Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 148

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一 四十八
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第六中有第二

[0755c16] 無漏欲界繫法智相應 無漏法智相根緣欲界繫答應 四句無漏欲界繫非法智相
苦法智相應苦法智法智相應法智苦法智無漏 根緣欲界繫非法智相
相應相應苦法智相應 無漏欲界繫非法智相 相應苦法智無漏慧根
界繫非法智相自體自體相應三緣自體自體相應無二 俱生前後剎那一切法
自性緣故法智相應法智如是無漏法智相 欲界繫滅道法智相應滅道
智相無漏欲界繫

[0756a04] 無漏欲界繫法智相應 法智相應是苦集法智相應無漏 根緣欲界繫欲界苦集
欲界繫非法智相 類智類智二相類智 二相滅法相應滅法
類智類智二相道法 相應道法道類智道類智二相 類智類智無漏慧根
欲界繫無色界非法 智相相應二相 類智類智相應無漏
欲界繫無色界非法 相應類智類智相應類智 類智二相如是滅法
慧根欲界繫 非法智相相應相應 滅法相應無漏
界繫非法智相相應 滅法無漏慧根欲界 非法智相自體
相應道法相應道法 如是類智類智無漏慧根 欲界繫非法智相
相應二相 類智類智相應無漏 欲界繫非法智相
類智類智相應道類智道類智 二相如是

[0756b04] 無漏無色界類智相應無漏類智相應根緣無色界答應四句無漏無色界
類智相應類智相應 類智相應類智類智 無漏慧根根緣無色界類智
相應相應相應 類智相應無漏無色界 類智相應相應類智
慧根無色界類智相應自體自體相應類智相應 類智如是無漏類智相應
無色界滅道類智相應 滅道類智相應無漏 色界繫

[0756b19] 無漏無色界類智相應苦集類智相應是苦集類智相應 無漏根緣無色界無色界
無漏無色界 類智相應苦法智苦法智二相 法智法智二相滅法
滅法二相類智相應 類智道法道法二相道類智 相應道類智苦法智苦法智
無漏慧根無色界 欲界繫類智相應 二相苦法智苦法智
無漏無色界 界繫類智相應忍法智相法智法智二相如是滅法
滅法無漏慧根 色界繫類智相應 相應二相滅法
滅法智相無漏無色 界繫類智相應忍法 智相道法道法二相
如是類智無漏慧根 無色界類智相應 相應相應類智
相應無漏無色界 類智相應相應 無漏慧根無色界
類智相應自體自體 相應道類智相應道類智

[0756c20] 法智法智乃至廣說何故 依法二智 造論不違法性便
二智即便 法智類智二智 他心智宿住隨念定蘊 二智盡智無生智如此
四智苦智集智 滅智道智八智 法智類智他心智世俗智苦集滅道所知十智
八智無生智譬如善巧 置於隨意種種工巧 相違如是思慧 所知然後種種
諸法相違類智 有漏無漏有為 四聖諦類智一切無漏
盡是根本二智分齊法智類智由此緣故 二智

[0757a12] 法智法智類智他心智世俗 苦智集智滅智道智法智 心智苦智集智滅智道智法智
欲界對治 心智欲界治道心所法苦智欲界非常
非我集智欲界因相 相生滅智欲界 相離道智欲界
對治相如行相自性 法智 靜慮 靜慮中間名
相應

[0757a26] 法智樂根相應喜根相應相應第三靜慮樂根相應 初二靜慮喜根相應靜慮中間第四
靜慮相應相應行相 法智空無無相相應 二行相應十行相應 行相無相相應行相法智
欲界繫色界繫無色界 欲界繫欲界 苦集法智滅道法智

[0757b07] 類智類智法智他心智世俗 苦智集智滅智道智類智 心智苦智集智滅智道智類智
無色界對治 他心智無色界無漏 治道心所法苦智無色界
非常集智無色 滅智 色界道智
無色界對治自性 類智 靜慮 靜慮中間名
靜慮無色 相應

