NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》

Scroll 21

阿毘曇八犍度論卷第二十
迦旃延子

符秦罽賓三藏僧伽提婆 竺佛念

犍度第六

二十二根,  
因緣

阿毘曇第一

[0867a20] 二十二根眼根耳根舌根身根意根 女根命根樂根喜根信根 精進慧根未知已知根無知
二十二根無學無學學人學人無學無學無學
無學 無學無學 無學二十二根不善
見諦思惟 不斷見道思惟 不斷不見
樂根相應 欲界繫色界繫 色界繫相應相應
相應相應相應相應
凡夫凡夫 色陰識陰善根不善根
隱沒隱沒

眼根眼根 眼根乃至無知無知
無知無知眼根乃至已知 眼根眼根緣緣眼根乃至無知 緣緣無知無知緣緣無知眼根
乃至已知根緣緣演說

[0867b24] 二十 二根眼根身根意根男根女根命根樂根喜根信根精進定慧
未知已知根無知二十二根無學無學答曰無學 無學分別意根無學
無學云何答曰意根 云何無學答曰無學 相應無學云何無學答曰
有漏意根相應無學 樂根喜根信根精進定慧亦復 如是學家答曰
學家云何學家答曰 學家成就學家 學家答曰無學
學家成就學家云何學家答曰學家成就 學家云何學家
答曰無學無學學家成就學家無學無學 答曰無學無學
云何無學無學答曰無學 無學成就無學無學云何無學無學答曰
無學無學成就無學 無學云何無學無學答曰無學無學成就無學無學
云何無學無學答曰無學無學成就 無學無學無學
無學答曰如是 無學無學 無學無學答曰
無學無學成就

[0868a03] 二十二根不善答曰 分別意根不善
云何答曰善心意根相應云何不善答曰不善心所意根 相應不善云何答曰
意根相應樂根 亦復如是不善云何答曰善心相應云何
答曰不善心所相應不善

[0868a13] 二十二根答曰一有十一分別意根 云何答曰不善有漏意根
云何答曰無漏意根 樂根喜根亦復如是 云何答曰不善
云何答曰 精進慧根有漏 無漏

[0868a21] 二十二根見諦思惟答曰思惟不斷分別意根見諦思惟不斷
云何見諦答曰意根堅信法行 見諦八十使意根相應 見諦云何思惟答曰
思惟思惟使意根相應 意根有漏思惟云何不斷答曰 意根如是樂根見諦
思惟不斷云何見諦答曰 樂根堅信法行見諦答曰 十八使樂根相應見諦云何
答曰思惟思惟使樂根相應無染有漏樂根 云何不斷答曰無漏樂根不斷
喜根見諦思惟不斷云何見諦 答曰喜根堅信法行見諦 五十使喜根相應見諦云何
思惟答曰思惟思惟使喜根相應無染有漏喜根 云何不斷答曰無漏喜根
見諦思惟云何見諦答曰堅信法行見諦十六使相應見諦云何思惟
答曰思惟思惟使相應無染思惟精進定慧有漏思惟無漏不斷

[0868b19] 二十二根 思惟不斷答曰思惟不斷分別意根思惟
不斷云何答曰意根堅信 法行二十使意根 相應十九使十九使見道
二十使意根相應見諦云何 思惟答曰意根思惟 使意根相應無染有漏意根
思惟云何不斷答曰無漏意根 不斷如是樂根 思惟不斷云何答曰樂根
堅信法行使樂根 相應使使見道使 樂根相應見諦云何思惟
答曰思惟思惟使 樂根相應無染有漏樂根思惟 何不答曰無漏樂根不斷喜根
思惟不斷云何 答曰喜根堅信法行 十七使喜根相應十一
十一見道十三使喜根相應 云何思惟答曰思惟 思惟使喜根相應無染有漏
思惟云何不斷答曰無漏喜根 不斷思惟云何答曰堅信法行
使相應四見 四見使相應見諦云何思惟答曰思惟
思惟使相應無染 思惟精進定慧有漏思惟無漏不斷

[0868c22] 二十二根不見 答曰十七不見分別慧根 不見云何答曰盡智無生智意識
相應善慧云何不見答曰五識 相應善慧盡智無生智不見未知不見云何答曰未知
云何不見答曰未知不見已知根如是無知不見云何 答曰盡智無生智無知
云何不見答曰無知盡智無生智不見

