Back to collection

Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 貞元新定釋教目錄

Scroll 23

Click on any word to see more details.

貞元新定釋教目錄卷第二十 (別錄)
西京西明寺沙門圓照

中聲三藏第四

[0943c17] 聲聞藏小乘說教 生滅隨緣九部四含 毘曇戒律塵勞
聲聞彼岸菩提化城初心 半字聲聞 百川三車妙覺
泥洹異名 丁卯開元 庚辰小乘三藏行者三百三十 一千八百一百七十聲聞


* [0943c29] 聲聞契經藏 二百四十六百十八

[0944a01] 聲聞調伏 六十一四百九十三四十

[0944a03] 聲聞對法藏 三十六六百九十八七十

小乘經

[0944a05] 一百五十三三百九十 三十一

[0944a07] 四阿笈摩小乘契經

* 長阿含經二十二

[0944a09]

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍竺佛念

[0944a10] 重合

[0944a12] 四分三十 (僧肇四分 以為一部) 。

* 中阿含經六十 (五十八) 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

[0944a15] 第二

()

[0944a17] 十八二百二十 (僧肇四分) 。

* 增壹阿含經五十一 (五十四十三十二) 東晉 罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

[0944a20] 第二 ()

[0944a21] 五十四百七十二 (僧肇阿含四分) 。

* 雜阿含經五十 () 天竺三藏跋陀 重合

[0944a25] 無品等差 (僧肇 四分) 。

* 別譯雜阿含經二十 (譯經中子譯人姓名 秦代)

[0944b01] 經文先後子細 不出 (般泥洹四含 ) 。

* 佛般泥洹經 (泥洹經) 西晉河內沙門白法
* 大般涅槃經 () 東晉平陽沙門 法顯 ()
* 般泥洹經 () 東晉

[0944b10] 三經長阿含經第二第四 遊行經 (般泥洹經宋代求那跋陀羅譯者
文句古譯功德相類之中經本 般泥洹經文句全同) 。

* 人本欲生經 後漢安息三藏安世高

[0944b15] 長阿含經第十第二大方便 (人本欲生經上代大乘經) 。

* 尸迦羅越 (尸迦羅越六方禮經) 後漢安息 三藏安世高

[0944b19] 長阿含經第十一第二善生經 (本經中阿含三十三) 。

* 梵志 (一本佛門摩納) 月氏 支謙

[0944b23] 長阿含經第十三第三

* 梵網六十二見經 (梵網經) 月支優婆塞 支謙

[0944b27] 長阿含經第十四第三

* 寂志果經 東晉西域沙門竺曇無蘭

[0944c02] 長阿含經第十七第三沙門

[0944c04] 十二

* 起世經 () 天竺三藏闍那崛多 第五
* 起世因本經 (本題起世因本經) 天竺 達摩笈多

[0944c08] 內典錄

第六 編入

[0944c10] (內典錄靖邁笈多三藏大業年中東都上林翻經起世經
大意同文稍異至於品目婆伽婆婆提婆伽婆羅婆
崛多笈多一本崛多笈多二師以前崛多笈多
經文既有二部緣生婆伽婆羅婆故知笈多本相 ) 。

* (大樓炭經) 西晉沙門法立 法炬

[0944c16] 第二

[0944c17] 三經長阿含經第十八二十 第四

* 長阿含十報法經 (僧道) 後漢安息 三藏安世高

[0944c21] 長阿含經第九第二十上經 () 。

* 中本起經 (太子中長阿含) 後漢西域沙門 曇果康孟詳

[0944c24] (中本起經 長阿含大本梵文未盡過去現在因果修行本起
本起等同譯者中本起經後漢經本中有翻梵語未詳何以) 。

[0944c27] 般泥洹十三經長阿含

* 七知經 (智經) 月支優婆塞支謙

[0945a02] 中阿含經第一初善法經

* 鹹水喻經 (鹹水譬喻)

[0945a04] 僧祐云安譯經

[0945a05] 西晉

[0945a06] 中阿含經第一水喻經

* 一切流攝守因經 後漢安息三藏

[0945a09] 中阿含經第二漏盡經

* 四諦經 後漢安息三藏安世高

[0945a12] 中阿含經第七分別聖諦經

* 恒水經 (恒河) 西晉沙門法炬

[0945a15] 中阿含經第九瞻波經

* 本相 () 後漢安息三藏
* 緣本致經

[0945a19][0945a19] 東晉

[0945a20] 中阿含經第十 本際

* 頂生王故事經 () 西晉沙門
* 文陀竭王經 北涼天竺三藏曇無讖 (拾遺編入)

