NTI Reader
NTI Reader

二种 (二種) èr zhǒng

èr zhǒng set phrase two kinds
Domain: Buddhism 佛教
Notes: The mundane and the sacred (Ding '二種'; FGDB '二種'; SH '二種')

Contained in

二种偷盗报二种序二种差别二种性

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 23 50
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 2 47
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 46
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 12 45
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 19 44
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 72 44
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 41
Daśabhūmikasūtraśāstra (Treatise on the Scripture of the Ten Stages) 《十地經論》 Scroll 4 41
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 36 40
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 8 39

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二种人 二種人 有二種人 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 19
二种法 二種法 有二種法 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 8
知二种 知二種 當知二種 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 7
二种行 二種行 剎利種身中有二種行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 7
行二种 行二種 意行二種 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6
二种姓 二種姓 此二種姓應奉事居士 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 4
实有二种 實有二種 世實有二種人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 4
二种果报 二種果報 彼人即有二種果報 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 4
及二种 及二種 王家及二種 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 26 4
二种忍 二種忍 是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 376 3