Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 132

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一 三十二
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

大種第五第二

[0683c08] 作者諸法云何不捨 云何水性凝結 便如是
豈非諸法自相 法住 來世法滅
法滅如是 諸法自相

[0683c16] 大種中有間隙 間隙相離間隙無何不成 間隙空界
若爾云何相離空界 隱匿相離 無間展轉無間
若爾云何不成無間 不成三世間隙 不成如是大種自體作用 各異不可

[0683c26] 極微互相 不成有分觸擊 無聲答應極微
有成一體 有成有分極微 色相風界攝持
豈不風界飄散飄散壞劫攝持成劫 云何發聲即由因故使
如何發聲極微 相和無間如何 尊者世友如是說極微互相
應得剎那大德 合集無間世俗諦假名 因故
因故因故 因故有時 和合離散有時
離散和合有時 於是和合和合有時 同類相續

[0684a18] 極微可見不可尊者妙音 如是說極微可見慧眼 達磨論師極微不可天眼
所能不依慧眼 差別頗有過去大種過去乃至廣說何故 有餘去來現在
無為法去來現在 有為法外道 有為法前因現見泉水 如是諸法未來
現在現法過去有為法 前因外道有為法 前因便內外緣起父母應從眼色應從眼識
無明應從受苦善惡菩提然後 修行若爾便無得 解脫大種
由此因緣故作有對 隨心無表色 過去過去現在現在未來
未來無表色 剎那有對大種 第二剎那過現過去大種
未來大種 過現未來三世大種 所以者何發起律儀律儀
剎那無表色 大種現在第二剎那以後 大種過去無表色過去 未來現在此處毘婆沙
頗有過去大種過去過去 有對隨心過去大種頗有過去大種
有未來 過去大種頗有過去大種現在 現在過去
大種頗有未來大種未來 未來一切有對隨心 有未來未來大種
有未來大種過去現在 頗有現在大種現在 現在一切有對隨心
現在現在大種 頗有現在大種過去 頗有現在大種未來
有未來現在 大種隨心等流執受 大種長養執受有情
等流執受有情大種等流有執受有情 二種靜慮律儀無漏
律儀生命乃至 雜穢靜慮律儀四大種 無漏律儀
一律律儀律儀 律儀律儀 生命乃至雜穢如是四大種
生命二種 四大種有餘師說 四大種問言頗有四大種
色處法處法處尊者 妙音亦作阿毘達磨論師 不可四大種二果是故
生命 大種如是乃至雜穢 生命乃至雜穢
生命生命 雜穢雜穢四大種 如是
四大種師說 過去大種過去乃至廣說 何故去來二世
成就不成實有去來 實有故作成就過去 過去無成過去大種
有成過去聖者胎藏 欲界律儀律儀律儀 律儀先有生色
學者無色界學者無色界 不成過去色界無漏道命終無色界
成就過去如何學者 無色界成就過去成就 如是說學者色界已滅
無漏道成就過去 色界起滅無漏道 現前無有命終

[0685a20] 成就過去大種未來大種無成 過去未來大種何故無成過去未來 大種成就勢力
現前有成已滅無成 大種成就同一現在 不成大種習氣無成
去來以是羸劣無記善惡 習氣堅牢有成去來無記 法則不如執持香花 習氣執持
便成就去來大種成就五趣大種如是一身五趣如是是故
大種不成去來成就五趣 業煩惱異熟 差別不以業煩惱
異熟果有趣 非難

[0685b09] 成就過去大種未來無成 過去大種有成未來聖者 胎藏欲界得色善心生色
聖者無色界成就未來 成就過去大種現在大種無成過去大種有成現在大種 色界無有色界不成大種
成就過去大種現在 無成過去大種有成現在 色界無有色界不成
成就過去未來大種無成 未來大種有成過去聖者 胎藏欲界律儀律儀
律儀律儀先有 生色學者無色界成就過去 未來答應四句
成就過去未來 律儀不得色界善心律儀 律儀律儀先有
成就未來過去阿羅漢 無色界有成過去未來 聖者胎藏欲界得色
善心生色學者無色界 成就過去未來 [-+] 。異生胎藏欲界
律儀律儀無身設有 異生無色界

[0685c07] 成就過去現在大種答應 四句有成過去現在大種 學者無色界有成現在大種
[-+] 。異生胎藏 欲界律儀律儀無身設有有成過去現在
聖者胎藏欲界律儀律儀律儀律儀先有 生色成就過去
現在大種阿羅漢異生 色界成就過去現在答應四句有成過去現在
學者無色界有成現在 過去 [-+] 。 胎藏欲界律儀
無身設有有成過去 現在聖者胎藏 欲界律儀律儀律儀
律儀先有生色 成就過去現在 羅漢異生無色界過去 無色身故

[0685c29] 成就未來大種未來無成 未來大種有成未來聖者 胎藏欲界得色善心生色
聖者無色界成就未來大種現在大種無成未來大種有成 現在大種色界無有色界
成就大種成就未來大種現在 無成未來大種有成現在 色界無有色界不成
現在成就未來現在 大種答應四句有成未來 現在大種聖者無色界有成 現在大種未來
[-+] 。 異生胎藏欲界不得色界善心有成未來現在大種聖者 胎藏欲界得色善心生色
成就未來現生大種異生無色界成就未來 現在答應四句有成未來
現在聖者無色 有成現在未來 [-+] 。異生胎藏欲界
得色善心有成未來現在 聖者胎藏欲界 色界善心生色成就未來 現在異生無色界
成就現在大種現在如是成就現在現在大種如是現在大種現在 因故

[0686b01] 過去大種過去大種增上同類俱生互相 前生後生同類增上
過去大種過去 增上 增上過去
過去增上 同類異熟增上過去 過去大種增上
異熟因增上

[0686b11] 過去大種未來大種增上同類增上未來 未來大種增上
增上未來大種 過去大種增上增上 過去大種未來
增上增上未來未來增上異熟因增上
未來過去大種增上增上

[0686b22] 過去大種現在大種增上同類增上現在 現在大種增上
剎那現在唯一 剎那分位一生現在 同類增上
現在大種過去大種 增上過去大種現在 增上
增上現在現在 增上剎那 現在唯一
剎那分位一生現在同類異熟增上現在 過去大種增上增上

[0686c09] 過去未來大種 異熟因增上 大種過去增上
增上過去未來 增上同類異熟增上未來過去