Back to collection

The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義

Scroll 68

Click on any word to see more details.

一切經音義卷第六十八
翻經沙門慧琳

阿毘達磨大毘婆沙論第一

三藏法師玄奘

[0751a16] 第一八十

第一

[0751a18] 籌量 (禮記顧野王所以史記說文 ) 。

[0751a20] (玉石修飾顧野王說文廣雅
顧野王珠玉使發光說文聲論通用) 。

[0751a22] (梵語國王) 。

[0751a23] [-+(-+)] ( [-+(-+)]
說文廣雅集訓說文 [(├/(-(/)+、))*]
[(├/(-(/)+、))*] ) 。

第二

[0751b01] (反正尚書賈逵說文聲類
尚書說文嗜欲) 。

[0751b03] [*] (反案 [*] 西國綿如此柳絮之類南方交阯) 。

[0751b04] 警覺 (上京尚書警戒不安文字) 。

第三

[0751b06] (反案剛強調伏字書本字假借經論 [-+] 心下
詩曰不善廣雅毛詩暴戾文字會意字) 。

[0751b08] 忌憚 (左傳毛詩說文二字) 。

[0751b09] 囹圄 (禮記囹圄所以說文 ) 。

[0751b11] (王逸楚辭廣雅字書文字同上 ) 。

[0751b13] (說文形聲字) 。

第四 (訓釋)

第五

[0751b16] (字書集訓如草文字 [*] 方言
說文 [(/)*] ) 。

[0751b18] [-+] (莊子 [-+] 顧野王跳躍說文正從何休
顧野王) 。

[0751b20] (梵語西國) 。

[0751b21] (梵語) 。

[0751b22] 貿 (顧野王貿交易貿說文同上) 。

第六 (訓釋)

第七

[0751c01] (公羊傳 [-+] [鹿*(-+ㄙ)] 說文鹿
[-+] ) 。

[0751c03] (梵語黃門 [-+] ) 。

第八

[0751c05] (文字) 。

[0751c06] (考工記說文) 。

[0751c07] () 。

[0751c08] [*] (蒼頡 [*] 下頷說文 [*] [(-)**]
頷下椿) 。

[0751c09] (說文亦作) 。

[0751c10] (尚書纖細廣雅說文) 。

[0751c11] (廣雅顧野王狹小說文亦作) 。

[0751c12] 荏苒 ( [-+(-+)] 荏苒展轉古今正字) 。

第九

[0751c14] 瞳子 (目珠尚書瞳子說文) 。

第十

[0751c16] (淮南子說文) 。

阿毘達磨大毘婆沙論第二

第十一

[0751c18] [*] ()

第十二

[0751c20] (俗字正體心作) 。

[0751c21] [-+] ( [-+] 火光字書微行說文聲論俗字) 。

[0751c22] 餉佉 (梵語西國) 。

[0751c23] (說文互相) 。

[0751c24] (顧野王說文去聲說文會意字) 。

第十三

[0752a02] (廣雅大指中指石作論文 字義) 。

[0752a04] 鄙陋 (左傳史記去國遼遠所為鄙俗說文 [-] 說文
[-(/)+(-)] [└@] ) 。

[0752a06] 嗤笑 (上齒字書文字聲論 [*] 古字) 。

[0752a07] (香菜) 。

[0752a08] [*] (廣雅 [(-+)-+] 文字 [(-+)-+] 聲論
[-+] 俗字) 。

[0752a09] (上京逆反方言說文兵器廣雅長矛 文字) 。

[0752a11] ( [/(└@)] 說文 [*]
[*] ) 。

[0752a12] (毛詩左傳毛詩高大 說文) 。

[0752a14] 目揵連 (梵語羅漢) 。

第十四

[0752a16] (燈心) 。

[0752a17] [(-+)-+] (說文 [-+]
真聲亦作論文 語云顧野王驚駭急疾說文亦作 [-+] )


