NTI Reader
NTI Reader

通用网关接口 (通用網關接口) tōngyòng wǎngguān jiēkǒu

tōngyòng wǎngguān jiēkǒu set phrase common gateway interface (CGI)
Domain: Information Technology 信息技术 , Subdomain: Networking 网络