Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 22

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第一第二十四

[0110a08] 隨眠隨眠隨眠 乃至廣說何故 顯正一心
一心相續隨眠 不異聖道現前煩惱相違 違心對治煩惱對治浣衣 相違不違
聖道現在煩惱 隨眠聖道現前煩惱 隨眠隨眠隨眠 磨鍊
磨鍊無垢衣有無 如是為止 隨眠隨眠各異
隨眠 應法譬喻 隨眠無漏法 緣故相應法
一切相應畢竟相離猶如自性為止隨眠相應 有漏相應法乃至
隨眠補特伽羅 犢子部補特伽羅 隨眠非心補特伽羅 為止唯心
隨眠數取趣畢竟無故為止 顛倒故作

[0110b07] 隨眠隨眠隨眠 云何隨眠相應云何
隨眠相應 五部乃至 隨眠五部隨眠 乃至隨眠二事隨眠
隨眠 同伴 隨眠二事隨眠 隨眠事故隨眠
隨眠無二事故非有隨眠隨眠二事 隨眠隨眠事故 隨眠隨眠無二
非有隨眠 二事隨眠苦集 隨眠事故隨眠 隨眠無二事故非有隨眠見道
見道隨眠二事隨眠 苦集隨眠事故 隨眠無二事故非有 隨眠隨眠二事
隨眠苦集隨眠 隨眠隨眠無二 事故非有隨眠復次 一遍隨眠相應心遍行隨眠
一有隨眠相應心無漏隨眠 見道二種
染污心染污心遍行隨眠 相應心遍行隨眠二事 隨眠遍行隨眠 遍行隨眠事故隨眠
隨眠無二事故非有隨眠 遍行隨眠相應心 遍行隨眠二事隨眠苦集遍行隨眠事故
隨眠隨眠無二事故 非有隨眠遍行隨眠相應心遍行隨眠二事 遍行隨眠
遍行隨眠事故隨眠 隨眠無二事故非有隨眠 遍行隨眠相應心 隨眠二事隨眠苦集
遍行隨眠事故隨眠 隨眠無二事故非有隨眠 有漏隨眠相應心 隨眠二事隨眠
遍行隨眠事故隨眠隨眠無二事故非有隨眠 無漏隨眠相應心 無漏隨眠二事隨眠
有漏隨眠苦集遍行 事故隨眠 隨眠無二事故非有隨眠見道有漏 隨眠相應心見道有漏隨眠
二事隨眠苦集遍行 事故隨眠 隨眠無二事故非有隨眠見道 隨眠相應心見道無漏隨眠
二事隨眠見道有漏 隨眠苦集遍行隨眠事故 隨眠隨眠無二 事故非有隨眠染污心
隨眠二事隨眠苦集 遍行隨眠事故隨眠 隨眠無二事故非有隨眠 染污心隨眠苦集
遍行隨眠事故隨眠 隨眠無二事故非有隨眠復次 欲界五見 不共無明相應心
二見不共無明相應心 見道見疑 不共無明相應心
不共無明相應心染污心 無記有身見相應心有身見 相應無明二事隨眠 隨眠遍行隨眠
隨眠隨眠無二 事故非有隨眠如是乃至 相應心不共無明相應 不共無明二事
隨眠隨眠 隨眠事故隨眠隨眠無二事故非有隨眠 邪見相應心
邪見相應無明二事 隨眠有漏隨眠 遍行隨眠事故隨眠隨眠無二事故非有隨眠
相應心 斷見相應心斷見相應 無明二事隨眠 有漏隨眠苦集遍行隨眠
事故隨眠隨眠 無二事故非有隨眠 相應心不共無明 不共無明二事
隨眠有漏隨眠 遍行隨眠事故隨眠隨眠無二事故非有隨眠 見道
相應無明二事 隨眠隨眠苦集 遍行隨眠事故隨眠 隨眠無二事故非有隨眠
相應心不共 無明相應心不共無明二事 隨眠隨眠 遍行隨眠事故隨眠
隨眠無二事故非有隨眠 染污心隨眠 遍行隨眠事故隨眠隨眠無二事故非有隨眠
說欲無色界 此處毘婆沙如是三界五部隨眠 三界五部隨眠互相 隨順增長隨眠事故
相隨增長隨眠 事故相應 建立隨眠相應 事故
相應隨眠建立隨眠 相應隨眠 同伴何故相應隨眠 建立隨眠
建立隨眠 前來隨眠二事 隨眠同伴相應隨眠 二事隨眠
同伴 隨眠隨眠位於 唯有隨眠 二事無故不復
隨眠相應隨眠相應心 同伴 同伴隨眠隨眠
有所 何故建立隨眠 相應隨眠相應心相親 相離名相
隨眠親近不等 未嘗和合 中有 依親強立有所尊者世友
如是說相應隨眠染污心隨眠 如是復次相應隨眠離心 不如是故復次相應隨眠覆蔽 隨眠不如是故復次相應隨眠隨心
隨眠不如是故復次相應隨眠 亂心隨眠不如是故復次相應 相應心同一同一同一行相 同一同一等流同一異熟俱生
親近隨眠不如是故大德 相應隨眠相應心剛強 [-+] 智者 出離隨眠
尊者妙音如是說相應隨眠 發起染污障礙聖果 隨眠事故尊者 相應隨眠相應心所緣境
不了隨眠事故 種種因緣相隨眠 隨眠隨眠 隨眠隨眠
隨眠隨眠 云何 云何 集智斷見
隨眠餘者隨眠 隨眠隨眠 隨眠隨眠
隨眠隨眠 隨眠隨眠應作具縛染污心應作 具縛染污心染污心皆可
應作 隨眠由於隨眠 餘者隨眠 隨眠
隨眠苦智乃至廣說隨眠爾時遍行隨眠隨眠 相應隨眠
隨眠如是 隨眠 隨眠隨眠 故此隨眠隨眠
問言隨眠 隨眠答言 非但 遍行隨眠隨眠
相應隨眠 如是 隨眠爾時 隨眠爾時
隨眠爾時 隨眠自在不得
自在所能隨眠 本來成就不成 隨眠聖道究竟斷滅 隨眠聖道
不同四部同時 一品乃至 染心 隨眠何故
廣說復次 復次餘者中說 故此復次畢竟
不復退退

[0112c27] 隨眠云何云何相應 西方如是說繫縛同伴相應
論師所緣境各別行相 增益相應法 隨順增益相應有餘 師說隨眠相應
若爾品類足論云何 云何欲貪隨眠可愛可樂 可意相應無能云何
可愛欲貪隨眠可愛 故作相應尊者 世友如是說四事隨眠 惡意大眾中一人造
多人惡意如是相應品 隨眠即令心所法惡意 如火水器 無不如是一心煩惱
即令切心心所法熱惱 塵垢著衣穢惡如是 隨眠染污 中有犯罪如是
隨眠皆可相應四事 所緣境 增長煩惱過去 未來隨眠隨眠
染污心現在隨眠便