[0869a03] 二十二根 答曰 十二分別意根
云何答曰觀心意根相應 云何答曰觀心
意根相應云何 答曰觀心意根相應 精進定慧未知
知根無知亦復如是樂根 云何答曰 觀心樂根相應云何
答曰觀心樂根相應喜根如是樂根喜根 相應六根相應

[0869a17] 二十二根欲界繫色界繫無色界 答曰欲界繫十五
分別眼根欲界繫色界繫云何欲界 答曰欲界繫四大眼根欲界繫云何色界繫答曰色界繫四大眼根
色界繫身根亦復如是意根 欲界繫色界繫無色界云何 欲界繫答曰欲界繫心所意根
欲界繫云何色界繫答曰色界 心所意根相應色界繫云何 色界繫答曰無色界心所意根
無色界云何答曰無漏 心所意根相應精進 定慧亦復如是命根欲界繫色界
無色界云何欲界繫答曰欲界 欲界繫云何色界繫答曰色界繫色界繫云何無色界答曰
無色界無色界樂根欲界繫色界繫云何欲界繫答曰欲界繫 心所樂根相應欲界繫云何色界
答曰色界繫心所樂根相應 色界繫云何答曰無漏心所 樂根相應喜根如是

[0869b11] 二十二根相應答曰十四相應 答曰相應相應 十四相應相應
相應相應答曰十四 相應

[0869b16] 二十二根 答曰十三答曰十三答曰
十三答曰非凡凡夫 色陰五根三根
行陰六根三根識陰 三根善根不善 隱沒
隱沒十三十三 十八持十二入五陰

[0869b27] 答曰 答曰
答曰答曰 答曰 答曰
答曰 眼根眼根答曰眼根 無知答曰無知
知根答曰無知眼根 已知根答曰 () 。

[0869c08] 眼根眼根增上 身根男根女根命根增上增上舌根亦復如是身根身根
男根女根增上命根眼根 舌根增上增上 () 。意根意根次第增上命根 (男女)
增上 增上次第增上樂根喜根 精進定慧亦復如是女根女根
增上男根命根舌根增上身根增上增上男根如是命根 命根增上眼根身根男根女根
增上增上增上次第命根增上無漏增上樂根
增上次第次第增上 因次增上命根增上
增上無漏增上次第增上未知未知次第增上已知根
次第增上無知增上次第命根 增上增上次第增上已知根已知根次第增上無知
次第增上命根增上未知增上次第增上無知 無知因次增上命根
增上未知已知根增上 增上

[0870a04] 二十二根第二十 (三百十四四千四十) 。

阿毘曇犍度第二

[0870a06] 欲界最初無色界 最初欲界繫念法欲界 無色界色界繫念法
色界欲界無色界無色界 念法無色界欲界色界 色界無色界
欲界色界無色界 須陀洹果斯陀含阿那含 須陀洹果須陀洹果
成就成就斯陀含 阿羅漢果阿羅漢果 成就須陀洹果為何
斯陀含阿那含阿羅漢果為何為何須陀洹果為何
斯陀含阿那含阿羅漢果為何須陀洹果 為何為何
斯陀含阿那含阿羅漢果為何 為何成就須陀洹 為何為何成就
阿那含阿羅漢為何 為何須陀洹為何 為何斯陀含阿那含
為何為何 須陀洹果為何 阿那含阿羅漢果為何
苦智無漏智無漏智苦智 盡智道智無漏智 無漏智道智無漏欲界繫
法智相應無漏法智相應 界繫無漏無色界未知 智相無漏未知智相應
無色界法智法智未知智 人心等智苦智盡智道智
空無相應 界繫色界無色界未知智亦復如是意解
無學無疑意解無學 一切無學無礙道須陀洹果法智
未知智他人心智等智苦智盡智 道智 樂根相應喜根空無
欲界繫無色界 無礙道斯陀含阿那含阿羅漢果 法智相應未知智他人心智
等智苦智盡智道智樂根相應喜根空無欲界繫
無色界 須陀洹果 斯陀含阿那含阿羅漢果

[0870c03] 欲界最初答曰卵生胎生 身根命根化生無形色界最初
無色界最初答曰

[0870c07] 欲界繫心所念法欲界答曰色界無色界答曰 色界繫心所念法色界答曰
欲界答曰無色界 無色界心所念法無色 答曰欲界答曰
色界答曰欲界 答曰 (男女憂苦) 。色界 答曰 ()
無色界 答曰 (五根) 。欲界答曰凡夫 (五根) ,無垢 ( )
色界 答曰凡夫無垢 () 。 無色界答曰十一 (無知) 。

