NTI Reader
NTI Reader

公告牌系统 (公告牌系統) gōnggào pái xìtǒng

gōnggào pái xìtǒng set phrase bulletin board system (BBS)
Domain: Computer Science 计算机科学