NTI Reader
NTI Reader

无染 (無染) wú rǎn

wú rǎn phrase Untainted
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

心净无染

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 293 183
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 294 92
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 383 63
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 315 62
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 445 50
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 471 39
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 46 39
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 50 32
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 437 30
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 3 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
性无染 性無染 清淨界性無染諍義 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 50
无染污 無染污 智慧無染污 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 7
清净无染 清凈無染 清淨無染汙 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
受性无染 受性無染 色界乃至眼觸為緣所生諸受性無染故無縛無解 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 50 6
处无染 處無染 淨妙之處無染言說 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 7 5
无染心 無染心 況復人能無染心 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 9 5
无染无着 無染無著 無染無著無諸過 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 9 5
无染诤 無染諍 清淨界性無染諍義 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 4
心无染 心無染 心無染著 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 24 3
智慧无染 智慧無染 智慧無染著 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 3