NTI Reader
NTI Reader

无言 (無言) wú yán

wú yán phrase Without Speech
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

哑口无言无言童子经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 12 56
Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》 Scroll 1 51
Wuyan Tongzi Jing 《佛說無言童子經》 Scroll 1 43
Wuyan Tongzi Jing 《佛說無言童子經》 Scroll 2 41
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 1 40
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 127 39
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 9 28
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 1 17
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 29 15
Sandhīnirmocanasūtra (Shen Mi Jietuo Jing) 《深密解脫經》 Scroll 1 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无言说 無言說 法無言說 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 90
状无言 狀無言 甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 127 54
默然无言 默然無言 時諸比丘默然無言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 20
无言教 無言教 說法無言教 Fa Hua Sanmei Jing 《法華三昧經》 Scroll 1 14
无言语 無言語 亦無言語之報 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 32 11
辩无言 辯無言 失辯無言 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 8
诸法无言 諸法無言 應觀諸法無言說故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 555 7
无言辞 無言辭 住無言辭 Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 1 6
默无言 默無言 弟子默無言 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 7 5
法无言 法無言 法無言說 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 5