NTI Reader
NTI Reader

皆大欢喜 (皆大歡喜) jiē dà huān xǐ

jiē dà huān xǐ phrase A Win-Win Situation For All
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 13
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 8
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 3 7
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 6
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 13 6
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 6
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 5
Fo Shuo Qian Fo Yinyuan Jing 《佛說千佛因緣經》 Scroll 1 5
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 4
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
说皆大欢喜 說皆大歡喜 聞佛所說皆大歡喜 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 46
皆大欢喜信受奉行 皆大歡喜信受奉行 皆大歡喜信受奉行 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 565 31
心皆大欢喜 心皆大歡喜 心皆大歡喜 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 3 22
大众皆大欢喜 大眾皆大歡喜 大眾皆大歡喜心悅意解 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 16
菩萨皆大欢喜 菩薩皆大歡喜 令諸菩薩皆大歡喜 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 36 14
皆大欢喜踊跃 皆大歡喜踴躍 皆大歡喜踊躍無量 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 3 9
闻皆大欢喜 聞皆大歡喜 若見若聞皆大歡喜咸作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 4 8
皆大欢喜信受 皆大歡喜信受 皆大歡喜信受行 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 8
诸天皆大欢喜 諸天皆大歡喜 忉利諸天皆大歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 8
众皆大欢喜 眾皆大歡喜 時諸釋眾皆大歡喜 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 2 6