NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

皆大欢喜 (皆大歡喜) jiē dà huān xǐ

jiē dà huān xǐ phrase A Win-Win Situation For All
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 13
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 8
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 3 7
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 6
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 6
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 13 6
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 5
Fo Shuo Qian Fo Yinyuan Jing 《佛說千佛因緣經》 Scroll 1 5
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 4
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
说皆大欢喜 說皆大歡喜 聞佛所說皆大歡喜 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 46
皆大欢喜信受奉行 皆大歡喜信受奉行 皆大歡喜信受奉行 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 565 31
心皆大欢喜 心皆大歡喜 心皆大歡喜 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 3 22
大众皆大欢喜 大眾皆大歡喜 大眾皆大歡喜心悅意解 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 16
菩萨皆大欢喜 菩薩皆大歡喜 令諸菩薩皆大歡喜 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 36 14
皆大欢喜信 皆大歡喜信 皆大歡喜信受行 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 12
皆大欢喜踊 皆大歡喜踴 皆大歡喜踊躍無量 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 3 9
闻皆大欢喜 聞皆大歡喜 若見若聞皆大歡喜咸作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 4 8
诸天皆大欢喜 諸天皆大歡喜 忉利諸天皆大歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 8
皆大欢喜咸 皆大歡喜鹹 皆大歡喜咸作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 4 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
皆大歡喜 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
皆大歡喜 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
忉利諸天皆大歡喜 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
皆大歡喜 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
皆大歡喜 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
皆大歡喜禮佛退 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
皆大歡喜 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
皆大歡喜 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
皆大歡喜 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
皆大歡喜 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
皆大歡喜 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
皆大歡喜 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 1
皆大歡喜 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
皆大歡喜 Scroll 36 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
皆大歡喜 Scroll 41 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
皆大歡喜 Scroll 45 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
皆大歡喜 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
皆大歡喜 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
皆大歡喜 Scroll 1 in Foshuo Fa Yin Jing 《佛說法印經》 1
皆大歡喜 Scroll 1 in Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說轉法輪經》 1
皆大歡喜 Scroll 1 in Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 1
皆大歡喜 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 1
皆大歡喜 Scroll 1 in Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 2
皆大歡喜 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
臣民長者皆大歡喜 Scroll 1 in Shewei Guo Wang Shi Meng Jing 《佛說舍衛國王十夢經》 1