[0945a26] 中阿含經第十一 四洲經

* 閻羅王五天使者經 (泥黎) 沙門
* 泥黎 東晉西域沙門竺曇無蘭 拾遺編入

[0945b03] 中阿含經第十二天使經本經

* 古來世時經

[0945b05][0945b05] 東晉

[0945b06] 中阿含經第十三本經 本經

* 阿那律八念經 (意經八念經) 後漢西域 三藏支曜

[0945b10] 中阿含經第十八八念經

* 離睡經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0945b13] 中阿含經第二十長老

* 是法非法經 後漢安息三藏安世高

[0945b16] 中阿含經第二十真人

* 求欲經 西晉沙門法炬

[0945b19] 中阿含經第二十

* 受歲經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0945b22] 中阿含經第二十比丘

* 梵志計水淨經

[0945b24][0945b24] 東晉

(拾遺編入)

[0945b25] 中阿含經第二十梵志

* 苦陰經 在後 (拾遺編入)

[0945b28] 中阿含經第二十苦陰經

* (五陰) 月支優婆塞支謙
* 苦陰因事經 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0945c03] 中阿含經第二十 苦陰經

* 樂想經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0945c06] 中阿含經第二十

* 漏分布經 後漢安息三藏安世高

[0945c09] 中阿含經第二十梵行

* 阿耨風經 (依次) 東晉西域沙門竺曇無蘭 (拾遺編入)

[0945c13] 中阿含經第二十阿奴

* 諸法本經 月支優婆塞支謙

[0945c16] 中阿含經第二十諸法

* 瞿曇彌記果經 沙門慧簡

[0945c19] 中阿含經第二十瞿曇彌

* 瞻婆比丘經 (瞻波) 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0945c22] 中阿含經第二十瞻波經

* 伏婬經 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0945c25] 中阿含經第三十欲經

* 魔嬈亂經 (弊魔試目連經魔王目連) (在後)
* 弊魔試目連經 (魔嬈亂經) 月支優婆塞 (拾遺編入)

[0946a01] 中阿含經第三十降魔

[0946a03] 三十三十

* 賴吒和羅經 (羅漢賴吒和羅經) 月支優婆塞

[0946a05] 中阿含經第三十 羅經

* 善生子經 西晉沙門支法度 (拾遺編入)

[0946a08] 中阿含經第三十善生經

* 數經 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0946a11] 中阿含經第三十算數

* 梵志頞波羅延問種尊經 東晉西域 竺曇無蘭 拾遺編入

[0946a15] 中阿含經第三十羅經

* 三歸五戒慈心厭離功德經 (東晉 拾遺編入)
* 須達經 (須達長者) 蕭齊天竺三藏求那毘地

[0946a21] 中阿含經第三十 須達 (慈心功德經文增一阿含第十 二者) 。

* 佛為黃竹園老婆羅門說學經 僧祐 譯經 拾遺編入

[0946a26] 中阿含經第四

* 梵摩 月支優婆塞支謙

[0946a29] 中阿含經第四十一梵摩 (本經) 。

* 尊上經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0946b03] 中阿含經第四十三

* 鸚鵡經 (兜調經) 天竺三藏求那跋陀羅
* 兜調經 僧祐云安 (西晉) 編入

[0946b09] 中阿含經第四十四 鸚鵡經

* 意經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0946b12] 中阿含經第四十五心經

* 應法經 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0946b15] 中阿含經第四十五受法

* 泥犁經 (中阿含泥犁經) 東晉西域沙門竺曇無蘭

[0946b19] 中阿含經第五十三

* 優婆夷墮舍迦 僧祐譯經 ()
* 齋經 () 月支優婆塞支謙 (拾遺編入)

[0946b23] 中阿含經第五十五 持齋

* 鞞摩肅經 天竺三藏求那跋陀羅 (拾遺編入)

[0946b27] 中阿含經第五十七

* 婆羅門子命終愛念不離經 後漢安息 三藏安世高 拾遺編入

[0946c02] 中阿含經第六生經

* 十支居士八城人經 () 後漢安息三藏 安世高

[0946c06] 中阿含經第六

* 邪見經 僧祐譯經 (拾遺編入)

[0946c09] 中阿含經第六

* 箭喻經 拾遺編入 

[0946c12] 中阿含經第六箭喻經

* 普法義經 (法行) 後漢安息三藏 第一
* 廣義法門經 天竺三藏真諦 ()

[0946c18] (廣義法門經中一中阿含大本
梵文未盡大乘普法梵文
未盡入藏大乘普法義經法行舍利弗 二字無異) 。

[0946c22] 七知經五十三中阿含

* (德經) 東晉西域沙門曇無

[0946c26] 增壹阿含經第十三地主

* 四人出現世間經 天竺三藏 (拾遺編入)

[0946c29] 增壹阿含經第十八四意斷

* 波斯匿王太后崩塵土坌身經 西晉 法炬

[0947a03] 增壹阿含經第十八四意斷

* 須摩提女經 月氏優婆塞支謙 (拾遺編入)

