Jing Tu Shi Yi Lun 淨土十疑論

Spoken by Zhi Yi

Colophon

第 47 冊 No. 1961 淨土十疑論 隋 智顗說 共 1 卷 Volume 47, No. 1961 Jing Tu Shi Yi Lun Spoken by Zhi Yi in the Sui in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zhi Yi, 《淨土十疑論》 'Jing Tu Shi Yi Lun,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 47, No. 1961, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T47n1961.

Collection vocabulary analysis