NTI Reader
NTI Reader

互补金属氧化物半导体 (互補金屬氧化物半導體) hùbǔ jīnshǔ yǎnghuàwù bàndǎotǐ

hùbǔ jīnshǔ yǎnghuàwù bàndǎotǐ set phrase complementary metal oxide semiconductor (CMOS)
Domain: Technology 技术