Back to collection

Catalog by Sōjō Shūei of Zenrin-ji 禪林寺宗叡僧正目錄

Scroll 1

Click on any word to see more details.

禪林寺宗叡僧正目錄

毒女陀羅尼經
大隨求陀羅尼
佛頂(阿闍梨)
結使念誦儀軌
供養護世(法全阿闍梨)
那羅延天共阿修羅王鬪戰法(寶思惟三藏)
金剛(二法)
總釋陀羅尼義讚
金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法
佛頂尊勝陀羅尼(行法)
金剛頂瑜伽略述三十七尊心要()
真實成就三身密言要略
文殊師利金剛陀羅尼經
瑜伽供養次第
胎藏觀門
菩提心
理趣般若
如意輪瑜伽
大輪金剛修行供養
毘沙門天王行法
陀羅尼經
毘沙門天王儀軌
毘沙門天王經
一切如來普賢延命
四天姊妹神女真言(佛頂真言一本)
觀自在菩薩隨心
金剛童子念誦(無量壽化身)
【經文資訊大正藏 55 No. 2174B 禪林寺宗叡僧正目錄
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary