NTI Reader
NTI Reader

Top Level Contents > Volume 49 History and Biographies Section 史傳部

Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Volume 49 History and Biographies Section 史傳部

No.Title
2026 Zhuanji San Zang Ji Za Zang Chuan 《撰集三藏及雜藏傳》
2027 Jiaye Jie Jing 《迦葉結經》
2028 Jia Ding Biqiu Shuo Dang Lai Bian Jing 《迦丁比丘說當來變經》
2029 Fo Shi Biqiu Jiazhanyan Shuofa Mei Jin Ji Bai Ershi Zhang 《佛使比丘迦旃延說法沒盡偈百二十章》
2030 Nandimitrāvadāna (Da Aluohan Nanti Mi Duoluo Suo Shuofa Zhu Ji) 《大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記》
2031 Samayabhedoparacanacakra (The Cycle of the Formation of the Schismatic Doctrines) 《異部宗輪論》
2032 Samayabhedoparacanacakra (Shiba Bu Lun) 《十八部論》
2033 Samayabhedoparacanacakra (Bu Zhi Yi Lun) 《部執異論》
2034 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》
2035 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》
2036 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》
2037 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》
2038 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》
2039 San Guo Yi Shi 《三國遺事》