[0870c19] 須陀洹果 答曰 (未知已知五根) 。斯陀含果 須陀洹果
世俗斯陀含果無漏 答曰欲愛 世俗阿那含果無漏 阿羅漢果答曰十一
() 。

[0870c25] 須陀洹果成就成就 答曰無礙道成就解脫道成就
斯陀含阿那含阿羅漢果阿羅漢 成就成就答曰無礙 成就解脫道成就

[0871a01] 須陀洹果 為何答曰色界繫無色 界繫處所斯陀含果阿那含果
為何答曰欲界繫無色 界繫處所阿羅漢果 答曰無色界處所

[0871a06] 須陀洹果答曰須陀洹果 處所斯陀含果
答曰斯陀含果處所阿那含果答曰阿那含果處所 阿羅漢果答曰阿羅漢果 處所

[0871a12] 須陀洹果為何 答曰欲界繫無色界 處所斯陀含阿那含果為何
答曰欲界繫無色界 處所阿羅漢果為何答曰色界繫無色界處所
為何答曰處所斯陀含果為何答曰 處所阿那含果
為何答曰斯陀含果處所 為何答曰阿那含果 處所須陀洹果為何
答曰處所斯陀含阿那含阿羅漢 為何答曰處所 須陀洹果為何答曰
斯陀含阿那含阿羅漢果 為何答曰阿羅漢果

[0871a28] 須陀洹成就 為何答曰欲界繫 斯陀含成就為何答曰
欲界繫處所阿那含成就 為何答曰色界繫無色界處所阿羅漢成就為何
答曰處所須陀洹成就 為何答曰須陀洹果處所 阿那含阿羅漢成就為何
答曰阿羅漢果處所

[0871b08] 須陀洹為何答曰欲界繫 為何答曰欲界繫
阿那含為何答曰 無色界須陀洹為何 答曰處所斯陀含阿那含
為何答曰處所須陀洹 為何答曰處所 斯陀含阿那含阿羅漢果為何 答曰處所

[0871b17] 苦智無漏智答曰如是苦智無漏智無漏 苦智答曰
無漏智答曰如是 無漏智無漏智答曰苦智盡智無漏智
如是無漏智盡智答曰如是道智無漏智答曰如是 無漏智道智答曰如是

[0871b25] 無漏欲界 法智相應答曰無漏 界繫非法智相云何無漏欲界
非法智相答曰法忍 相應苦法智法忍相應法智 無漏欲界繫非法智相
無漏法智相應欲界繫答曰根緣道法智相無漏法智 欲界繫云何無漏欲界繫
法智相應答曰根緣法智 相應無漏欲界繫法智相應云何無漏欲界繫非法智相
未知未知智相應未知未知智相應法忍相應 未知未知智相應道法
相應道法未知未知智相應 無漏欲界繫非法 智相無漏無色界未知
智相答曰無漏無色界未知智相應云何無漏無色界 未知智相應答曰未知
相應未知智未知相應 未知智無漏無色界 未知智相應云何無漏未知智相應
無色界答曰根緣 智相無漏未知智相應 無色界云何無漏無色界
未知智相應答曰根緣 智相無漏無色界 未知智相應云何無漏無色界
未知智相應答曰法忍苦法智 相應法忍法智相應法忍 法智未知相應未知智道法
道法相應未知相應未知 無漏無色界 未知智相應

[0872a02] 法智法智答曰法智 法智他人心智苦智盡智
樂根相應喜根空無欲界 (法智) 。未知智未知智答曰未知智未知智他人心智苦智
盡智道智 樂根相應喜根空無無色界 (未知智) 。

[0872a10] 意解 無學答曰意解 無學無疑意解
答曰無疑無學 意解阿羅漢無疑無學 一切無學
一切無學無礙 須陀洹果相應 相應相應 ()
無礙道斯陀含果 相應 相應相應
世俗斯陀含果 智相相應欲界 須陀洹果無漏道斯陀含果
法智相應苦智盡智道智相應空無 欲界繫 () 。無礙道
阿那含果欲愛 相應 樂根喜根相應相應
世俗阿那含果 智相相應 欲界繫斯陀含果無漏道
法智相應苦智道智相應空無 相應欲界繫 () 。無礙道
阿羅漢果未來三昧 阿羅漢果法智相應未知智 道智相應
空無無色界 初禪阿羅漢果法智相應未知 苦智道智
相應空無無色界 中間阿羅漢果法智 相應未知智苦智道智
相應空無無色界 二禪阿羅漢果 法智相應未知智苦智道智
喜根相應空無無色界三禪阿羅漢 法智相應未知智苦智
道智樂根相應空無 無色界四禪 阿羅漢果法智相應未知智
道智相應 空無無色界 無色阿羅漢果未知智相應
苦智道智 相應空無無色界 (真人) 。

