Back to collection

Notes on the Viṁśatikāvṛtti 成唯識論述記

Scroll 9

Click on any word to see more details.

成唯識論述記卷第九()
沙門

[0539c17]唯有三性

[0539c17]分為初二唯有便後五唯有便

[0539c20]中有初三三自性不成三無性不成 初中
內識外法非唯

[0539c25]三性

[0539c25]便非唯

[0539c28]所以者何

[0539c28]外人三不之所以何等

[0540a01]不見

[0540a01]中有初二三性初三第四內證圓成先後
初二初一圓成可解

[0540a06]之中分為解釋中文中意以下
中文三性辨證先後 三性分為分為第一遍計所執性
依他起性相對合為圓成實性初中

[0540a15]周遍計度

[0540a15]即是難陀二字第六周遍
計度第七識此類依正由此應作四句分別無漏有漏
不計第七有漏有漏染污法執第六有漏五識及第八識

[0540a25]

[0540a26]品類眾多虛妄分別

[0540a26]以此品類眾多二三虛妄分別即是一切他性

[0540b01]第二

[0540b02]即由

[0540b02]妄分別種種

[0540b05]

[0540b06]妄執自性差別

[0540b06]即是虛妄一切義理二種體性差別
有法即是心體法體第二
法體 自性非有何故種種 種種種種無法
無二種種妄分別心計無物有種

[0540b19]妄執自性

[0540b19]第三第二妄執外法自性差別體性非有龜毛無故自性

[0540b23]如是自性不可得

[0540b23]次第四句如是第三自性無所有他性
二法子細不可得第七引理

[0540b28]第二

[0540c01]

[0540c01]

[0540c02]第二

[0540c02]圓成大乘
相近凡夫可知成實

[0540c07]後半不可得

[0540c07]後半遍計所執性非有第七非有攝論第四
即此即此第二自性即此下半

[0540c12]自下廣解廣解第三

[0540c15]自性云何

[0540c15]

[0540c17]八識

[0540c17]安惠三性有漏無非八識唯有法執唯有六通二種

[0540c20]虛妄分別自性

[0540c20]有漏有如無漏虛妄分別執心妄分別無漏心應名虛妄分別以此有漏
楞伽八識妄分別

[0540c25]取現

[0540c25]聖教中說取名有漏非有執心一切經攝大乘論
第四

[0541a01]阿賴耶緣故

[0541a01]自性妄執習氣執心種子瑜伽第五十一顯揚阿賴耶識自性
妄執緣故有漏有漏第八何故論說第八瑜伽第七十六解深密經第八
分別習氣五十一通有一切善心有法安惠

[0541a10]第二護法

[0541a11]第六

[0541a11]下文八識非一切心我法方能

[0541a14]所以者何

[0541a15]意識

[0541a15]八識如何攝論第四

[0541a18]第七識意識第七不能七識八識能不

[0541a21]意識意識

[0541a21]第七第六而言意識即是小乘業道但是
三法二法總合業道第七第六意識總合意識 安惠
何故不許第六計度七識不能攝論不計攝論第四
六識周遍計度不然業道第七第六意識總合
意識故知八識

[0541b06]計度分別

[0541b06]計度無分別攝論第四意識有分乃至是故
無邊行一切分別計度八識第七不能三分中計
分別中有相分乃至八識第七識計度可是八不無性意識有分
顯示隨念分別雜糅顯示計度自性正解 計度分別自性
相分攝論計度分別二識一切八識
意識有分第六七識世親攝論由此品類計度何者無性本論顯示何妨

[0541b25]

[0541b26]我法

[0541b26]八識計度何故遍行

[0541b29]二執無明

[0541b29]二執無明善心中有無明善根性相
善心無明便

[0541c05]無明

[0541c05]瑜伽二障如何善心有無

[0541c08]一切有漏不善名為善行

[0541c10]相應

[0541c10]相違相應無慚不得

[0541c13]有漏皆是不善相應輕微

[0541c15]不見執導

[0541c15]無漏心二空隨一有漏有法加行既有法執如何現前由於引火先導

[0541c19]無不

[0541c19]加行隨順聖教我法空觀名曰既有法執名為如何有心加行非有法執

[0541c23]無有

[0541c23]有漏有法法執勢力異熟生有漏
第八異熟不見無能第八識便比量相違

[0541c29]何故楞伽三界八識妄分別顯揚十六

[0542a02]有漏等至虛妄分別

[0542a02]下文二空而是假相不如無漏證實一切
八識妄分別妄分別皆是執心有漏如何第一虛妄心所二相

[0542a08]

[0542a08]第二一會有漏非一
取現二便一切計度分別
二識皆是無漏心一切菩薩二乘得無相應佛地第七
二乘無漏二十菩薩有法佛地不同二乘無漏

[0542a20]如來應有

[0542a20]應有諸菩薩二相如來得無二相聖教無相佛地經

[0542a24]佛智

[0542a24]第八大圓現法樂聲聞八部莊嚴道場變化聲聞第七識平等乃至
四智二相論說現身譬喻現相無漏相分

[0542b02]無緣

[0542b02]如來見分無緣心所如來菩薩無漏
四智見分虛空等既成向上凡夫二乘有漏無漏心無法
染污心二相無漏智如來無漏智非有本業瓔珞經一心王國故知

[0542b12]有漏藏識

[0542b14]雖說藏識

[0542b14]第三有別第二據有有漏皆是第八種子
第八

[0542b19]護法論總結

[0542b20]

[0542b20]由此說理有漏第六第七二心意識徵逐佛地
二障二障

[0542b25]二字自下

[0542b26]

[0542b26]二者第六二識以是不須二等 大乘第四
自性差別世親自性無常差別 七十三差別差別加行施設 顯揚十六
文字文字分別二分緣事八分七十四隨眠 二法
自性隨念計度分別對法第二 四者攝論自性差別名言不善名言七十
自相差別 五者攝論
顯揚十六七十三一種七十三自性自相自性
自性自性染相染淨自性三合會
別離顯揚十六無常三不無我諸相自性
顯揚十六自性實有差別實有無色覺悟善言隨眠不善
五加文字文字 分別無相任運尋求
染污染污瑜伽第一對法第二 八分三事顯揚十六八分自性分別分別自性
差別分別分別分別我所分別分別分別相違分別三事戲論
我慢廣解八分三事瑜伽第三十顯揚十六 九品九地九結
攝論第四對法第十四名分根本分別第八識相分相分四緣變異分別變異
變異分別變異所有變異分別不正不如分別外道如理分別正法執著分別我見
分別計分對法第十二十八空七十七
十一十一十一生分別名十一分別攝論 十二楞伽第四一言分別言語
可知分別三相分別分別實體分別因分見分建立分別生分不生分別十一和合分別十二
分別十二處生分 十三 十四十四不可記事分別 十五 十六十六三空