Back to collection

Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 阿毘達磨品類足論

Scroll 10

Click on any word to see more details.

阿毘達磨品類足論卷第十
尊者世友

三藏法師玄奘 

品第

[0731a07] 七等覺支一界一處一界 一處苦集滅智一識 隨眠第二第三解脫三界五蘊
除法滅道一識色界遍行 隨眠第四第五第六解脫 除法心滅一識
無色界遍行隨眠第七 三界除法心滅 一識無色界遍行隨眠
解脫一界一處除法 心滅道智一識無色界遍行 隨眠八勝處三界五蘊
除法滅道一識色界遍行 隨眠八聖道支中正正業正命 一處苦集滅智
隨眠聖道一界一處 苦集滅智一識隨眠

[0731a25] 愛結慢結一界一處八智除滅 一識三界有漏隨眠恚結一界 一處滅道一識
有漏隨眠無明一界一處 八智除滅道智一識無漏無明 一切隨眠見結一界一處
八智除滅道智一識三界有漏 無漏見相無明隨眠取結 一處八智除滅道智一識
有漏隨眠疑結一界一處 八智除滅道智一識三界 有漏無漏相應無明隨眠
嫉結慳結一界一處 道智一識欲界遍行隨眠有情十八界十二處五蘊
滅道六識欲界一切隨眠第二 有情十四五蘊除法 道智色界一切隨眠第三第四
第五有情十一五蘊 法滅道智色界一切隨眠 有情三界除法
滅道一識無色界一切隨眠

[0731b18] 遍處三界五蘊除法 道智一識色界遍行隨眠遍處三界除法
心滅道智一識無色界遍行 無學中正正業正命一界 一處苦集滅智一識
隨眠無學一界一處 苦集滅智一識隨眠 有漏十一十一
心滅道智六識色界遍行 隨眠有漏受想一界一處 除滅道智一識一切隨眠有漏
一處八智除滅道智一識 一切隨眠無漏一界一處苦集滅智一識隨眠
無漏受想一界一處 苦集滅智一識隨眠無漏 一處苦集滅智一識
隨眠無為法一界一處 苦集道智一識隨眠一界一處心滅道智
色界遍行隨眠 身處色處一界一處心滅道智二識色界遍行
隨眠色處觸處 一界一處 滅道二識欲界遍行隨眠
意處一處除滅一識一切隨眠法處一界一處 一識一切隨眠

[0731c19] 眼界一界一處心滅 一識色界遍行隨眠身界色界一界一處
心滅道智二識色界 隨眠香界 一界一處心滅
二識欲界遍行隨眠一處除滅 一切隨眠法界一界一處
十智一識一切隨眠眼識界 一處八智除滅道智一識 色界遍行隨眠身識
舌識一處 滅道一識欲界遍行隨眠 意識界一處除滅 一識一切隨眠

[0732a06] 眼根一界一處心滅 一識色界遍行隨眠身根女根男根一界一處
心滅道智一識欲界 隨眠命根一界一處 心滅道智一識三界
隨眠意根一處 除滅一識一切隨眠樂根一界一處除滅一識
色界一切欲界遍行隨眠苦根一界一處滅道一識欲界遍行隨眠喜根
一界一處除滅一識 一切欲界無漏相應無明 欲界一切隨眠一界一處
滅道一識欲界一切 一界一處除滅 一識一切隨眠信根一界一處
除滅一識三界遍行 隨眠精進慧根未知 知根三界苦集
滅智一識隨眠已知根知根

