NTI Reader
NTI Reader

无恼 (無惱) wú nǎo

wú nǎo phrase Without Defilement
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

无烦无恼

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 11 11
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 8 9
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 35 9
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 6 9
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 8 6
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 8 6
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 20 6
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 91 6
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 30 6
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 10 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无恼害 無惱害 無惱害意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 33
无恼心 無惱心 無惱心 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 8
安隐无恼 安隐無惱 令得安隱無惱患故 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 19 8
心无恼 心無惱 心無惱異 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 8
无恼热 無惱熱 阿耨達秦言無惱熱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 4
令无恼 令無惱 善女人等令無惱害 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 302 4
无恼坏 無惱壞 色空故無惱壞相 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 4
无恼天 無惱天 無惱天 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 3
止无恼 止無惱 進止無惱不 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 3
损无恼 損無惱 至贍部洲當令我身無損無惱 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 323 3