NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

不是_而是_ bù shì _ ér shì _

bù shì _ ér shì _ pattern not ... but ...
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词