[0732a29] 欲界繫有身見隨眠一界一處 滅道一識欲界 遍行隨眠欲界繫
隨眠欲界繫 邪見隨眠一界一處 滅道一識欲界一切
遍行隨眠欲界繫 隨眠欲界繫邪見隨眠 一處滅道一識
欲界有漏邪見相應無明遍行隨眠欲界繫斷見 一界一處滅道
欲界有漏遍行隨眠 欲界繫隨眠欲界 隨眠一界一處
滅道一識欲界有漏 相應無明遍行隨眠欲界繫 無明隨眠一界一處
滅道一識欲界 無明欲界一切遍行 隨眠欲界繫見道邪見隨眠一界
一處滅道一識 見道有漏邪見相應無明 隨眠欲界繫見道斷見隨眠
一處滅道一識欲界見道有漏遍行隨眠 界繫見道戒禁取隨眠
界繫見道隨眠一界一處 滅道一識欲界見道 相應無明遍行隨眠欲界
見道無明隨眠一界一處 滅道一識欲界見道 無漏無明欲界見道一切
隨眠欲界繫隨眠一界 滅道一識欲界 一切遍行隨眠欲界繫
無明隨眠色界繫有身見隨眠一界一處除法滅道一識 色界一切遍行
色界繫邊執見 隨眠色界繫邪見隨眠一界 一處除法滅道一識
一切遍行隨眠 色界繫隨眠色界繫 邪見隨眠一界一處
除法滅道一識色界有漏 邪見相應無明遍行隨眠色界 斷見隨眠一界一處
除法滅道一識色界 遍行隨眠色界繫 隨眠色界繫隨眠一界
一處除法滅道一識 有漏相應無明遍行 隨眠色界繫無明隨眠一界
一處除法滅道一識 色界無漏無明色界 一切遍行隨眠色界繫見道
邪見隨眠一界一處除法 滅道一識色界見道有漏 見相無明遍行隨眠色界繫見道
斷見隨眠一界一處 法滅道智一識色界見道有漏 遍行隨眠色界繫見道戒禁取
隨眠色界繫見道隨眠一界 一處除法滅道一識 見道有漏相應無明遍行
隨眠色界繫見道無明隨眠一界 一處除法滅道一識 色界見道無漏無明色界見道
一切遍行隨眠色界繫 隨眠一界一處除法滅道 一識色界一切遍行隨眠
色界繫無明隨眠色界 三十一隨眠無色界三十一隨眠 差別除法心滅道智

品類足論品第之一

學處果行聖種,  正斷神足念住
靜慮無量無色,  覺分

[0733a20] 學處近事學處四證淨 通行聖種聖種正斷
正斷神足四神足念住四念住 聖諦靜慮四靜慮無量四無量無色 四無色四修覺分七等覺支
二十二十二處五蘊 二十一一五十

[0733a28] 近事學處五十學處 有色無色有對
有漏無漏有為無為異熟 無異緣生緣生
遍知遍知遍知

[0733b06] 遍知遍知遍知遍知 應斷染污 染污非有有果有果
非有有執受執受大種 大種無上非有因相相應

[0733b12] 善處五蘊擇滅善處 學處學處善處不善不善五蘊不善學處
不善無記無記五蘊 虛空非擇滅無記學處 學處無記欲漏有漏
無明漏學處學處 有漏有漏五蘊有漏 學處學處有漏
無漏無漏五蘊無為無漏 學處學處無漏學處過去未來現在過去未來
現在不善無記幾欲界繫色界 無色界無學 無學

[0733b27] 非心非心 非心相應心所相應 隨心相應相應隨心
隨心相應隨心相應隨心行相行相隨心 隨心行相隨心
行相相應相應 相應 相應見處見處見處
見處有身見非有身見有身見非有身見有身見 有身見非有身見非有身見
異熟異熟 異熟
非有 非有

[0733c15] 非有有對 有對非有 甚深甚深
不善不善不善 不善不善不善不善
無記無記無記 無記無記無記無記無記 因緣非有因緣
因緣非有無間 無間等無間緣無間無間 等無間緣無間等無間緣
非有有所所緣緣所緣緣 有所所緣緣非有增上緣 非有增上增上增上緣增上緣
增上增上緣非有增上瀑流 瀑流瀑流瀑流瀑流瀑流 瀑流瀑流學處五十 十九

[0734a05] 學處形壽生命形壽 不與取形壽離欲邪行形壽 誑語形壽名為近事
學處有色一切有色 應分 有對一切應分
有對有漏一切 有漏有為一切有為異熟 一切異熟緣生一切
一切一切遍知 一切遍知遍知

[0734a17] 學處遍知遍知一切 遍知遍知應斷一切應斷 一切染污一切
非有一切有果 執受一切執受大種 大種上等一切
一切因相一切 相應

[0734a25] 學處善處善處 學處學處善處不善 無記
一有學處 一有無漏
過去一切過去未來 現在一切幾欲界繫一切欲界繫一切無學

[0734b05] 學處一切 一切非心非心非心相應隨心 相應一切隨心相應
隨心行相一切隨心 行相相應一切 相應見處一切
見處有身見非有身見 一切非有身見非有身見 異熟一切異熟
一切 非有非有 分別