Back to collection

Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 阿毘達磨品類足論

Scroll 16

Click on any word to see more details.

阿毘達磨品類足論卷第十六
尊者世友

三藏法師玄奘 

品第

[0757b09] 十二處善處善處四處 四處善處不善 不善四處四處
不善無記無記 四處四處無記 一處
有漏 有漏 有漏無漏無漏
無漏 十一過去未來現在一應 法處有為過去未來現在
無為過去未來現在 應分色處不善無記 云何不善不善云何
無記不善色處不善無記云何云何不善不善云何無記不善
意處不善無記云何 作意相應意處云何不善不善作意 意處云何無記無記作意相應意處
不善無記云何法處所攝 語業受想行蘊擇滅云何不善法處所攝不善語業不善受想行蘊
云何無記無記受想行蘊虛空非擇滅幾欲界繫欲界繫應分欲界繫色界繫云何欲界繫欲界
云何色界繫色界大種 身處觸處欲界繫色界繫云何欲界繫欲界四大種
欲界大種觸處云何色界繫色界 大種色界大種觸處意處欲界繫色界繫無色界云何欲界繫
欲界作意相應意處云何色界繫色界 作意相應意處云何無色界無色界 相應意處云何無漏作意相應
法處欲界繫色界繫無色界 云何欲界繫法處所攝欲界語業 欲界受想行蘊云何色界繫法處所攝
色界語業色界受想行蘊云何無色界 無色界受想行蘊云何無漏 語業無漏受想行蘊無為
無學應分意處 無學云何作意相應 云何無學無學作意相應意處云何
無學有漏作意相應意處法處無學無學云何語業 受想行蘊云何無學無學語業
無學受想行蘊云何無學法處 有漏語業有漏受想行蘊虛空 十二處
分別意處云何意處隨信隨法行現觀 云何八十八隨眠相應
意處云何意處 云何十隨眠相應意處 有漏意處云何無漏意處法處
云何法處隨信隨法行現觀 八十八隨眠相應法
相應云何法處 云何十隨眠 相應法語業
染污有漏法處云何 法處非心非心非心非心 一應分別法處有所
心所相應非心非心非心 相應隨心相應隨心 相應相應隨心一應分別
法處隨心相應隨心 隨心相應隨心相應 隨心轉身語業相應隨心
相應想蘊相應行蘊隨心 相應隨心轉身語業 語業相應無為法
隨心行相自性 相應 相應應分意處
云何 作意相應意處云何 作意相應意處云何
作意相應意處法處四句 相應轉身語業 相應相應
相應相應心所法 相應尋伺相應心所法 相應轉身語業相應
語業相應相應 心所法無為法見處 一見見處見處應分
有漏見處無漏見處法處四句見處無生智 無漏見處有漏
見處染污世俗正見 見處無漏法有身見 非有身見非有身見
有身見應分色處染污有身見 非有身見染污非有身見 非有身見意處有身見
非有身見有身見有身見 非有身見非有身見有身見 有身見除過現在隨眠
意處除過現在遍行隨眠 相應意處未來有身見相應意處 染污意處有身見有身見
意處非有身見非有身見 染污意處法處有身見非有身見 有身見有身見非有身見
非有身見有身見非有身見 除過現在隨眠相應 法處除過現在遍行 隨眠相應有法未來有身見
相應法未來有身見相應法 無常染污法有身見 身見除法非有身見
有身見染污法異熟 一切應分異熟 異熟異熟業者異熟生
異熟意處色處或是異熟 異熟異熟異熟
異熟業者異熟生 異熟除業異熟 色處或是異熟
異熟異熟謂語 異熟法處四句 異熟法處所攝語業異熟
異熟異熟生 異熟異熟生 異熟除業異熟法處法處
應分色處或是
色處或是 謂語 法處四句
轉身語業 處所語業受蘊 想蘊轉行
轉身語業 法處法處非有 三句非有
一處非有一處

[0759a08] 十二處非有四句非有一處有對 一處有對
一處非有 一處一處甚深一切 甚深甚深
一切應分 異熟生
色處異熟 生色色處
異熟生色處無記 色處意處
法處四句 擇滅異熟生 有為法
異熟生法處無記 善法不善不善一切應分 不善不善不善
不善不善不善不善異熟 不善不善觸處色處不善
不善不善不善不善 不善不善不善異熟生色處不善不善不善色處不善
不善不善異熟生色處 色處不善不善 不善不善不善不善
不善不善意處不善不善不善不善 不善不善不善不善
不善異熟生意處欲界有身見邊執見 意處不善不善不善意處不善不善不善異熟生
欲界有身見邊執見相應意處 無記善意法處不善不善不善不善不善不善
不善不善不善異熟生法處 欲界有身見邊執見相應法 相應不善不善不善
法處不善不善不善 異熟生法處欲界有身見邊執見 相應法相應無記
善法無記無記無記 無記應分色處無記 無記無記無記無記
無記無記無記不善色處無記無記無記色處無記 無記色處意處法處
四句無記無記虛空非擇滅 無記無記不善法處無記 記為無記有為法無記無記
善法因緣非有十一 因緣一應分別法處有為 無為因緣非有無間
等無間緣無間等無間緣應分意處或是無間等無間緣或是無間等無間緣無間
無間無間等無間緣未來 起意過去現在阿羅漢命終 無間等無間緣除過
阿羅漢命終意處過去現在意處無間等無間緣未來現前 起意未來意處法處或是無間
等無間緣或是無間等無間緣 無間等無間緣無間等無間緣未來現前心所法過去現在
羅漢命終心所法無想 無間等無間緣除過現在 阿羅漢命終心所法過去現在
心所法無間等無間緣未來 現前心所法未來心所法 無間相應相應
語業虛空所緣緣非有 所緣緣非有所緣緣有所 應分法處心所所緣緣有所
若非心所所緣緣非有增上緣 非有增上十一增上緣增上 應分法處有為增上緣增上
無為增上緣非有增上 應分 有漏無漏
法處 有漏法處
無漏法

[0760a09] 五蘊色蘊乃至識蘊五蘊有色 一有四無色一應 分別色蘊云何
云何一處有對一應分別色蘊有對 有對云何一處
一切應分色蘊有漏無漏云何有漏一處云何無漏 受蘊有漏無漏云何有漏
作意相應受蘊云何無漏無漏作意 受蘊識蘊行蘊有漏無漏 有漏有漏相應相應行蘊
無漏無漏心相應相應行蘊 有為一切有為異熟 應分色蘊異熟無異云何
異熟不善有漏色蘊云何無異 無記無漏色蘊緣生一切緣生
一應分別色蘊 云何云何
遍知遍知 一切遍知遍知

[0760b03] 五蘊遍知遍知一切應分有漏遍知遍知無漏 遍知遍知應斷一切應分
有漏應斷無漏應斷 一切應分若是 染污一切應分
染污染污非有 一切有果有執受 執受一應分別色蘊有執受
云何有執受自體色蘊云何 自體色蘊大種 大種一應分別色蘊或是大種
大種云何大種 云何大種一處 上等一切一切應分
有漏無漏非有因相 相應因相一應分別 行蘊