[0752a19] [-+] (栽植 [(-)-+(/)] [-]
集訓初生 [-+] ) 。

[0752a21] (字書文字 [*] ) 。

[0752a22] 劬勞 (毛詩劬勞禮記說文) 。

第十五

[0752a24] (楚辭方言之間便說文 [-+(ㄙ/)] 聲論
) 。

[0752b02] (尚書鍛鍊蒼頡說文) 。

[0752b03] ( [/] [-+] 西京說文) 。

[0752b04] (欺詐廣雅說文) 。

[0752b05] [-+] (顧野王縱恣蒼頡說文左傳
廣雅說文聲論心作) 。

[0752b07] (顧野王競爭勝負說文象形字刀魚相似 ) 。

第十六

[0752b10] (說文聲論) 。

[0752b11] [-+] (上聲左傳賈逵文字聲論) 。

[0752b12] (梵語羅漢) 。

第十七

[0752b14] (說文同上) 。

第十八 第十九 (字音)

第二十

[0752b17] (左傳說文) 。

阿毘達磨大毘婆沙論第三

第二十

[0752b20] (異名兵器文字文字說文
所以象形字 [-+] ) 。

[0752b22] 彎弓 (蒼頡說文變聲) 。

[0752b23] 稼穡 (上家周禮馬融論語五穀毛詩
說文二字俗字) 。

第二十

[0752c02] (周禮冀州牛羊禮記說文孔子牛羊 [-] )


第二十 (訓釋)

第二十

[0752c06] 尺蠖 (說文屈伸) 。

第二十

[0752c08] (西國) 。

[0752c09] (梵語) 。

第二十

[0752c11] [-+] (之外古今正字 [-+]
[-+] ) 。

[0752c12] (禮記說文空也顧野王間隙廣雅說文
[-(/)+(-)] [//] ) 。

[0752c14] [*(-+)] (蒼頡 [*(-+)] 文字 [-+]
[-+] [-+] 毛詩) 。

[0752c15] ( [/巿] 說文文字 [-+] 人居會意字俗字)


第二十

[0752c17] (蒼頡毛詩云雨古今正字 二字) 。

第二十 ()

第二十

[0752c21] (廣雅說文 [-(/)+(-)] 聲論字書) 。

[0752c22] 嚴酷 (方言以北之間嚴酷 [-+] 顧野王 [///]
說文 [-+] ) 。

第三十

[0753a01] 歡喜 (禮記歡喜說文歡喜) 。

[0753a02] 僧伽胝 (梵語三衣) 。

[0753a03] (說文以為聲論) 。

[0753a04] ( [-+] 顧野王迴轉廣雅說文 [-+] 滿) 。

阿毘達磨大毘婆沙論第四

第三十

[0753a07] 矬陋 (廣雅文字醜惡第十三) 。

第三十 (字音)

第三十

[0753a10] [-+] ( [-+] 說文 [-+] 略作說文)


[0753a11] [-+(-+)] ( [/鹿] 毛詩 [-+(-+)]
說文明察尚書說文 曼聲) 。

第三十

[0753a14] (白茅江東說文 ) 。

[0753a16] (焦乾廣雅焦黑禮記說文 [/]
) 。

[0753a18] [(-)**(-)] (周禮左氏傳說文聲氣出頭 [-]
頁首 [-] ) 。

第三十 (字音)

第三十

[0753a22] ( [-+] 顧野王說文顧野王說文二字) 。

[0753a23] (說文亦作 [/] 廣雅溢出說文滿二字聲論俗字 ) 。

第三十

[0753b02] (蒼頡說文上聲文字 牛角) 。

[0753b04] (毛詩說文蒼頡說文 ) 。

[0753b06] (第十九) 。

[0753b07] [-+] ( [-+] 左傳毛詩說文不明
[-+] [-+] ) 。

[0753b09] (聲類文字 [-+] ) 。

[0753b10] 俳優 (左傳俳優調戲顧野王俳優所為怡悅說文 二字) 。

[0753b12] 蠐螬 (說文蠐螬二字) 。

第三十

[0753b14] (文字) 。

[0753b15] (廣雅說文周公聲論) 。

[0753b16] (王肅家語說文) 。

第三十 (字音)

第四

[0753b19] [*(-、)] ( [*] 說文聲論) 。

[0753b20] (說文 [-+] [*] [*] 俗字) 。

[0753b21] (說文白虎通說文金藏 用字) 。

[0753b23] (白虎通所以說文白虎通 [/(*ㄗ)]
[-+] 說文二字) 。

[0753c01] [(-├)/] (白虎通 [(-├)/(-+(/))] 說文
[-├] 象形字