NTI Reader
NTI Reader

Top Level Contents > Volume 34 Sūtra Commentary Section 經疏部

Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Volume 34 Sūtra Commentary Section 經疏部

No.Title
1718 Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》
1719 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》
1720 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》
1721 Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》
1722 Fa Hua You Yi 《法華遊意》
1723 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》
1724 Fa Hua Xuan Zan Yi Jue 《法華玄贊義決》
1725 Fa Hua Zong Yao 《法華宗要》
1726 Guanyin Xuan Yi 《觀音玄義》
1727 Guanyin Xuan Yi Ji 《觀音玄義記》
1728 Guanyin Yi Shu 《觀音義疏》
1729 Guanyin Yi Shu Ji 《觀音義疏記》
1730 Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》