[0947a05] 增壹阿含經第二十 (本經) 。

* 婆羅門避死經 後漢安息三藏安世高

[0947a09] 增壹阿含經第二十增上

* 施食福報 (色力福德) (東晉)

[0947a11] 增壹阿含經第二十

* 頻毘娑羅王詣佛供養經 () 西晉沙門 法炬

[0947a15] 增壹阿含經第二十 ( 本經大乘) 。

* 長者子六過出家經 沙門慧簡

[0947a18] 增壹阿含經第二十 (本經) 。

* (指髻) 西晉三藏竺法護 (拾遺編入)

[0947a22] 三十二三十二

* 鴦崛髻經 西晉沙門法炬

[0947a24] 增壹阿含經第三十 () 。

* 力士移山經 (山經) 西晉三藏竺法護
* 四未曾有法經 (未有無法) 西晉三藏 法護

[0947b01] 增壹阿含經第三十八難 (本經不盡) 。

* 舍利弗摩訶目揵連 後漢 三藏孟詳

[0947b05] 增壹阿含經第四十一 (大乘重譯) 。

* 七佛父母姓字經 (七佛姓字) 曹魏

[0947b08] 增壹阿含經第四十五不善

* (牧牛) 姚秦三藏鳩摩羅什

[0947b10] 增壹阿含經第四十六 () 。

* 緣起經 (十二緣起) 大唐三藏玄奘 (翻經)

[0947b13] 增壹阿含經第四十六 (本經大乘) 。

* 十一想思念如來經 (十一思惟) 天竺三藏 求那跋陀羅 拾遺編入

[0947b17] 增壹阿含經第四十八三寶 (十一相連初十十一) 。

* 泥黎 (四大泥黎) 東晉西域沙門曇無 (拾遺編入)

[0947b21] 增壹阿含經第四十八三寶 (本經) 。

* 後漢安息三藏

[0947b25] 增壹阿含經第四十九非常 (本經唯有大同) 。

* 愛道般泥洹經 西晉河內沙門白法
* 佛母般泥洹經 沙門慧簡 (拾遺編入)

[0947c02] 增壹阿含經第五 愛道般涅槃

* 國王先尼 東晉西域沙門 竺曇無蘭
* 舍衛國夢見 僧祐云安 (西晉編入)

[0947c08] 阿含第五 愛道般涅槃

* 阿難同學經 後漢安息三藏安世高

[0947c11] (阿難同學經阿含大本) 。

[0947c11] 二十四阿含

* 五蘊皆空經 大唐三藏義淨 新編

[0947c15] 雜阿含經第二 (五蘊皆空經根本說一切有部
雜事第三十所以契經契經) 。

* 七處三觀經 () 後漢安息三藏安世高

[0947c19] 雜阿含經 (三十三觀
七處三觀經第二三十四餘者次第一處) 。

* 聖法印經 (慧印) 西晉三藏竺法護

[0947c23] 雜阿含經第三

* 雜阿含經 

[0947c25] 雜阿含經 (二十七初三第四先後
七處三觀經文句大同在其中未詳何以餘者
文句三觀實錄依舊) 。

* 五陰譬喻經 (水沫所漂經五陰) 後漢安息 安世高
* 水沫所漂經 (河中) 東晉西域沙門 曇無蘭 拾遺編入

[0948a04] 雜阿含經第十

* 不自守意經 (無意) 月支優婆塞支謙

[0948a06] 雜阿含經第十一

* 滿願子經 晉代 (東晉拾遺編入)

[0948a08] 雜阿含經第十三

* 轉法輪經 (輪轉) 後漢安息三藏安世高
* 三轉法輪經 大唐三藏義淨 (新編)

[0948a12] 雜阿含經第十五 (三轉法輪經根本說一切有部毘奈耶雜事第十九所以契經
與其本經未詳所以) 。

* 八正道經 後漢安息三藏安世高

[0948a16] 雜阿含經第二十

* 難提釋經 西晉沙門法炬

[0948a18] 雜阿含經第三十 (大本合為 ) 。

* 馬有三相經 (三相) 後漢西域三藏支曜
* 馬有八態譬人經 () 後漢西域三藏 支曜

[0948a24] 雜阿含經第三十

* 相應相可經 西晉沙門法炬 (拾遺編入)

[0948a26] 雜阿含經

* 禪病 () 居士沮渠 (尊者舍利弗雜阿含經阿練若雜事大本 未盡文理大乘經乖僻)

[0948b02] 三十一三十一 五蘊皆空 十六雜阿含

* 摩鄧女經 (阿難蠱道) 後漢安息三藏 第一
*  (東晉)
* 摩鄧伽