[0757b22] 類智樂根相應喜根相應相應第三靜慮樂根相應 初二靜慮喜根相應靜慮中間第四
靜慮無色相應相應 行相類智空無無相相應 二行相應十行相應四行無相相應行相

[0757b29] 類智欲界繫色界繫無色界 無色界 無色界苦集類智
滅道類智

[0757c04] 心解脫得無乃至廣說何故解釋契經 阿難陀苾芻
時愛心解脫不時不動心解脫 作證具足無有苾芻不樂 寂靜時愛心解脫不時 動心解脫身作證具足
雖說二種解脫不分自性 顯示解脫 自性顯得顯得故作 心解脫
有所不動心解脫無學 所作已辦解脫 無學所作已辦心解脫有漏
不動心解脫無漏解脫 無漏心解脫有為不動 心解脫無為為止解脫 有為由此緣故諸法二法
解脫自性有為法唯有勝解無為法 唯有擇滅勝解心所大地法 相應擇滅勝義常住
勝解勝解 煩惱隨煩惱相應勝解 善法相應勝解二種有漏
有漏不淨觀無量勝處遍處 相應無漏學無學學者七聖 無漏勝解無學阿羅漢無漏
無學勝解二種心解脫不時 解脫心解脫阿羅漢無漏 勝解不時心解脫不動阿羅漢
無漏勝解心解脫慧解脫 心解脫無明慧解脫 解離心解脫無明慧解脫
異門云何云何 心得解脫無貪善根對治云何 無明解脫無癡善根對治 由此解脫即是善根
應作云何心得 無貪善根相應心勝解印可即此名為 心解脫云何無明解脫
善根相應心勝解印可即此名為不動心 解脫 勝解無貪心解脫 心解脫心解脫勝解

[0758a19] 心解脫得無學無學 學無學無間 俱生無學解脫道俱生
俱生無學 俱生金剛喻定俱生 無學盡智俱生
已知根無學知根 修道俱生無學無學道 俱生無學不動心解脫
得無學無學 不動學無學時解脫阿羅漢 不動無學學無學
無學無間解脫道無學 一切無學 無學學無學廣說
何故不如不動心解脫 應作如是說一切 學無學時解脫阿羅漢不動 切結無學
解脫有為無為二種 解脫有為一切盡是無為有為解脫 所得所得差別無為
解脫

[0758b13] 無間道預流果此道法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智
樂根喜根相應空無 無相相應欲界繫色界繫 色界繫無間道預流果 相應相應
相應道類智 相應 唯有捨受相應類智緣故

[0758b24] 無間道一來果此道法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智
樂根喜根相應空無 無相相應欲界繫色界繫 色界繫離欲正性 預流果預流果世俗
一來果此道世俗智相應 相應欲界繫世俗智相應 三行相隨相應
無漏欲界繫欲界五蘊 緣故預流果無漏道 一來果此道法智相應苦智
集智滅智道智相應 無相相應欲界繫 法智相應四法隨一相應
苦智相應苦法智相應乃至道智 道法智相相應二行 相應相應十行相應無相
相應四行相應欲界繫 法智滅道法智

[0758c17] 無間道不還果此道法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智
樂根喜根相應空無 無相相應欲界繫色界繫 色界繫離欲正性 此道相應
樂根相應喜根相應 相應相應 靜慮
中間靜慮 相應第三靜慮喜根相應 初二靜慮相應靜慮
中間第四靜慮一來果 世俗不還果世俗一來 一來果無漏道不還果 無漏道一來果無間道
阿羅漢果此道法智相應類智 心智世俗智苦智集智滅智道智相應 樂根喜根相應空無無相
欲界繫色界繫無色界 此道法智相應類智 集智滅智道智相應
樂根喜根 相應無相相應 色界繫法智相應滅道
隨一相應類智相應類智隨一 相應苦智集智相應苦集類智相應滅智道智相應滅道類智相應
靜慮 靜慮中間 靜慮無色樂根相應第三
靜慮喜根相應初二靜慮 相應靜慮中間第四靜慮 無色相應二行相應