Da Qin Jingjiao Liuxing Zhongguo Bei Song 大秦景教流行中國碑頌

Narrated by Jing Jing

Colophon

第 54 冊 No. 2144 大秦景教流行中國碑頌 唐 景淨述 共 1 卷 Volume 54, No. 2144 Da Qin Jingjiao Liuxing Zhongguo Bei Song Narrated by Jing Jing in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Jing Jing, 《大秦景教流行中國碑頌》 'Da Qin Jingjiao Liuxing Zhongguo Bei Song,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 54, No. 2144, Accessed 2016-11-02, http://tripitaka.cbeta.org/T54n2144.

Collection vocabulary analysis