Back to collection

Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 阿毘達磨品類足論

Scroll 18

Click on any word to see more details.

阿毘達磨品類足論卷第十八
尊者世友

三藏法師玄奘 

決擇品第

[0766a07] 有色十一十一八智 心滅六識色界遍行 唯有色法十界
五識隨眠無色 十智一識一切隨眠 色法一處二智心滅
無色界一切色界二部 遍行隨眠見法一界一處 心滅道智二識
遍行隨眠唯有見法一界 一處一識隨眠 見法十七十一五蘊十智五識
一切隨眠見法十七十一 三智心滅道智無色界 一切欲界二部苦集遍行隨眠
有對十界 滅道六識色界遍行隨眠 唯有對法十界
隨眠對法五蘊 十智一識一切隨眠 三智心滅道智
無色界一切欲界色界二部 遍行隨眠有漏十八界 五蘊八智除滅道智六識一切
隨眠唯有十五 苦集五識一切隨眠無漏 三界五蘊八智苦集一識
隨眠無漏法二智滅道隨眠有為 十八界十二處五蘊除滅
一切隨眠有為法十七十一 五蘊四智苦集道智五識一切隨眠無為法一界一處
苦集道智一識隨眠 無為法一智 滅智隨眠無諍世間
出世間法有味無味著法出離依法 取法有漏無漏法

[0766b17] 記法十界四處五蘊十智三識 一切無色界遍行隨眠唯有記法二智滅道
欲界二部遍行 無記十八界十二處五蘊八智 除滅道智六識無色界一切欲界
遍行隨眠無記 三識無色界 苦集遍行隨眠
十界四處五蘊八智除滅道智三識 一切隨眠唯有 三界二部苦集
遍行隨眠十八界十二處 十智六識三界遍行 二智
滅道三識隨眠修法十界 四處五蘊除滅三識三界 隨眠修法
一智道智隨眠修法十八界十二處五蘊 道智六識一切隨眠修法
一智滅智三識三界 二部苦集遍行隨眠染污 十界四處五蘊八智除滅道智三識
一切隨眠染污法 三界二部苦集 遍行隨眠染污法十八界十二處
五蘊十智六識三界遍行 隨眠染污法 滅道三識隨眠有罪
異熟十界四處五蘊八智 除滅道智三識欲界一切無色界 隨眠唯有異熟
欲界二部 遍行隨眠無異十八界 五蘊十智六識無色界一切
欲界二部遍行隨眠 異熟二智滅道三識無色界二部苦集
隨眠見法 除滅一識三界有漏見相無漏 無明隨眠見法一界一處
隨眠見法十七 十一五蘊十智六識一切隨眠 見法十六三蘊一智
滅智五識見相無漏無明 隨眠內法十二六處 除滅一識一切隨眠內法
十二六處隨眠 外法六界六處十智六識 一切隨眠外法六界六處三蘊
一智滅智五識隨眠有執受 心滅道智五識色界遍行隨眠
有執受隨眠執受十八界十二處五蘊 十智六識一切隨眠執受
三智心滅道智一識無色界一切色界二部苦集 遍行隨眠心法一處
除滅一識一切隨眠唯心一處 隨眠非心十一十一
六識一切隨眠非心十一 十一一智滅智五識 隨眠有所緣法
除滅一識一切隨眠唯有 一處三蘊一智他心智 三界無漏隨眠緣法十一
十一他心智六識 有漏隨眠緣法十界 一智滅智五識隨眠
心所法一界一處三蘊除滅 一識一切隨眠心所法 隨眠非心
十八界十二處三蘊十智六識一切隨眠心所法十七十一 一智滅智五識隨眠
三界除滅三識一切隨眠 隨眠
十八界十二處五蘊十智六識一切 隨眠十五三蘊 滅智三識隨眠善法十界
四處五蘊十智三識三界遍行 隨眠善法 滅道隨眠不善
十界四處五蘊滅道 欲界一切隨眠不善 欲界二部
遍行隨眠無記十八界十二處 五蘊八智除滅道智六識無色界 一切欲界二部遍行隨眠
無記三識無色界二部苦集遍行隨眠 三界八智
滅道一識一切隨眠 二部苦集遍行隨眠
十八界十二處五蘊八智除滅 道智六識三界遍行隨眠十五
一切隨眠三界 五蘊八智苦集一識 二智
滅道隨眠三界 五蘊苦集滅智一識 隨眠
隨眠無學 十八界十二處五蘊道智六識一切隨眠無學
三智苦集滅智五識 一切隨眠欲界繫十八界十二處 五蘊滅道六識欲界
隨眠欲界繫四界二識欲界一切隨眠色界繫 十四五蘊除法滅道
色界一切隨眠色界繫 色界一切 無色界三界
除法心滅道智一識無色界一切 隨眠無色界無色界一切隨眠
三界五蘊八智苦集一識 隨眠二智滅道隨眠過去
十八界十二處五蘊除滅 一切隨眠過去 隨眠未來現在
過去未來現在一界一處 苦集道智一識 隨眠過去未來現在
一智滅智隨眠

[0768a06] 苦聖諦十八界十二處五蘊 滅道六識一切隨眠 聖諦一智
隨眠聖諦十八 十二處五蘊苦滅道六識 一切隨眠聖諦
一智集智隨眠 聖諦一界一處 苦集道智一識隨眠
一智滅智隨眠道聖諦三界 五蘊苦集滅智一識
道聖諦一智道智隨眠 一界一處一智世俗智
隨眠 隨眠 三界八智除滅道智
一切遍行隨眠 遍行隨眠
三界八智除滅道智一識一切遍行
遍行隨眠 三界八智除滅 一識一切遍行隨眠
一切隨眠見道三界八智除滅道智一識
見道一切遍行隨眠見道 見道 一切隨眠十八界十二
五蘊八智除滅道智六識 一切遍行隨眠十五 五識一切
隨眠三界五蘊八智 苦集一識隨眠 二智滅道
隨眠色蘊十一十一 八智心滅六識色界 隨眠色蘊十界
五識隨眠受蘊 一處除滅一識一切 隨眠受蘊
隨眠行蘊識蘊 一處除滅一識一切 唯識一處 隨眠

[0768b26] 一界一處心滅 一識色界遍行隨眠一界一處
隨眠身處色處一界 心滅道智二識 色界遍行隨眠色處一界
一處一識隨眠 觸處一界一處 心滅道智二識欲界遍行
隨眠一界一處一識隨眠意處 除滅一識一切隨眠
意處一處 隨眠法處一界一處十智 一識一切隨眠法處一界一處
三蘊一智滅智隨眠 眼界一界一處心滅 道智一識色界遍行隨眠
眼界一界一處隨眠身界色界一界一處 心滅道智二識
遍行隨眠色界一界一處 一識隨眠 香界一界一處
心滅道智二識欲界遍行隨眠 香界一界一處一識 隨眠如意法界
如法眼識界一處八智 滅道一識色界遍行隨眠 眼識界一界
隨眠識界鼻識 一處滅道一識欲界遍行隨眠鼻識
隨眠舌識意識界一處 除滅一識一切隨眠意識界
一界隨眠 眼根一界一處心滅 道智一識色界遍行隨眠
眼根一界一處隨眠身根女根一界 心滅道智一識
欲界遍行隨眠女根 隨眠 命根一界一處
心滅道智一識三界遍行 隨眠命根 隨眠意根如意樂根
一界一處除滅一識 一切欲界遍行隨眠 隨眠

[0769a20] 苦根一界一處滅道一識欲界遍行隨眠 隨眠
喜根一界一處除滅一識色界一切欲界無漏 無明欲界一切隨眠喜根
隨眠一界一處滅道一識欲界一切隨眠
隨眠一界一處除滅一識