[0872c02] 須陀洹果答曰 (未知) 、一起 (已知) ,
須陀洹果斯陀含果 答曰 一起斯陀含果
須陀洹果世俗斯陀含果 斯陀含果 無漏道斯陀含果 (已知)
斯陀含果 阿那含果答曰欲愛 一起
阿那含果斯陀含果世俗 阿那含果現在 (憂苦男女) , 阿那含果現在
(五根) 、一起 阿那含果斯陀含果無漏道 阿那含果現在
阿那含果現在 (五根已知) 、 () 、一起 () ,
阿那含果阿羅漢果 答曰未來三昧 () 、 (已知) 、
(無知) ,阿羅漢果初禪中間第四 無色亦復如是初禪阿羅漢果二根 ()
一起 阿羅漢果二禪三禪亦復 (三禪樂根) 。

[0872c29] 第二十 (三百二十四千二百十二) 。

阿毘曇犍度第三

[0873a02] 十六無明 無明樂痛苦痛
樂痛 乃至更為何等 乃至相應
乃至相應 相應相應 乃至亦復如是成就
成就身根成就身根成就眼根舌根亦復如是 成就畜生餓鬼善本邪定
閻浮提四天王三十三天自在他化自在天 果實中陰無色堅信
信解身證慧解脫解脫成就 眼根乃至 慧根眼根
乃至慧根 演說

[0873a21] 十六無明 無明樂痛 苦痛不苦不樂痛
云何 答曰五識相應云何 答曰意識相應云何
答曰無漏云何無明 染污云何無明答曰 染污有漏云何答曰相應
云何答曰瞋恚相應何謂 樂痛答曰樂痛相應何謂苦痛 答曰苦痛相應何謂不苦不樂痛
答曰不苦不樂痛相應何謂 答曰眼識相應 如是何謂答曰意識
三更 無明三更十一
無明無明十一十一 十一樂痛
樂痛十二苦痛苦痛十一不苦不樂痛 不苦不樂痛十三
如是三更 相應五根
三根相應 六根相應無明 相應相應
相應樂痛二根相應 苦痛二根相應六根 樂痛相應
相應 如是五根相應

[0873b26] 相應答曰 相應
相應答曰相應 乃至亦復如是
因明相應 答曰如是相應因明 答曰如是無明
無明相應答曰如是無明相應 無明無明
無明相應答曰 無明

[0873c10] 成就眼根 成就身根答曰成就眼根 身根云何成就眼根身根
答曰欲界不得眼根便 成就眼根云何 成就身根眼根答曰欲界
眼根便不得天眼成就 身根眼根云何成就眼根 身根答曰欲界眼根生色
成就眼根身根云何 成就眼根身根答曰無色 成就眼根身根
如是成就彼此成就 答曰如是成就彼此 成就身根成就身根
答曰欲界不得便舌根 如是

[0873c26] 地獄成就答曰成就十九極少畜生十九極少十三 如是善根十三極少
十九極少十九 極少十一不定十九極少閻浮 亦復如是
十八極少十三四天王十九 極少十七三十三天兜術天自在天他化自在天亦復如是
極少十五光音天亦復如是遍淨天 十六極少十四果實十六極少十三中陰十九極少十三
無色十一極少堅信 十九極少十三信解 極少十一身證慧解脫解脫
十八極少十一

[0874a12] 眼根五根身根亦復如是意根 無色命根
精進定慧如是男根女根 欲愛亦復 樂根樂根
喜根喜根 眼根作證五根 阿羅漢十九作證身根
如是意根作證阿羅漢十九 作證命根精進定慧亦復如是男根女根作證欲愛作證
阿羅漢十九作證亦復 樂根作證樂根 作證阿羅漢十九作證喜根
喜根作證 十九作證

[0874a29] 阿毘曇第二十 (一百四十一千 ) 。

阿毘曇八犍度論卷第二十

* * *

【經文資訊】大正藏第 26 No. 1543 阿毘曇八犍度論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary