NTI Reader
NTI Reader

净土洞窟 (淨土洞窟) Jìng Tŭ dòngkū

Jìng Tŭ dòngkū proper noun Pure Land Cave
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: (FoguangPedia)