NTI Reader
NTI Reader

飘 (飄) piāo

piāo verb to float
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

飘扬飘泊飘逸飘拂飘带飘然飘风飘飘飘渺飘摇飘动飘荡飘散飘洋风雨飘摇飘零飘流飘洒飘浮飘落轻飘飘飘飖飘举飘蓬飘尘飘香飘舞白云飘飘

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 8 5
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 9 5
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 33 5
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 17 4
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 32 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 6 4
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 11 4
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 17 4
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 8 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 72 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
风飘 風飄 風飄日暴 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 42
飘日 飄日 風飄日暴 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 11
飘鼓 飄鼓 如風駛飄鼓 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 7 8
飘转 飄轉 此諸比丘離諸飄轉 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 8
飘疾 飄疾 飄疾 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 8
随风飘 隨風飄 如堵羅綿隨風飄颺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 7
飘荡 飄盪 不能飄蕩無明黑闇 Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 4 6
飘击 飄擊 若菩薩摩訶薩見有三千大千世界所依風輪飄擊上涌 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 3 6
飘飏 飄颺 令花飄颺 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 5
大风飘 大風飄 忽為大風飄至頻婆娑羅王殿前 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 2 5