Back to collection

San Guo Yi Shi 《三國遺事》

Scroll 3

Click on any word to see more details.

三國遺事卷第三
第三

順道 (有法深義相繼。 [-+] 不敢編次詳見)

[0986a07] 高麗本即位壬申 孝武帝即位前秦 遣使順道佛像 (關中長安)
甲戌來自明年乙亥二月 順道高麗 佛法二道來自
前秦興國 北遼云安 興國寺

 白沙
一聲 何處

難陀

[0986a20] 百濟本記第十五 (十四) [-+] 即位甲申 (東晉孝武帝大元) 。摩羅難陀宮中
明年乙酉佛寺度僧 百濟佛法即位大元 二月崇信佛法摩羅難陀
(詳見) 。

從來 大都
歌舞 傍人眼看

()

[0986a29] 新羅本記第四第十九沙門 胡子高麗 (祿) 。 安置遣使衣著
(史詩遣使) 。君臣不知與其 國中胡子
香氣所以神聖神聖 未有過於三寶發願 ( 遣使)
王女使胡子焚香 王女不知 二十一和尚
侍者儀表胡子 侍者留住讀經 信奉
(傳記殊異高僧傳西) 。 道本高麗正始曹魏人我 ()
奉使 師生出家十六和尚就業十九
歸寧不知佛法爾後 三千聖王大興佛教京都 伽藍橋東 (
西自我丁未乙卯大開 ) 。 ()
龍宮 ( 癸酉) 。龍宮 (甲午) 。 (靈妙善德王乙未)
(天王寺文武) 。 婿 () 伽藍法水 大教
王城西 于時即位癸未詣闕 教法以前 ()
祿 (祿法師祿天地震驚不知猶言沙彌)
公主巫醫使四方求醫 佛寺大興
興工講演天花落地 祿投師
未幾 祿自絕 不復因此大教二十三大王
蕭梁天監十三甲午釋氏 癸未二百五十二 三千本記
不同如此三國 佛教大元 二道法師甲戌高麗
則是 高麗百餘大聖行止出沒 未必新羅如此
甲戌 餘年于時未有文物禮教國號 不合高麗
至于設使其間 不識
世相王女 所謂
達摩碧眼胡調釋道安道人 避諱 國人
儀表以此 其一先後
三千未必 一百餘年一千元魏曇始 ()
關中出家 大元年末經律十部遼東宣化 三乘歸戒高麗義熙
關中 天上和尚 勃勃破獲關中無數
遇害不能勃勃沙門 於是頭陀行拓拔燾 長安
釋教位居 佛教無益 方知
大生 人相
由於於是誅滅家門 國中 [*] 佛法不知 曇始大元海東義熙關中
餘年 難陀年事相同人中

 春色
可怜才思 

(一百餘年)

[0987b03] 新羅本記大王即位十四小臣 法滅蕭梁普通丁未西 金陵法師
大教興衰遠近一時 可信元和 沙門一念 禮佛結社
大王垂拱殿扶桑 佛法寡人蒼生 修福滅罪於是朝臣 ()
大義不從 寡人大業 造化黎庶留心
(方音便今譯
) 。其父文王 (新羅官爵十七第四追封
文王其實史臣未詳舍人二十六曾祖大王) 曾孫
爪牙聖朝忠臣 十二舍人 (大舍下士) 瞻仰龍顏知情 古人
所為舍人 大節 萬民不敢
利人無罪功德不如舍人 不過身命小臣大教
長安鸞鳳 鴻鵠如是 大士大王威儀
西南北群臣等於 精舍留難 (興工群臣 )
於是群臣戰兢作誓 西舍人舍人失色 忿怒舍人作誓獄吏
(舍人大聖法王佛教不顧 結緣於是金剛山)
震動雨花飄落聖人 憂傷甘泉
壯烈
信力本心聖者 北山西 (金剛山) 內人
勝地蘭若名曰於是家家 作禮人人行道 即位甲子大興 (國史實法十四
未始二十一乙卯始興至真王五甲子甲子)
大清使舍利 使內經 法幢龍象
福田大小乘 菩薩出現 (陳那浮石以至) 西域
降臨四海 [*] 神迹 所致 (道法)
金相大統鹿風大 豐碑元和 丁酉八月第四十一大王 禪師
(于時瑜伽禪師) 禮佛 每當社會
初五舍人捐軀 嗚呼 魚水雲龍
廢立 (至今王孫太宗宰輔良圖佛法捨身為此逆臣
至今不絕) 弘化 號令畢備大王金氏出家法雲
法空 (王妃出家法雲法雲以為法雲頗多) 乙卯
遺風 妙法國史三十一塑像未幾
王妃比丘尼姪子 夫人出家 當作
夫人 立像出家經世大通元年丁未 大通
(新羅丁未大通元年丁未)

聖智從來萬世 區區輿秋毫
法輪金輪 日方

[0988b02]

輕生 天花更多
身亡 鐘聲帝京

[0988b05]

法王

[0988b07] 百濟第二十主法孝順開皇 十年己未即位下詔殺生民家 之類漁獵一切禁止明年
庚申度僧三十 (扶餘) 升遐武王繼統 彌勒臨水
秀麗四時沿形勝壯麗 (武王小名薯蕷即位
武王王妃)

[-+] [-+]  四海
聖君 上方兜率

寶藏 

[0988b19] 高麗本武德貞觀國人 唐高祖道士天尊 道德經國人第二十
即位武德甲申明年遣使 求學佛老 (高祖) 寶藏即位 (貞觀 十六壬寅)
三教 特使求道 和尚盤龍
神力方丈 (全州) 。大山永徽元年庚戌六月 (乾封丁卯三月) 。未幾
(總章元年戊辰庚戌十九) 。 景福方丈 (國史) 。 唐書
隋煬帝遼東不利 寵臣高麗
隋煬帝大業壬申三十渡海十年甲戌十月高麗 (第三十 二十五)
使煬帝 左右天下 不利萬代
高麗大臣帝王 後生高麗十五聰明神武 (國史建武建成未詳)
自稱 (唐書
詞序大英文人未詳) 國有三教國中唯有
無道國危太宗 道士 (國史武德乙酉遣使佛老
甲戌托生年月) 佛寺道士儒士之上道士
鎮國有名山川平壤新月 道士滿月 千年寶藏 靈石
(朝天朝上) 長城東北西南十六 寶藏唐太宗
不利高宗總章元年戊辰 大將軍新羅攻破 寶藏庶子四千 (國史)
大安辛未 景福方丈涅槃方等可惜
東明古國高麗藏道教 信佛有神 高麗