NTI Reader
NTI Reader

人正慈心,纵横古今 (人正慈心,縱橫古今) rén zhèng cí xīn, zōng héng gǔ jīn

rén zhèng cí xīn, zōng héng gǔ jīn phrase An Upright Personality Makes a Compassionate Heart, Travel Across the Past and Present
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)