可一切一切 無漏一切有為一切一切
緣生口業 攝心意識 一切一切不斷
一切一切一切有果一切不受口業四大 四大一切一切是非
口業相應相應因相 五處五處 善處無記處所處所
處所無漏五處 無漏五處一切過去未來 一切一切

[0666a13] 無學一切應分 無學云何五陰云何 無學五陰一切不斷
口業相應非心非心非心相應攝受相應行陰心法 心意識

[0666a19] 隨轉相應四句 相應隨轉口業隨轉 相應相應非心隨轉心意
隨轉相應相應行陰非心隨轉相應隨轉 相應相應如是自性

[0666a26] 隨轉相應四句 隨轉相應隨轉口業隨轉 相應相應相應隨轉
相應相應心心法隨轉 相應覺觀相應心